Monografie 2016-2021

  • Kategoria: Monografie
  • Odsłony: 6437
 

Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce (2019)

Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska
Włocławek 2019, ss. 246
ISBN 978-83-60607-91-6


CZĘŚĆ I - ADMINISTRACJA

Zjawisko przestępczości na terenie Gminy Włocławek
Aleksandra Betlińska
PDF - 9-19

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Aneta Caban, Katarzyna Knapińska
PDF - 21-35

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Ewa Duchewicz, Marlena Kwiatkowska
PDF - 37-61

VAT i jego znaczenie w dochodzie budżetu państwa w latach 2015-2017
Arleta Janiszewska, Małgorzata Kwiatkowska
PDF – 63-80

Dotacje celowe jako źródło dochodu samorządu gminnego na przykładzie gminy Bytoń w latach 2015-2018
Marlena Kręplewska
PDF - 81-90

W pogoni za lepszym życiem - Eurosieroctwo oraz mogracje zarobkowe jako determinanty przeobrażeń obrazu współczesnej rodziny
Adrianna Mendel, Anna Tarnowska
PDF - 91-102

Procedura zmiany imion i nazwisk na przykładzie Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie w latach 2017-2018
Paulina Sobczak, Szymon Sobczak
PDF - 103-112

CZĘŚĆ II - MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Konstrukcja specjalnego uchwytu tokarskiego
Dariusz Chabros
PDF - 115-127

Projekt wybranych elementów manipulatora bramkowo-liniowego
Dawid Chmielewski
PDF – 129-146

Proces obróbki przedmiotu klasy korpus na obrabiarce zespołowej oraz założeń konstrukcyjnych tej obrabiarki
Michał Kazimierczak
PDF - 147-164

Proces obróbki przedmiotu klasy korpus w linii obróbkowej oraz założen konstrukcyjnych tej linii
Dominik Mazurek
PDF - 165-184

Projekt wybranych elementów stanowiska do montażu manometrów
Dawid Piechociński
PDF – 185-202

CZĘŚĆ II – NOWE MEDIA I E-BIZNES

Cyfrowy stres. Jak nowe media wpływają na nasz umysł
Jacek Jaskólski
PDF - 205-221

Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
Krzysztof Pobielajew
PDF - 223-231

Dziennikarstwo internetowe w dobie nowych mediów - szanse i zagrożenia
Adam Wąsikowski
PDF – 233-246

Całość do pobrania
 

Kontrowersje prawa i moralności w Europie Środkowowschodniej

Autor: Dawid Bunikowski
Włocławek 2019, ss. 155
ISBN 978-83-60607-87-9

 
Spis treści

Przedmiotem tej filozoficzno-prawnej pracy są kontrowersje dotyczące prawa i moralności w Europie Środkowowschodniej. Głowna teza jest taka, że każdy kraj podąża swoją drogą na płaszczyźnie ingerencji prawa w sferę moralności, tj. tego, co państwo reguluje w sprawach kontrowersyjnych moralnie jak aborcja czy homoseksualizm. Regulacje i polityki państw postkomunistycznych zostają zestawione z liberalnym prawem Zachodu. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Jest teoretyczna i empiryczna.
 

Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych - perspektywy i wyzwania

Redakcja: Anna Antczak-Komoterska, Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola Głowacka
Włocławek 2018, ss. 319
ISBN 978-83-60607-84-8
 

Spis treści

Monografia pt.,,Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych – perspektywy i wyzwania” jest kolejną pozycją na rynku wydawniczym, która prezentuje wieloaspektowe podejście do złożonych problemów pacjentów chorujących przewlekle, którzy wymagają długoterminowej opieki.
Autorzy opracowań, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze, podkreślają znaczenie interdyscyplinarnych świadczeń zespołu terapeutycznego, który wspiera pacjenta i jego rodzinę w rozwiązywaniu licznych problemów związanych z kompleksową i długookresową opieką.
Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza z nich koncentruje się na opiece długoterminowej w systemach ochrony zdrowia i współczesnych przemianach cywilizacyjnych. Druga część nawiązuje do wybranych aspektów jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia. Uwarunkowania złożonych świadczeń w ramach wyzwań opieki długoterminowej wobec pacjentów z zaburzeniami funkcji układu nerwowego prezentuje kolejna część monografii. Ostatnia część pracy przedstawia seniora jako podmiot długoterminowej opieki pielęgniarskiej.
Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu ochrony zdrowia w ramach doskonalenia zawodowego – pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów oraz nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dyscyplinie nauk o zdrowiu.
 

Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce (2018)

Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska
Włocławek 2018, ss. 292
ISBN 978-83-60607-79-4


CZĘŚĆ I - ADMINISTRACJA

Funkcja resocjalizacyjna w świetle Włocławskiego Zakładu Karnego
Aleksandra Betlińska
PDF - 9-20

Legalne i nielegalne formy redukcji obciążeń podatkowych - wybrane zagadnienia
Marta Cipkowska, Sylwia Gontowska, Robert Kwaśniewski
PDF - 21-44

Dotacje celowe z budżetu państwa jako źródło dochodów Gminy Miasta Włocławek w latach 2015-2017
Sylwia Gapska, Paulina Sobczak, Szymon Sobczak
PDF - 45-54

Administracyjno-prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń na przykładzie Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Sympatyków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu - wybrane zagadnienia
Agnieszka Grzybowska
PDF – 55-72

Narodowy Fundusz Zdrowia jako dysponent środków na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Ewelina Kanczor-Wiśniewska
PDF - 73-98

Wybrane podatkowe aspekty działalności internetowej
Katarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina Woźniak
PDF - 99-108

Opłata reklamowa jako nowe źródło dochodów własnych gmin
Marlena Kręplewska
PDF - 109-116

Jak szybko się rozwieść - kilka uwag na temat rozwodu w ustawodawstwie polskim
Justyna Maćczak
PDF - 117-126

Ochrona danych osobowych jako podstawowe prawo każdego obywatela. Uwagi na tle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Beata Mulawa
PDF – 127-137

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - uwarunkowania prawne
Marek Słupczewski, Marta Wilmanowicz
PDF - 139-152

Prawne aspekty pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Martyna Wilmanowicz, Marek Słupczewski
PDF – 153-164

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jako środek odwoławczy przysługujący uczestnikom konkursu oraz innym podmiotom postępowania w systemie zamówień publicznych
Wioletta Twardowska
PDF - 165-184

CZĘŚĆ II - INFORMATYKA

Detekcja znaków drogowych na obrazach
Monika Bartczak, Marcin Kacprowicz
PDF - 187-202

Wprowadzenie w programowalność w SQL Server
Joanna Malinowska, Marcin Kacprowicz
PDF - 203-212

Internet Rzeczy - Analiza ataków cybernetycznych
Daniel Soliwoda, Marcin Kacprowicz
PDF - 213-222

Deep Learning - wykrywaniu ruchu przy pomocy sieci neuronowych
Sławomir Kotowski
PDF - 223-227

CZĘŚĆ III - MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Porównanie technologii produkcji w różnych seryjnościach na przykładzie przedmiotu klasy KORPUS
Sławomir Zieliński
PDF - 231-245

Modyfikacja maszyn użytkowych na przykładzie prasy ślimakowej
Paweł Ziółkowski
PDF – 247-259

Przebieg procesu technologicznego w produkcji masowej na przykładzie obróbki przedmiotu klasy KORPUS
Michał Żak
PDF - 261-267

CZĘŚĆ IV – NOWE MEDIA I E-BIZNES

Sposoby korzystania ze smartfonów przez włocławskich licealistów
Karina Stawiszyńska
PDF - 271-280

CZĘŚĆ V - ZARZĄDZANIE

Rola Banku Centralnego w kreacji pieniądza w gospodarce
Angelika Popielińska
PDF - 283-292

Całość do pobrania
 

Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju

Redakcja: Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz, Fabian Nalikowski
Włocławek 2017, ss. 209
ISBN 978-83-60607-78-7


Spis treści

Procesy głębokich przemian kulturowych, technologicznych i politycznych są szczególnie widoczne w środowisku miejskim, a zwłaszcza w wielkich miastach. One bowiem pełnią funkcje głównych ośrodków życia politycznego, nauki i kultury oraz biznesu. Tradycyjne metody oraz zasady organizowania i kierowania życiem zbiorowym współczesnych megapolis, ale i w znacznym stopniu mniejszych ośrodków, okazują się dziś wręcz bezużyteczne w obliczu problemów i nowych wyzwań cywilizacyjno-kulturowych. Także dotychczasowe teoretyczne modele zarządzania w tych środowiskach tracą swoją atrakcyjność i pragmatyczną przydatność. Zagadnienia te są przedmiotem licznych debat w wielu ośrodkach naukowych i gremiach politycznych na wszystkich kontynentach. Panuje podzielane powszechnie przekonanie, iż konieczne jest stworzenie nowych, adekwatnych wobec aktualnych i prognozowanych potrzeb, paradygmatów rozwoju miast przyszłości oraz narzędzi i metod stymulowania i zarządzania procesami postępu cywilizacyjno-kulturowego.
Książka ta stanowi zbiór naukowych refleksji teoretyków zajmujących się problematyką miast, zwłaszcza tzw. polityką miejską, oraz autorów-praktyków na co dzień rozwiązujących zadania związane bezpośrednio z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w środowisku miejskim.
 

