Monografie 2006-2015

  • Kategoria: Monografie
  • Odsłony: 3549

Komunikacja, emocje, stres, asertywność i empatia.
Student wobec wyzwań współczesności
Maciej Krzemiński
Włocławek 2015, ss. 92
ISBN 978-83-60607-64-0

Spis treści

Opracowanie prezentuje wybrane zagadnienia z szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej. Zreferowane w szkicowej formule podstawowe kwestie wpływające na relacje interpersonalne mogą być przyczynkiem do zgłębiania wiedzy z zakresu zarysowanego w tytule opracowania.

 

 Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Studium Monograficzne
Redakcja: Hanna Szczechowicz
Włocławek 2015, ss. 223
ISBN 978-83-60607-63-3


Spis treści

Studium monograficzne Samorząd terytorialny i rozwój lokalny  pod redakcją Hanny Szczechowicz,  stanowi zbiór 12 opracowań naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i praktyków – pracowników Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które koncentrują uwagę na wybranych sferach działalności samorządu terytorialnego.(…). Autorzy tekstów samorządność traktują  szeroko, upatrując w niej istotny czynnik kreatywności i rozwoju społeczności lokalnych.  
                                                                             prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki

 

 Pogmatwane drogi. Polsko-niemieckie studia o literaturze i kulturze XX wieku
Krzysztof A. Kuczyński
Włocławek, 2015, ss. 728
ISBN 978-83-60607-62-6

Spis treści


Obszerny tom monograficzny przynosi studia nad wybranymi zagadnieniami nt. literatury i kultury Niemiec i Austrii XX wieku, a także polsko-niemieckich powinowactw literackich. Szczególnie wiele uwagi autor – znany polski germanista, specjalizujący się w bilateralnych relacjach kulturalnych Niemcy-Austria-Polska – poświęca postaci najwybitniejszego tłumacza literatury polskiej w Niemczech – Karlowi Dedeciusowi, a także literaturze niemieckiej na Sląsku. Ciekawym blokiem w książce są wywiady przeprowadzone z czołowymi uczonymi z Polski, Niemiec i Austrii na temat ich twórczości naukowej, grawitującej wokół np. tematyki Zakonu Krzyżackiego czy piśmiennictwa śląskiego XIX i XX wieku. Publikacja stanowi przekrój przez najnowsze badania literaturoznawcze autora i jest cennym przyczynkiem do naszej wiedzy o kulturze niemieckiej minionego stulecia.

   Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodziezy na przestrzeni dziejów
Redakcja: Barbara Moraczewska, Piotr Krzywicki
Włocławek 2014, ss. 212
ISBN 978-83-60607-52-7


Spis treści

Książka podejmuje ważne i aktualne zagadnienia, zawiera cenne informacje na temat środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży, tych środowisk z przeszłości i tych doby współczesnej. Autorzy w swych artykułach urzeczywistniają ideał naukowości i praxis środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży rewidując teorie współczesne, mocno wyrastające z historii dziejów. Zaadresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, pedagogów i w ogóle – nauczycieli, nadto psychologów, pracowników pomocy socjalnej, historyków, w tym historyków wychowania, teoretyków i praktyków wychowania, a także do rodziców, podejmujących na co dzień wielkie wyzwanie oraz zadanie odpowiedzialnego trudu wychowywania swoich dzieci. Książkę powinni wziąć do swoich rąk również studentki i studenci pedagogiki

 

 Dźwięk w pedagogice i terapii
Redakcja: Lucyna Matuszak
Włocławek 2014, ss.178


Spis treści

Dźwięk w pedagogice i terapii pod redakcją Lucyny Matuszak to praca zbiorowa składająca się z trzech części. Pojawia się w niej teza Edwina E. Gordona mówiąca, że rozwój myślenia muzycznego jest analogiczny do rozwoju mowy i jakości wypowiedzi w języku ojczystym. Bardzo ciekawie wyjaśniona została istota improwizacji muzyki. Klarownie przedstawiono wymiary kreatywności muzycznej dzieci. Opisane są również wybrane działania artystyczne dzieci w odniesieniu do myśli psychologiczno-pedagogicznej. Spotykamy tu bogaty zestaw bibliograficzny. Treści zamieszczonych artykułów ukazują wykorzystanie dźwięku w pracy z człowiekiem na różnym etapie jego rozwoju i o zróżnicowanej kondycji zdrowotnej, co czyni niniejsze opracowanie godne polecenia każdemu czytelnikowi zainteresowanemu stymulacją rozwoju człowieka.

