Lifelong learning jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 954

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.019

MONIKA KAMPER-KUBAŃSKA
KAROLINA KASZLIŃSKA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lifelong learning jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego

Lifelong learning as a challenge for local governments

Streszczenie:
Lifelong learning, jako idea edukacji całożyciowej, to kluczowa kategoria współczesnego świata, świata dążącego do stworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. Edukacja, a wraz z nią jednostki samorządu terytorialnego oraz podlegające im instytucje stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z koniecznością wdrażania każdego człowieka w proces uczenia się przez całe życie w trzech wymiarach: formalnym, nieformalnym i okazjonalnym. Realizacja idei społeczeństwa opartego na wiedzy oznacza więc dla organów samorządowych konieczność nie tylko koordynowania pracy instytucji oświatowych, ale nade wszystko kreowania przestrzeni dla rozwoju szeroko rozumianej edukacji i wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. Także dążenia agend edukacyjnych państw UE zmierzają do tworzenia takich warunków, aby każdy człowiek miał szansę na pełne zbudowanie swojego habitusu społecznego.
Myślą przewodnią naszego wystąpienia będą słowa „uczyć się aby być”, zaczerpnięte z Raportu Jaquesa Delorsa, (jednego z najważniejszych propagatorów edukacji całożyciowej) przygotowanego dla UNESCO.

Słowa kluczowe:
lifelong learning; edukacja; społeczeństwo oparte na wiedzy; samorząd lokalny

Abstract:
Lifelong learning, as the idea of lifelong education is the key category of the modern world, a world seeking to create a knowledge-based society. Education, and with it the local government units and subordinate institutions are facing, facing new challenges with the need of implementation of every human being in the process of learning throughout life in three dimensions: formal, informal and occasional. The idea of a knowledge society, then, is for the local government bodies need to not only coordinate the work of educational institutions , but above all, creating space for the development of broadly understood education and exchange of experience between generations. Also educational aspirations agencies of EU countries aim to create conditions so that every person has the chance to complete the construction of its social habitus.
The keynote of our article are words "learn to be" taken with Jaques Delors Report, (one of the most important proponents of lifelong education ) prepared for UNESCO.

Keywords:
lifelong learning, education, knowledge-based society, local government

Pełny tekst:
PDF- 285-307

Bibliografia:
Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T., Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.
Cybula A., Demokracja w działaniu... a sprawa polska (i śląska). Esej o stosowalności włoskich badań Roberta D. Putnama w warunkach polskich i śląskich, [w:] W. Jachera (red.), Eseje socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
Delors J. (red.), Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa 1998.
Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
Filas J., Proces budżetowy w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/113-raporty?download=1089:proces-budetowy-w-owiacie (dostęp: 09.06.2016).
Kędzierski M., Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań edukacyjnych, http://witrynawiejska.org.pl/data/M Kedzierski - Edukacja w samorzadzie.pdf (dostęp: 26.06.2016r.).
Kruszewski Z.P., Półturzycki J., Wesołowska E.A., Kształcenie ustawiczne. Idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
Lipski A, Co wiemy o społeczeństwie wiedzy?, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 167, s. 116–126.
Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, dokument roboczy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 30.10.2000, s. 3, http://www.sdsiz.com.pl/userfiles/memorandum_o_kształceniu_ustawicznym_2000r.doc (dostęp: 08.06.2016 r.).
Przybylska E., Animacja środowisk lokalnych warunkiem rozwoju społeczeństwa wiedzy, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane profesor Eugenii Annie Wesołowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
Siciński A., Społeczeństwo obywatelskie a polskie transformacje ustrojowe, [w:] A. Sułek, J. Styk (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Lublin 1995.
Stalończyk I., Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 1 (37), s. 320–332.
Szacki J. (red.), Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. J Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.
Trempała E., Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna), „Przegląd Pedagogiczny”, 2011, nr 1, s. 95–104.
Turos L., Andragogika ogólna, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
Wroczyński R., Edukacja ustawiczna, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1997.
Wujek T., Kształcenie ustawiczne w świetle Raportu Jaquesa Delorsa, [w:] H. Bednarczyk (red.),Wokół problemów kształcenia ustawicznego, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Ryki-Radom 1999.

Drukuj