Interdyscyplinarność działań w opiece długoterminowej

Redakcja: Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola Głowacka
Włocławek 2017, ss. 332
ISBN 978-83-60607-77-0Spis treści

Monografia pt. ,,Interdyscyplinarność działań w opiece długoterminowej” jest kolejną pozycją Wydawnictwa PWSZ we Włocławku, która prezentuje wieloaspektowe podejście do złożonych problemów pacjentów wymagających długookresowej opieki.
Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorzy opracowań skupili się na problemach w opiece długoterminowej realizowanej wobec seniorów. Druga część nawiązuje do aspektów jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia. W kolejnej części opracowania zaprezentowano uwarunkowania świadczeń w opiece długoterminowej realizowanej wobec dzieci chorych przewlekle. Wysokospecjalistyczne aspekty opieki długookresowej wdrażanej wobec pacjentów chorych przewlekle z zaburzeniami neurologicznymi przedstawiono w ostatniej części pracy.
W grupie autorów monografii znajdują się przedstawiciele środowisk akademickich oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym, co podkreśla znaczenie dowodu naukowego w realizacji interdyscyplinarnych świadczeń zespołu terapeutycznego, który wspiera pacjenta i jego rodzinę w rozwiązywaniu licznych problemów związanych z kompleksową i długookresową opieką.
Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu ochrony zdrowia w ramach doskonalenia zawodowego, nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.
 

Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce (2017)

Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska
Włocławek 2017, ss. 335
ISBN 978-83-60607-76-3
 

CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE

Ocena wyboru najefektywniejszej formy opodatkowania dla małego przedsiębiorstwa
Marta Gientka
PDF - 11-19

Alternatywne źródła pozyskiwania pracowników
Paulina Grzankowska
PDF - 21-27

Źródła finansowania pozyskiwane przez przedsiębiorstwa sektoraq MŚP
Monika Trawińska
PDF - 29-37

Banki - istota i rodzaje
Damian Wysocki
PDF – 39-44

Leasing, jego wady i zalety - porównanie z kredytem bankowym
Marta Żołnowska
PDF - 45-54

CZĘŚĆ II - ADMINISTRACJA

Procedura administracyjnoprawna zmiany imion i nazwisk na przykładzie Urzędu Stanu Cywilnego w Kowalu
Angelika Bartczak
PDF - 57-65

W poszukiwaniu rozwiązań idealnych. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Mieście Włocławek
Aneta Gdańska, Grażyna Grzegórska
PDF - 67-80

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2014-2016
Sylwia Gontowska
PDF - 81-100

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku jako operator publicznego transportu zbiorowego
Agnieszka Grzybowska, Beata Mulawa
PDF - 101-113

Świadczenie wychowawcze 500+ jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na przykładzie Miasta Włocławek
Elżbieta Jaworska, Ewelina Stępień, Katarzyna Zygmunt
PDF - 115-137

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzające rozwiązania w zakresie utworzenia, tzw. sieci szpitali i ich potencjalny wpływ na kształt opieki zdrowotnej na przykładzie powiatu włocławskiego i miasta Włocławek
Ewelina Kanczor-Wiśniewska
PDF – 139 -151

Gdy stawki maleją, a dochód rośnie - prawo Laffera w podatku od środków transportowych
Katarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina Woźniak
PDF - 153-162

Status prawny urzędnika Unii Europejskiej
Agata Joanna Kozłowska
PDF - 163-168

Opłata uzdrowiskowa jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gminy województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011-2016
Marlena Kręplewska
PDF - 169-182

Instytucja referendum lokalnego jako wyraz demokracji bezpośredniej na przykładzie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Włocławek
Anna Wiewiórska, Barbara Krysińska
PDF - 183-196

Krajowa Administracja Skarbowa - rewolucja czy przebudowa aparatu administracji skarbowerj?
Justyna Maćczak, Justyna Nisztuk
PDF - 197-208

Prawna problematyka mobbingu w stosunku pracy
Małgorzata Ryniec, Grażyna Jankowska
PDF - 209-225