 

 Tożsamość narodowa społeczeństwa polskiego po okresie zaborów
Rozważania na przykładzie aecheologii w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym w latach 1906-1950
Konrad Jacek Jędrzejczyk
Włocławek 2013, ss.246
ISBN 978-83-60607-37-4

Spis treści

Opracowanie p. Konrada Jędrzejczyka ukazuje wkład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w rozwój rodzimej archeologii. Towarzystwo Krajoznawcze stanowiło doskonałą przykrywkę do działalności naukowej i badawczej w tamtym okresie. Nie istniała wówczas żadna instytucja, która zajmowałaby się badaniami archeologicznymi. Ponadto, na tym przykładzie, autor stara się zaprezentować ważny proces społeczny rozgrywający się na ziemiach polskich pod zaborami, tak charakterystyczny dla okresu schyłku XIX wieku i początku wieku XX. Mam na myśli podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej poprzez różnego rodzaju działalność społeczną, ale także i naukową. Okazuje się bowiem, że w ważnych dla polskiego narodu momentach dziejowych posługiwano się archeologią w celu uzyskania ideologicznej podbudowy i pozyskania materialnego potwierdzenia egzystencji oraz odrębności kultury polskiej.

 

 Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej.
Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze
Redakcja: Ernest Kuczyński
Włocławek 2013, ss.304

Spis treści

 Niezwykle bogata, ale i złożona przeszłość krajów niemieckiego ob¬szaru językowego jest niewyczerpanym rezerwuarem interesujących za¬gadnień. Mimo licznych rozpraw napisanych w wielu językach na tematy niemiecko-austriacko-szwajcarskie ciągle jeszcze pojawiają się tzw. „bia¬łe plamy”, jak również nowe interpretacje niejednokrotnie omawianych już zjawisk i postaci. Ową lukę częściowo wypełnia publikacja „Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowe.”, która ukazuje wielowymiarowy obraz w/w państw na płasz¬czyznach: historycznej, politycznej, kulturalnej oraz gospodarczej.

 

 Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej.
Administracja, gospodarka, życie społeczno-polityczne,szkolnictwo 1918-1928
Hanna Szczechowicz
Włocławek 2013, ss. 325
ISBN 978-83-60607-49-7

Spis treści

Publikacja poświecona jest jednej z bogatych kart historii Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w II Rzeczypospolitej. Jednego z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Obejmuje fragment krótkiego okresu dziejów w  II Rzeczypospolitej, okresu krótszego niż życie jednego pokolenia, pierwszego dziesięciolecia. Był to czas odbudowy i organizacji życia społecznego w nowych trudnych warunkach, scalania terytorium, systemów politycznych, oświatowych, gospodarczych i prawnych. Publikacja uwzględnia wydarzenia polityczne, kwestie administracyjne, gospodarcze, społeczne i edukacyjne. Stanowi podstawę do refleksji nad przeszłością i cenne odniesienie do teraźniejszości. Poświęcona jest mieszkańcom Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, którzy po raz kolejny zaświadczyli o swojej niezłomnej postawie broniąc niepodległości, a następnie z zaangażowaniem pokonując trudności pierwszego okresu odbudowy państwa polskiego.

 

Edukacja obywatelska. Rekonstrukcje - krytyka - interpretacje
Redakcja: Violetta Kopińska
Włocławek 2013, ss. 231
ISBN 978-83-60607-50-3

Spis treści

Książka łączy w sobie historyczną refleksję na temat edukacji obywatelskiej, krytyczną analizę szkolnej edukacji obywatelskiej, uwzględniającą także jej szerszy kontekst społeczno-polityczny oraz propozycje działań wpisujących się we współczesną edukację obywatelską.Współautorami tego tomu są osoby reprezentujące pedagogikę, politologię, historię i prawo. Fakt ten podkreśla interdyscyplinarność podejmowanej tematyki i nadaje jej szerszą perspektywę, a zarazem zaprasza do dyskusji na temat edukacji obywatelskiej na różnych polach problemowych. Dyskusja ta wydaje się naturalną konsekwencją lektury tej książki, ponieważ Autorzy prezentują w swoich tekstach różne poglądy, perspektywy, posługują się różnymi paradygmatami.

 

 Rozważania wokól dylematów współczesnej pedagogiki
Redakcja: Barbara Moraczewska
Włocławek 2012, ss. 333
ISBN 978-83-6067-36-7

Spis treści

Prezentowana publikacja jest wyrazem zainicjowanej i zorganizowanej w środowisku naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku wymiany myśli i refleksji nad bieżącymi problemami współczesnej pedagogiki. Monografia wyróżnia się szeroką problematyką artykułów, aktualnością poruszanych w nich problemów dla współczesnej, pedagogicznej teorii i oświatowej praktyki, oryginalnością podejść do ich rozwiązania.

