Monografie

  • Kategoria: Monografie
  • Odsłony: 4681

Monografie publikowane w ostatnich latach przez Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku koncentrują się wokół kilku zasadniczych obszarów badawczych. Pierwszym z nich jest problematyka szeroko rozumianej administracji publicznej, samorządu terytorialnego, nowoczesnego zarządzania w gminach, powiatach i województwach, finansów samorządowych, partycypacji społecznej. Zagadnienia te analizowane są przede wszystkim z perspektywy obowiązujących regulacji prawnych, jednakże nie ograniczają się do publikacji autorstwa prawników bądź administratywistów. Refleksja w tym obszarze obejmuje także myśl specjalistów z zakresu bezpieczeństwa publicznego czy nauk o polityce. Dążąc do jak najszerszej wymiany poglądów i zacieśniania współpracy międzynarodowej, wśród współautorów monografii znajdują się badacze z krajów takich jak Ukraina, Rosja, Słowacja czy Turcja. Uruchomienie od października 2019 r. jednolitych magisterskich studiów prawniczych na PANS we Włocławku stanowi impuls do dalszego umiędzynaradawiania procesu wydawniczego oraz poszerzenia kręgu publikacji monograficznych o pozycje prawnicze. Kolejnym, równie ważnym obszarem działalności wydawniczej są nauki o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa oraz opieki długoterminowej. Trzeci filar stanowią nauki humanistyczne, a zwłaszcza pedagogika.

Drukuj