Prostytucja jako zjawisko wykolejenia społecznego - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Kinga Teśka
PDF - 227-234

Aborcja jako jeden z wielu zawiłych problemów etyczno-społecznych
Małgorzata Konopińska, Wioletta Twardowska
PDF - 235-245

CZĘŚĆ III - INFORMATYKA

Projekt systemu "realizator-ERP" wspomagającego pracę małych przedsiębiorstw
Paweł Górecki, Adam Niewiadomski
PDF - 249-260

Problematyka pozycjonowania stron internetowych
Wanda Gryglewicz-Kacerka, Daniel Soliwoda
PDF – 261-270

Wpływ doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej na życie gracza
Patrtk Kulpa
PDF - 271-278

Przepisy skrojone na miarę - czy komputer możę w tym pomóc
Patryk Kulpa
PDF - 279-288

Aplikacja mobilna służąca do namierzania miejsca pobytu osób "Znajdź mnie"
Alan Kubielski, Adam Niewiadomski
PDF - 289-298

Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie amatorskimi rozgrywkami sportowymi "ZARS"
Hubert Rębiałkowski, Jakub Wyrwa, Adam Niewiadomski
PDF - 299-310

CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Urządzenia wykorzystywane do recyklingu niektórych tworzyw sztucznych
Paweł Ziółkowski, Dawid Piechociński
PDF - 313-335

Całość do pobrania
 

Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania

 Redakcja: Krzysztof Czarnecki, Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz
 Włocławek 2017, ss. 425
 ISBN 978-83-60607-73-2

 Spis treści

Tematyka artykułów składających się na przedmiotową monografię jest zróżnicowana, gdyż ukazują one normatywne i organizacyjne aspekty polskich i zagranicznych samorządów (Rosja, Ukraina, Słowacja, Turcja) oraz różne dziedziny aktywności organów i instytucji samorządowych. Zamieszczone w tej książce opracowania potwierdzają potrzebę poznawania samorządu terytorialnego ujmowanego w perspektywie różnych dyscyplin naukowych. Pozwala to pełniej uchwycić istotę, specyfikę i bogactwo społecznych treści procesów organizowania życia zbiorowego i kierowania nim na szczeblu lokalnym i regionalnym. Widoczna różnorodność przyjmowanych przez Autorów paradygmatów metodologicznych pomaga nie tylko w adekwatny sposób opisywać samorząd, ale przede wszystkim wyjaśniać jego ustrojowy charakter i pozycję w katalogu mechanizmów władzy publicznej demokratycznego państwa. Publikacja niniejsza adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego we współczesnym państwie, w szczególności w Polsce. W szczególności może okazać się interesująca dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników naukowych oraz studentów kierunków takich jak prawo, administracja czy politologia.

Wprowadzenie
PDF-7-14
Polski samorząd terytorialny w Europie. Aktualne problemy i wyzwania
Hubert Izdebski
PDF-15-30

O subsydiarności raczej niekonwencjonalnie
Ludwik Habuda
PDF-31-52

Polskiego samorządu terytorialnego droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacji
Agnieszka Lipska-Sondecka
PDF–53-60

Dylematy funkcjonowania samorządu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa
Teresa Astramowicz-Leyk, Wiktor Marek Leyk
PDF-61-70

Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej
Sebastian Kozłowski
PDF-71-84

Political Tradition and Local Self-Government in the Russia
Oleg Gorbachev
PDF- 5-91

The Establishment and Development of Local Self_Government in the Russian Federation (1991-2016)
Alevtina M. Safronova
PDF-93-97

'The Role of Personnel is Crucial': Municipal Government in Russia
Lyudmila Mazur
PDF-99-116

Реформа местного самоуправления в Украине в контексте децентрализации и демократизации
Reform of local self-government in Ukraine in the context of decentralization and democratization
Николай Бучин
PDF-117-125

Funding of Municipalities in Slovak Republic, Related Application Problems and Future Challenges
Anna Románová, Ivana Forraiová
PDF-127-145

Dewolucja jako szczególny proces decentralizacji w Wielkiej Brytanii
Lucyna Rajca
PDF-147-164

Ogólnokrajowe organizacje jednostek samorządu terytorialnego - między lobbingiem a doradztwem
Robert Gawłowski
PDF-165-178

Związki metropolitalne - szansa na rozwój czy negacja zasady zrównoważonego rozwoju?
Fabian Nalikowski
PDF-179-194