 

 Wspomnienia pracowników (2002-2012)
Redakcja: Piotr Jaworowski
Włocławek 2012, ss. 289
ISBN 978-83-60607-35-0

Spis treści

Wspomnienia pracowników (2002-2012) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wydane zostały z okazji 10-lecia istnienia i rozwoju włocławskiej Uczelni. Jest to oryginalne, jubileuszowe wydawnictwo, dotyczy bowiem tych, którzy najwcześniej, od samego początku byli zatrudnieni i częstokroć w dalszym ciągu pracują na Uczelni. Wśród 17 opublikowanych wspomnień autorami są profesorowie, doktorzy, wykładowcy oraz pracownicy administracji. Można ich określić jako pionierów, zasłużonych nierzadko wobec tego wszystkiego, co Uczelnia obecnie reprezentuje. Dzięki autorom wspomnień zachowana została pamięć o tym, jak  trudne były początki, jak mozolnie, ale skutecznie włocławska PWSZ pokonywała napotykane trudności oraz jakimi działaniami i przedsięwzięciami osiągnięto zaszczytny tytuł „Uczelni Liderów”.

 

 Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej
Redakcja: Krzysztof A. Kuczyński
Włocławek 2012, ss. 759
ISBN 978-83-6067-38-1

Spis treści

Tom grupuje najbardziej reprezentatywne prace naukowe i eseistyczne polskich autorów, powstałe na przestrzeni ostatnich stu lat. Czytelnik uzyskuje po raz pierwszy możliwość poznania ciekawego życia i wybitnych dzieł prozatorskich, dramatycznych i poetyckich jednego z najważniejszych twórców niemieckich na Śląsku. Różnorodność warsztatu naukowego poszczególnych tekstów podnosi atrakcyjność publikacji. Głos zabierają czołowi znawcy literatury niemieckiej w Polsce.

 

 Dziecko i literatura we współczesnym świecie
Redakcja: Barbara Moraczewska, Edmund Oberlan
Włocławek 2012, ss. 256

Spis treści

Literatura dziecięca dla ludzi dorosłych jest czymś, co utraciliśmy i co nigdy nie powróci, jest czymś miłym, nostalgicznym, barwnym i wzruszającym. Pamięć eliminuje wszystko, co było w nich złe i budziło nasze negatywne emocje i doznania, a zachowuje tylko malownicze krajobrazy i barwne, wzruszające zakończenia. W prezentowanej monografii można znaleźć artykuły osób, które w sposób bezpośredni, wynikający z ich pracy zawodowej uczestniczą w przekazywaniu treści zawartych w bajkach, baśniach małym dzieciom, tym samym wzbogacając wiedzę i wyobraźnię. Są to więc autorzy, którym bliska i znana jest tematyka związana z dzieckiem i literaturą skierowaną do najmłodszego odbiorcy.

 

 Wśród ludzi i książek. Rozprawy - wspomnienia - wywiady
Krzysztof A. Kuczyński
Włocławek 2011, ss.348
ISBN 978-83-60607-24-4

Spis treści

Tom przynosi wybór prac znanego germanisty i politologa opublikowanych w ostatnich latach. Są to głównie rozprawy z zakresu niemiecko - polskich stosunków literackich, jak i mówiących o takich koryfeuszach kultury i nauki jak Karl Dedecius, Sven Ekdahl, Stefan H. Kaszyński, Dieter Arendt czy Gerhart Hauptmann. Są też eseje o współczesnej RFN, m.in. o Günterze Grassie i Erice Steinbach.

 

 Auf dem Weg von der Schreibentwicklung zur Lernerautonomie
Katarzyna Krzemińska
Włocławek 2011, ss. 232
ISBN 978-83-60607-23-7

Spis treści

Publikacja Katarzyny Krzemińskiej pt. Auf dem Weg von der Schreibentwicklung zur Lernerautonomie podejmuje bardzo aktualną problematykę w zakresie kształcenia obcojęzycznego. Temat publikacji został opracowany na podstawie licznych i dobrze dobranych źródeł z różnych dyscyplin, których zagadnienia odnoszą się bezpośrednio i pośrednio do wciąż aktualnych i nader szeroko dyskutowanych kwestii w zakresie nauczania, uczenia się i opanowywania języka. Omawiane problemy są merytorycznie odpowiednio naświetlone i tak rozwinięte, że wiążą się ściśle z rozważanymi aspektami glottodydaktycznymi. Adresatami publikacji mogą być zarówno osoby zajmujące się teorią glottodydaktyczną, jak i czynni zawodowo nauczyciele.

