Publikacje dydaktyczne

Podręczniki, skrypty i materiały do ćwiczeń

 

 

Wybrane diagnozy i interwencje w praktyce zawodowej pielęgniarki. Część 1

Redakcja: Beata Haor, Dorota Kochman, Anna Antczak-Komoterska

Włocławek 2024, ss. 266

ISBN 978 83 967445 7 9

Projektowanie uchwytów i obróbki skrawaniem dla różnych seryjności. Skrypt

Redakcja: Józef Kaczmarek

Włocławek 2023, ss.141

ISBN 978-83-967445-5-5

 Szkoła mimo wszystko, czyli o tym, co się wydarzyło w Nakonowie

Redakcja: Karolina Kaszlińska

Autorzy: Mirella Gągolewska, Karolina Kaszlińska, Joanna Malinowska, Paweł Sobierajski

Włocławek 2022, ss. 179

ISBN 978-83-963889-0-2

Doskonalenie procesów produkcyjnych przy użyciu narzędzi Lean Manufacturing

Autor: Małgorzata Wiśniewska

Włocławek 2021, ss. 118

ISBN 978-83-60607-99-2

 Projektowanie z podstaw konstrukcji maszyn. Skrypt

Autor: Józef Kaczmarek

Włocławek 2021, ss. 201

ISBN 978-83-60607-72-5

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Autorzy: Franciszek Oryński, Sławomir Kawczyński

Włocławek 2020, ss. 150

ISBN 978-83-60607-97-8

 

Statystyka opisowa. Teoria i przykłady

Autor: Marek Ręklewski
Włocławek 2020, ss. 182
ISBN 978-83-60607-93-0

Spis treści

Podręcznik pt. „Statystyka opisowa. Teoria i przykłady” jest skierowany dla studentów rozpoczynających edukację akademicką na studiach pierwszego stopnia Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kierunkach: Zarządzanie, Inżynieria zarządzania oraz Finanse i rachunkowość.
Celem proponowanego podręcznika jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki opisowej niezbędnej do otrzymania pozytywnej oceny podczas przeprowadzonych zaliczeń czy egzaminów. Popularyzatorski charakter podręcznika ma zachęcić studentów do samodzielnego poznawania bardziej złożonych metod analizy statystycznej stosowanych zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych.
Konstrukcja i układ treści podręcznika zostały podporządkowane programowi kształcenia realizowanego podczas wykładów i ćwiczeń. Każdy rozdział podręcznika składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej zamieszczono definicje, wzory i objaśnienia do omówionych metod. Część praktyczna składa się z przykładów, w której oprócz interpretacji parametrów opisowych, znalazły się, także liczne tabele i wykresy. Dane statystyczne wykorzystane w podręczniku pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i dotyczą zagadnień z zakresu rynku pracy w Polsce.

 

Projektowanie z technologii maszyn. Wydanie trzecie poprawione

Redakcja: Józef Kaczmarek
Włocławek 2020, ss. 181
ISBN 978-83-60607-92-3

Spis treści

Na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych jednym z podstawowych przedmiotów jest „Technologia Maszyn” lub jego rozszerzenie pod nazwą „Projektowanie Procesów Technologicznych”. Przedmiot ten obejmuje najczęściej wykłady, projektowanie oraz ćwiczenia laboratoryjne. Projektowanie ma na celu ugruntowanie i praktyczne zastosowanie wiadomości, które studenci zdobywają podczas wykładów, dotyczących głównie zasad szeroko pojętego procesu wytwarzania metodami obróbki skrawaniem i montażu.
Materiał przedstawiony w skrypcie jest podzielony na trzy zasadnicze części zawierające kolejno: zagadnienia wstępne związane z ustaleniem przedmiotu, przykłady projektów procesów technologicznych najbardziej typowych przedmiotów obrabianych oraz przykłady projektów techniczno-ekonomicznych. Zawartą w tym skrypcie treść stanowią przekrojowe zadania z rozwiązaniami, liczne przykłady związane z ustaleniem przedmiotu oraz wzorcowe projekty. Zrozumienie oraz przyswojenie tej treści z pewnością stanowić będzie podstawę do samodzielnego rozwiązywania problemów technologicznych zarówno podczas nauki przedmiotu, jak również w praktyce przemysłowej. Skrypt ten może więc być przydatny również w biurach technologicznych mechanicznych zakładów przemysłowych. Łatwe wykorzystanie materiału zawartego w skrypcie wymaga jednak znajomości zagadnień podawanych na wykładzie z „Technologii Maszyn. Należy również nadmienić, iż niniejsze opracowanie, podobnie jak jego pierwsze i drugie wydanie, znacznie ułatwi proces dydaktyczny oraz przyczyni się do uzyskiwania przez studentów doskonalszych, zwłaszcza umiejętnościowych, efektów uczenia się.