Municipalities and NGOs in Poland: A New Framework for Stable Cooperation?
Mariusz Popławski
PDF-95-210

Samorząd lokalny jako beneficjent środków europejskich
Maciej Tokarski
PDF-211-228

Prorozwojowe oddziaływanie funduszy unijnych. Perspektywa powiatu toruńskiego
Malwina Rouba
PDF-229-257

Absorpcja środków pomocowych przez lokalne samorządy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (wybrane aspekty)
Daniel Jurewicz
PDF-259-272

Rola, znaczenie i wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zadań własnych samorządów na interdyscyplinarne podejście w realizacji zadań publicznych
Paweł Adamczyk
PDF-273-283

Lifelong learning jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego
Monika Kamper-Kuba ńska, Karolina Kaszlińska
PDF-285-307

Rola Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w realizacji zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Andrzej Gross
PDF–309-315

Finansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych
Krzysztof Czarnecki
PDF-317-328

Scentralizowany model rozliczenia podatku od towarów i usług jako nowe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku
Marzanna Brylew
PDF-329-347

A New Perspective on Fiscal Decentralization
Mehmet ALpertunga Avci
PDF-349-370

Tax exemptions on real estate tax in Poland
Paweł Majka
PDF-371-383

Wykorzystanie elastyczności przepisów w konstrukcji podatku od nieruchomości poprzez określenia nieostre
Paweł Borszowski
PDF-385-395

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce – geneza, funkcjonowanie, koncepcje rozwoju
Małgorzata Wiśniewska
PDF–397-412

Determinanty wprowadzania opłaty reklamowej
Klaudia Stelmaszczyk
PDF–413-425

Całość do pobrania

 

Współczesne wyzwania opieki długoterminowej

 Redakcja: Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola Głowacka
 Włocławek 2016, ss.229
 ISBN 978-83-60607-69-5


Spis treści

Monografia pt. ,,Współczesne wyzwania opieki długoterminowej" pod redakcją B.Haor, M. Rybka, M. Głowackiej stanowi uzupełnienie pozycji tematycznie związanych z wielowymiarowymi aspektami opieki długoterminowej, adresowanymi wobec chorych przewlekle. Publikacja składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy aspektów etycznych, prawnych i organizacyjnych w opiece długoterminowej. Autorzy w swoich opracowaniach podkreślają wielowątkowość wyzwań, jakim muszą sprostać osoby realizujące świadczenia długookresowe wobec pacjentów, mając na uwadze uregulowania prawne, organizacyjne oraz respektowanie wartości etycznych. Druga część nawiązuje do interdyscyplinarności działań w ramach opieki długoterminowej w odniesieniu do chorego przewlekle. Specyficzne uwarunkowania wysokospecjalistycznych aspektów opieki okołooperacyjnej realizowanej wobec przewlekle chorych prezentuje kolejna część monografii. Aspekty jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia, wymagających długookresowych świadczeń, przedstawiają w swoich opracowaniach autorzy ostatniej części pracy. Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu  ochrony zdrowia – pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów w ramach doskonalenia zawodowego, nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.
 

Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce

 Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska
 Włocławek 2016, ss. 322
 ISBN 978-83-60607-67-1


CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE    

Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanie
Angelika Ziemkiewicz
PDF - 11-24
    
Ryzyka klienta bankowości elektronicznej
Daniel Wiśniewski
PDF - 25-35
    
Rekrutacja i selekcja pracowników, jako element zarządzania zasobami ludzkimi
Dominika Jankowska
PDF - 37-49
    
Strategie biznesowe globalnych marek
Joanna Ałtyn
PDF – 51-62

Negocjacje, czyli jak grać, żeby wygrać
Joanna Gawrońska
PDF - 63-74
    
Umiejętność pozafinansowego motywowania pracowników jako najważniejsza cecha skutecznego menedżera
Justyna Gawlińska
PDF - 75-86
    
Stopień wykorzystania środków w Unii Europejskiej w Gminie Zakrzewo w latach 2004-2015
Marta Mistera
PDF - 87-100

Pozytywne i negatywne uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Choceń
Marlena Jakubowska
PDF - 101-112
    
Instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminach Baruchowo i Lubień Kujawski
Weronika Zwolińska
PDF - 113-124
    
CZĘŚĆ II - ADMINISTRACJA

Występowanie opłaty od posiadania psów w miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego
Weronika Baran, Julita Tyczka
PDF - 127-138
    
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w świetle Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r.
Nina Dąbrowska
PDF - 139-151