 

 Martha Hauptmann. Mein Lebensfaden Erinnerungen
Redakcja: Krzysztof A. Kuczyński
Włocławek 2011, ss. 199
ISBN 978-83-60607-28-1

Spis treści

Książka jest edycją powstałych ok. 100 lat temu wspomnień pióra Marthy Hauptmann (1862-1939), pierwszej żony pisarza niemiecko-śląskiego Carla Hauptmanna, brata wielkiego dramatopisarza, laureata Nagrody Nobla – Gerharta. Przynosi ona bardzo interesujący, psychologicznie pogłębiony obraz rodziny, a także klimat kulturalny Szklarskiej Poręby okresu międzywojennego. Książka jest zaopatrzona we wstęp, przypisy, posłowie, a także w rozbudowany aneks, uzupełniający tekst podstawowy. Całość przygotował prof. Krzysztof A. Kuczyński, na podstawie materiałów uzyskanych z Niemieckiego  Archiwum Literatury w Marbach.

 

 Nauczyciel współczesnej szkoły. Oczekiwania - kompetencje
Redakcja: Jolant Flanz, Violetta Kopińska
Włocławek 2011, ss. 304
ISBN 978-83-60607-42-8

Spis treści

Książka stanowi interesującą monografię poświęconą nauczycielowi. Składa się z trzech części integralnie ze sobą powiązanych. Pierwsza, poświęcona jest problemom ukazującym nauczyciela w świetle reformy edukacyjnej. Druga, obejmuje dyskusję nad zmieniającą się rolą nauczyciela we współczesnym świecie, a trzecia, dotyczy kształcenia i doskonalenia zawodowego. Prezentowane w publikacji treści są ważne dla ukazania problemów towarzyszących przygotowaniu nauczyciela do pracy. 

 

 Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie dyrektyw ramowych w sprawie odpadów
Karolina Karpus
Włocławek 2011, ss.299
ISBN 978-83-60607-29-9

Spis treści

Dr  Karolina Karpus w monografii pt. „Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie dyrektyw ramowych w sprawie odpadów” podjęła bardzo aktualną tematykę. Autorka stara się analizować trzy elementy - gospodarkę odpadami, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i źródła prawa europejskiego. Ponadto wykazuje wyjątkową skrupulatność i rzetelność, zarówno co do doboru tych orzeczeń, jak i co do ich wykorzystania. Zaś za szczególnie cenne należy uznać analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

 

 Moralny obraz społeczeństwa polskiego w realiach PRL. Twórczość prozatorska Kazimierza Orłosia w latach 1958-1970
Maciej Krzemiński
Włocławek 2011, ss. 296
ISBN 978-83-60607-30-5

Spis treści

Autor rozprawy wykazuje, że system wartości Kazimierza Orłosia ugruntował się
w rezultacie sprzeciwu wobec prób zinstrumentalizowania literatury. Pisarz po prostu sprzeciwił się poglądowi, że u podstaw przekonań o charakterze ideologicznym mogą tkwić przesłanki etyczne. W centrum zainteresowania postawił problem wrażliwości moralnej jednostki i jej zdolność (bądź niezdolność) wartościowania.

 

 „Niezatarte świadectwo...”. Życie i dzieło Henryka Bereski
Redakcja: Błażej Kaźmierczak, Krzysztof. A. Kuczyński
Włocławek, 2010, ss 279
ISBN 978-83-60607-21-3

Spis treści

Tom przygotowany w 5. Rocznicę śmierci wybitnego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki. Henryk Bereska, urodzony na Górnym Śląsku wyjechał z Polski w 1946 roku. W jego dorobku znajdują się bardzo liczne tłumaczenia z polskiej prozy współczesnej, m.in. książki Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza Brezy czy Tadeusza Różewicza.
Za wysoką jakość translacji uzyskał prestiżowe nagrody. Uznawany obok Karla Dedeciusa za jednego z najlepszych tłumaczy piśmiennictwa polskiego na język niemiecki. 