Programowanie operacji obróbkowych w Esprit - obróbki tokarskie

Autor: Robert Synajewski
Włocławek 2019, ss. 59
ISBN 978-83-60607-89-3

Spis treści

Niniejszy skrypt będzie pomocny dla studentów w realizacji prac związanych z zajęciami projektowymi prowadzonymi w ramach przedmiotów: Programowanie urządzeń technologicznych i Projektowanie procesów produkcji na kierunku Mechanika i budowa maszyn w PWSZ we Włocławku. Zaprezentowano ustawienia programu Esprit oraz realizację programowania kilku operacji obróbkowych na przykładzie detalu w postaci wałka maszynowego. Przedstawiono fragment ogromnych możliwości jakie oferuje system Esprit CAM.

 

Projektowanie z mechaniki płynów

Autor: Józef Kaczmarek
Włocławek 2019, ss. 97
ISBN 978-83-60607-88-6

Spis treści

Niniejszy skrypt zawiera zbiór trzydziestu jeden przykładowych zadań projektowych. Materiał przedstawiony w skrypcie obejmuje 15-to godzinny program ćwiczeń projektowych przewidziany programem kształcenia, który jest szczegółowo zawarty w Opisie Przedmiotu przyporządkowanemu przedmiotowi "Mechanika płynów". 

 

Budowa i przeznaczenie obrabiarek skrawających do metali

Autorzy: Franciszek Oryński, Andrzej Gołąbczak
Włocławek 2019, ss. 129
ISBN 978-83-60607-86-2

Spis treści

Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w ramach przedmiotu: Obrabiarki i obróbka ubytkowa oraz na kierunku Inżynieria zarządzania do przedmiotu: Projektowanie procesów produkcyjnych.
W podręczniku zawarto podstawowe wiadomości z zakresu budowy obrabiarek skrawających oraz przykłady ich zastosowania w procesach produkcyjnych. Poszczególne rozdziały podręcznika obejmują: klasyfikację obrabiarek, budowę i przeznaczenie tokarek, strugarek, wiertarek, przeciągarek frezarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, obrabiarek do uzębień kół, obrabiarek zespołowych, linii obrabiarek oraz centrów, autonomicznych stacji, gniazd, linii i systemów obróbkowych CNC (Computer Numerical Control) oraz podstawowe pojęcia charakteryzujące obróbkę skrawaniem.
Obrabiarki skrawające są przeznaczone do procesów wytwórczych przemysłu elektromaszynowego, hutniczego, kolejowego, lotniczego, okrętowego, rolniczego, spożywczego oraz włókienniczego do produkcji wszelkich maszyn, urządzeń, mechanizmów oraz ich części składowych. Głównie są przeznaczone do nadawania wyrobom w procesach skrawania wymaganych kształtów, wymiarów, chropowatości powierzchni oraz właściwości fizyko-mechanicznych obrobionej warstwy wierzchniej. Na obrabiarkach można wykonywać procesy skrawania materiałów metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych.
Podstawową rolę w procesie roboczym obrabiarki spełnia narzędzie skrawające o ustalonej liczbie ostrzy i zdefiniowanej ich geometrii. Obróbka skrawaniem odbywa się narzędziami skrawającymi sterowanymi za pomocą odpowiednich mechanizmów i systemów sterowania komputerowego (CNC). W strefie skrawania (styku narzędzia z przedmiotem obrabianym) następuje usunięcie naddatku obróbkowego, pod wpływem energii mechanicznej, której źródłem jest najczęściej silnik elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny. Usunięcie naddatku obróbkowego w procesie skrawania wiąże się z określonymi ruchami narzędzia i przedmiotu obrabianego. W wyniku ruchu ostrza narzędzia względem przedmiotu obrabianego usuwane są kolejne warstwy naddatku obróbkowego materiału z półwyrobów (np.: odlewy, odkuwki, pręty walcowane, ciągnione) i zamieniane na wióry w celu nadania przedmiotowi określonych wymiarów, kształtu, chropowatości powierzchni itp.