Podatek od środków transportowych jako dochód miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
Katarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina Woźniak
PDF - 153-164

Podstawy prawne funkcjonowania e-biznesu w Polsce
Olga Kosmala
PDF - 165-175

Przestępczość jako przeszkoda w rozwoju działalności gospodarczej
Sylwia Lewandowska, Magdalena Szczepaniak
PDF - 177-189

Projekt reformy służby celnej
Katarzyna Safandowska
PDF – 191 -198

Kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, na tle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
Marek Słupczewski
PDF - 199-209

Prawne podstawy funkcjonowania Bitcoin’a w Polsce
Martyna Wilmanowicz
PDF - 211-221

Obowiązki gminy wobec organizacji pozarządowych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Jakub Zemła, Bartosz Mielczarek
PDF - 223-234

Projekt powołania Krajowej Administracji Skarbowej
Dominika Jasińska
PDF - 235-241

CZĘŚĆ III - INFORMATYKA

Wybrane frazy cyklu projektowego aplikacji mobilnej do zarządzania budżetem domowym „e-portmonetka”
Monika Bartczak, Adam Niewiadomski
PDF - 245-257

Algorytmy rekomendacji produktów w systemach e-commerce
Emilia Kamińśka, Adam Niewiadomski
PDF – 259 -273

Projekt aplikacji do zarządzania wizytami pacjentów w przychodni medycznej
Agnieszka Lewandowska, Adam Niewiadomski
PDF - 275-286

Samochody autonomiczne
Patryk Orlińśki, Wanda Gryglewicz-Kacerka
PDF - 287-292

Dziecko - Internet
Karolina Skowrońska, Wanda Gryglewicz-Kacerka
PDF - 293-299

Ataki sieciowe w przestrzeni wirtualnej
Daniel Soliwoda, Wanda Gryglewicz-Kacerka
PDF - 301-308

CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wybrane aspekty wspomagania komputerowego w technologii maszyn
Łukasz Wojtasik, Wojciech Kaniewski
PDF - 311-322
 

Uchylanie się od opodatkowania i inne typy zachowań nagannych narażające podatki na uszczuplenie w polskim prawie karnym i skarbowym

Autor: Fabian Nalikowski
Włocławek 2016, ss. 314
ISBN 978-83-60607-72-5-1


Spis treści

Przedmiotowa monografia dotyczy szczególnie istotnych typów przestępstw i wykroczeń skarbowych, które narażają dochody budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego należne z tytułu podatków na uszczuplenie. Autor poddaje wnikliwej analizie trzy typy zachowań nagannych nagminnie występujących w naszej rzeczywistości społecznej: uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo i oszustwo podatkowe. Oprócz analizy dogmatyczno – prawnej ustawowych znamion wskazanych wyżej czynów zabronionych, Autor ukazuje ich cechy wspólne oraz różnice, co pozwala na prawidłową kwalifikacje prawną ujawnionych czynów nagannych, których skutkiem jest narażenie podatku (podatków) na uszczuplenie. Skutek ten poddany zostaje szczególnie wnikliwym dywagacjom, gdyż to on przesądza o stopniu społecznej szkodliwości popełnianych czynów. Kwota podatku narażonego na uszczuplenie stanowi kryterium rozwarstwiające poszczególne typy zachowań nagannych na przestępstwa w typie podstawowym, w odmianie uprzywilejowanej i na wykroczenie, od czego zależy surowszy lub łagodniejszy reżim odpowiedzialności karnej skarbowej i konkretny wymiar kary oraz innych środków prawnokarnych. W pracy omówiona została gruntownie problematyka podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność za uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo i oszustwo podatkowe. Wskazano nie tylko na osoby fizyczne w postaci podatnika i na osoby, które mogą odpowiadać zamiast niego, jeśli to one zajmowały się sprawami gospodarczymi, a w szczególności finansowymi zamiast zobowiązanego, ale także na osoby odpowiedzialne posiłkowo. Omówiono także warunki ponoszenia odpowiedzialności przez tzw. podmioty zbiorowe. Pracę kończy, niezwykle interesujący z praktycznego punktu widzenia, rozdział który wytycza granicę między legalnymi sposobami unikania opodatkowania a sposobami penalizowanymi przez art. 54-56 Kodeksu karnego skarbowego. W pracy zawarte zostały także istotne postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie w życie – według przekonania Autora – powinno zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę interesów fiskalnych Skarbu Państwa i innych podmiotów publicznoprawnych chronionych przepisami KKS.

 

Drukuj