Zasady etyki publikacji

  • Kategoria: Monografie
  • Odsłony: 2889

Zasady etyki publikacyjnej dotyczą wszystkich publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor recenzowanej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, redaktor czasopisma naukowego, recenzent i autor) zobowiązane są do zapoznania się ze standardami zasad etyki publikacyjnej stosowanymi w Wydawnictwie

W procesie wydawniczym, Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej – Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy zachowań etycznych stosowane są wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji, na każdym jego etapie. Autorzy składają oświadczenia w zakresie oryginalności nadesłanego tekstu, przysługiwania im autorskich praw majątkowych, braku występowania negatywnych zjawisk w piśmiennictwie naukowym, takich jak ghostwriting lub guest autorship. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego (np. plagiat czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części jako dzieła oryginalnego) – przed podjęciem kroków przewidzianych w wytycznych COPE Redaktor Naczelny zwraca się do autora z prośbą o złożenie wyjaśnień. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu bądź wystąpienia innego zjawiska sprzecznego z etyką publikowania prac naukowych, Wydawnictwo PANS ma prawo do wycofania zgłoszonego tekstu z planu wydawniczego.

W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie wkład autorski.

W skład procedury wydawniczej wchodzi obowiązkowe sprawdzenie treści zgłaszanych prac przez komercyjny system antyplagiatowy, a raport ten jest jednym z narzędzi Kolegium redakcyjnego oraz recenzentów do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu monografii.

Wydawnictwo przyjmuje i popiera zasady rzetelnego postępowania w nauce, opisane w dokumentach takich jak: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej czy kodeksy etyki pracownika naukowego. Do przestrzegania tych zasad zobowiązana jest każda ze stron zaangażowanych w proces wydawniczy (w szczególności autorzy, recenzenci i redakcja).

Jeżeli monografia związana jest z badaniami finansowanymi ze środków instytucji, stowarzyszenia bądź innego zewnętrznego podmiotu publicznego lub prywatnego, autor jest zobowiązany podać tę informację.

Każda publikacja monograficzna musi posiadać co najmniej jednego recenzenta, będącego osobą o uznanym autorytecie naukowym w danej dyscyplinie. Recenzenci przygotowują recenzje w sposób istotnie wspomagający proces redakcyjny w kwestii podejmowania decyzji o publikacji opracowania, bądź jego odrzuceniu. Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny, krytyka dotyczyć może wyłącznie zagadnień merytorycznych i formalnych, nie zaś personalnych. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania swoich opinii. Tezy formułowane przez recenzentów powinny być poparte argumentami. Recenzenci przed podjęciem się recenzji oceniają, czy z uwagi na tematykę opracowania i proponowany czas wykonania recenzji, są w stanie prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku.

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny zobowiązane są zgłosić każdy przypadek wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesów.

Redaktor Naczelny ani żaden z pracowników Wydawnictwa nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanej pracy osobom, które nie są związane z procedurą redakcyjną. Redakcja zapewnia poufność oraz ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe algorytmy postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wystąpienia zjawisk sprzecznych z etyką piśmiennictwa i publikowania prac naukowych zawierają plansze (dostępne w polskim tłumaczeniu) opracowane przez COPE.

Zasady etyki w publikacjach naukowych COPE (pdf)

Powyższe plansze z tłumaczeniem zasad etyki publikacyjnej udostępnione na podstawie licencji CC BY-NC-ND 3.0. udzielonej przez Autorów opracowania.

Drukuj