 

Bankowość w przykładach i zadaniach

Autor: Ewa Podlewska
Włocławek 2018, ss. 58
ISBN 978-83-60607-80-0

Spis treści

Skrypt „Bankowość w przykładach i zadaniach” zawiera zbiór przykładów, rozwiązań i zadań do samodzielnego wykonania, jak również merytoryczny opis poruszanych zagadnień w przedmiocie bankowości. Materiał przedstawiony w skrypcie obejmuje program ćwiczeń z bankowości przewidziany programem kształcenia i zawarty w opisie przedmiotu obowiązującym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
Korzystanie ze skryptu ma na celu:
- ułatwienie studentom przygotowywanie się do zajęć i zaliczeń,
- umożliwienie aktywnego uczestnictwa,
- wzrost osiąganych efektów.
Skrypt dedykowany jest studentom PWSZ we Włocławku, ale mogą z niego korzystać także studenci z innych uczelni, w których obowiązuje program kształcenia o zbliżonej tematyce.

 

Analiza teoretyczna łożysk gazowych

Autorzy: Franciszek Oryński, Sławomir Kawczyński
Włocławek 2018, ss. 59
ISBN 978-83-60607-80-0

Spis treści

W skrypcie na temat: „Analiza teoretyczna łożysk gazowych” opisano metodologię przygotowania i analizy równań dynamicznych łożysk zasilanych sprężonym powietrzem lub gazem w przypadku łożysk do sprężarek gazu ziemnego. Zamieszczona w niniejszym opracowaniu, analiza matematyczna obejmuje równania przepływu międzykomorowego i równania dynamiczne, które są podstawą do opracowania symulacyjnego modelu obliczeniowego z wykorzystaniem programu MATLAB–SIMULINK. Na tej podstawie możliwa jest symulacja warunków pracy łożyska analiza jego parametrów konstrukcyjnych. Uzyskanie wyników w postaci graficznej umożliwia ocenę wpływu tych parametrów na pracę łożyska. W załączniku do skryptu zamieszczono sześć wynalazków na różne odmiany konstrukcyjne łożysk aerostatycznych, które zostały opatentowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Twórcami tych wynalazków są: Franciszek Oryński i Sławomir Kawczyński. Niniejszy skrypt może stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów kierunków technicznych do przedmiotów: obrabiarki, hydraulika i mechanika płynów oraz inżynierskie prace dyplomowe. 

 

Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy

Redakcja: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Włocławek 2016, ss. 236
ISBN 978-83-60607-68-8

Spis treści

Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy jest to podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów administracji oraz tych kierunków studiów, na których wykładane są podstawy prawa cywilnego, handlowego lub prawa pracy. Składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest odrębnym gałęziom lub działom prawa: część pierwsza - prawu cywilnemu materialnemu, część druga - prawu cywilnemu procesowemu (postępowaniu cywilnemu), część trzecia - prawu handlowemu oraz część czwarta - prawu pracy.
W podręczniku podjęto próbę zwięzłego i syntetycznego ujęcia najważniejszych kwestii związanych z prawem cywilnym materialnym i procesowym, prawem handlowym oraz prawem pracy, nie aspirując jednocześnie do wyczerpującego i analitycznego ujęcia poszczególnych zagadnień z zakresu wymienionych gałęzi prawa. Celem tego opracowania jest bowiem przekazanie studentom w sposób jasny i uporządkowany podstawowej wiedzy z zakresu gałęzi prawa ujętych w tytule podręcznika, a nie szczegółowa analiza wybranych zagadnień czy instytucji. Wybór zagadnień i instytucji omówionych w podręczniku oparty był na kryterium stopnia ich przydatności do wykonywania podstawowych czynności związanych z obsługą prawną przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rynku.

 

Repetytorium z badań fizykalnych.
Skrypt do przedmiotu Badania fizykalne
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Redakcja: Beata Haor, Mariola Głowacka
Włocławek 2016, ss. 156
ISBN 978-83-60607-71-8

Spis treści

Repetytorium z badań fizykalnych to skrypt do przedmiotu Badanie fizykalne, który jest realizowany w kształceniu przeddyplomowym studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie szeregu pozycji tematycznie związanych z oceną stanu zdrowia pacjenta i aktywnego uczestnictwa w tych działaniach pielęgniarek. Stanowi odpowiedź na potrzeby studentów w zakresie gotowych, praktycznych rozwiązań służących powtarzaniu a tym samym doskonaleniu umiejętności wdrażania elementów badania fizykalnego. Jest to rodzaj przewodnika a zarazem syntetycznego materiału przeznaczonego do samokształcenia, który może okazać się niezbędny podczas przygotowań studentów do składania egzaminów OSCE z badania fizykalnego czy pielęgniarstw specjalistycznych.
Publikacja została przygotowana przez nauczycieli akademickich i praktyków – członków interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, co potwierdza jej praktyczne odniesienie do działań zawodowych pielęgniarki.
Publikacja składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy syntetycznego przypomnienia założeń wywiadu, badania fizykalnego, odrębności w dokonywaniu oceny stanu zdrowia pacjentów z uwagi na ich wiek, stan zdrowia a także formułowania diagnozy pielęgniarskiej. Druga część zawiera 33 check-listy wraz z kryteriami ocen wybranych elementów badania fizykalnego. W kolejnej przedstawiono propozycję pytań testowych weryfikujących rzeczywisty zasób wiedzy studentów. W czwartej części przygotowano z kolei Słowniczek wybranych terminów z zakresu wywiadu i badania fizykalnego, który umożliwia sprawne poszukiwanie informacji na temat szeregu złożonych zespołów, objawów, stanowiących nieodłączne elementy oceny stanu zdrowia pacjentów.
Skrypt poza grupą studentów kierunku pielęgniarstwo jest także adresowany jest do szerokiego grona odbiorców: pracowników systemu ochrony zdrowia (pielęgniarek, położnych w ramach kształcenia podyplomowego czy samokształcenia), nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

Laboratorium obrabiarek i obróbki ubytkowej

Autor: Józef Kaczmarek
Włocławek 2017, ss. 98
ISBN 978-83-60607-74-9

Spis treści

Materiał przedstawiony w skrypcie obejmuje program laboratorium z przedmiotu obrabiarki i obróbka ubytkowa  przewidziany programem kształcenia, który jest szczegółowo zawarty w Opisie Przedmiotu przyporządkowanym przedmiotowi obowiązującemu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Materiał zawarty w skrypcie pokrywa w dużej części praktyczne, dające się przedstawić w formie doświadczeń, zagadnienia omawiane na wykładzie z tego przedmiotu. 

 

Spacerkiem po muzyce. Ćwiczenia dla studentów i nauczycieli (Wydanie rozszerzone)

Autor: Lucyna Matuszak
Włocławek 2017, ss.210
ISBN 978-83-60607-75-6

Spis treści

Książka p.t. „Spacerkiem po muzyce” zawiera zbiór ćwiczeń aktywizujących rozwój muzyczny dzieci i dorosłych. Przeznaczona jest do samodzielnej pracy studentów i nauczycieli, gdyż szeroko i bardzo szczegółowo przedstawiono w niej propozycje różnorodnych ćwiczeń z rytmem i melodią. Przedstawiono tu wiedzę w myśl „od szczegółu do ogółu”. Warstwa teoretyczna przeplata się  z warstwą praktyczną, a poprzez doświadczenie pojawia się możliwość dogłębnego zrozumienia poszczególnych elementów muzyki. Zastosowana w niej metoda relacyjna stanowi dla wykładowców edukacji muzycznej podbudowę optymalizacji procesu kształcenia studentów przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. 

 

Spacerkiem po muzyce. Ćwiczenia dla studentów i nauczycieli

Autor: Lucyna Matuszak
Włocławek 2016, ss. 159
ISBN 978-83-60607-70-1

Spis treści

Książka p.t. „Spacerkiem po muzyce” zawiera zbiór ćwiczeń aktywizujących rozwój muzyczny dzieci i dorosłych. Warstwa teoretyczna przeplata się tutaj z warstwą praktyczną, a poprzez doświadczenie pojawia się możliwość dogłębnego zrozumienia poszczególnych elementów muzyki. Ponadto zastosowana w niej metoda relacyjna stanowi dla wykładowców edukacji muzycznej podbudowę optymalizacji procesu kształcenia studentów przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 

Drukuj