 

 Szkolnictwo polskie w latach 1945-1975 z uwzględnieniem miasta Włocławka
Barbara Moraczewska
Włocławek 2010, ss. 446
ISBN 978-83-60607-20-6

Spis treści

Praca jest przykładem całościowego i kompleksowego studium obejmującego problematykę odbudowy, formowania i rozwoju szkolnictwa we Włocławku po II wojnie światowej, które to zasługuje w pewnym sensie na określenie mianem pionierskiego, ze względu na złożoność poruszanych kwestii, jak i wniesionych nowatorskich treści poznawczych, rzucających nowe spojrzenie na edukację w wymiarze lokalnym. Wśród nowatorskich treści zawartych w pracy, a nigdzie wcześniej w zasadzie tak szczegółowo nie omawianych, należy między innymi kwestia dogłębnej analizy specyfiki szkolnictwa kościelnego, tudzież zagadnienia stanu zdrowotności uczącej się młodzieży Włocławka.            

 

 Zatrzymać bestię w klatce. Brytyjska taktyka na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932-1933)
Jacek Reginia-Zacharski
Włocławek, 2009, ss. 131
ISBN 978-83-6067-17-6

Spis treści

Praca ta jest klarownym wprowadzeniem do badanego zagadnienia – budowy systemu bezpieczeństwa i polityki brytyjskiej. Autor stara się przeanalizować możliwości działania brytyjskiej dyplomacji, zmieniających się propozycji Londynu i wielkiej liczby uwarunkowań związanych z interesami innych państw – USA, Niemiec, Francji czy ZSRR. Podjął również ważny czynnik rozbrojenia spowodowany kryzysem gospodarczym, który powodował, że siły brytyjskie nie były w stanie wzrosnąć w latach trzydziestych XX wieku do potencjału Francji. Słuszne jest przy tym założenie, że interes Wielkiej Brytanii nie zezwalał na redukcje ilościowe, ale był żywotnie zainteresowany jakościowymi.

 

 Na drodze pojednania. Marion Gräfin Dönhoff a Polska
Ernest Kuczyński
Włocławek, 2008, ss.220
ISBN 978-83-6067-12-1

Spis treści

Niniejsza książka przedstawia sylwetkę Marion Dönhoff w kontekście jej szczególnego stosunku do Polski, tłumaczy zaangażowanie w złożoną sytuację sąsiadujących ze sobą narodów, ukazuje wieloaspektowe działania na rzecz porozumienia, a ponadto prezentuje liczne polskie akcenty z długiego, nacechowanego prawdą, skromnością i poczuciem obowiązku życia hrabiny.

 

 Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych
Wybór i komentarz: Hubert Horbaczewski, Jacek Reginia-Zacharski
Włocławek 2008, ss. 279
ISBN 978-83-6067-09-1

Spis treści

Zbiór dokumentów, który może służyć pomocą uczniom i studentom zgłębiającym zagadnienia miejsca Polski we współczesnych organizacjach międzynarodowych. Oprócz materiałów źródłowych, zawiera także komentarze do dokumentów oraz próbę oceny ich znaczenia dla samej organizacji i szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych.

 

 Marketing polityczny
Paweł Dzieciński
Włocławek, 2007, 132 ss.
ISBN 978-83-60607-07-7

Spis treści

Marketing polityczny" jest skryptem dla studentów stosunków międzynarodowych lub politologii. Zawiera stosunkowo zwięzłe kompendium wiedzy dotyczącej wszechobecnego w dzisiejszym życiu politycznym zjawiska jakim jest marketing polityczny, co zresztą jest widoczne nie tylko z okazji częstych kampanii wyborczych, ale również w okresach pomiędzy nimi.

 

 Wymiary i możliwości polityki w Polsce na przełomie tysiącleci
Eugeniusz Ponczek
Włocławek, 2007, 236 ss.
ISBN 978-83-60607-02-2

Spis treści

Książka  składa się z dziesięciu szkiców. Dotyczą one wielu węzłowych kwestii, mających swoje odniesienia do złożonych realiów polskich, zaistniałych po upadku komunizmu w 1989 roku i – tym samym – do sytuacji społeczno-politycznej społeczeństwa III Rzeczypospolitej, rozpatrywanych także z uwzględnieniem uwarunkowań geopolitycznych.

 

 The Concept of Grammatical Category in Generative Grammar and Cognitive Grammar
Wiktor Pskit
Włocławek, 2007, 225 ss.
ISBN 978-83-60607-04-6


Spis treści

Publikacja w języku angielskim, poświęcona pojęciu kategorii gramatycznej w gramatyce generatywnej i gramatyce kognitywnej. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wniosków końcowych oraz szeroko zakrojonej bibliografii przedmiotu.

 

 Futurologia i Polityka: wizje, projekty, prognozy drugiej połowy XX wieku
Andrzej Sepkowski
Włocławek, 2006,  228 ss.
ISBN 978-83-60607-00-8

Spis treści

„Futurologia, niemal nie mająca miejsca w nauce polskiej, jest jedną z nowych form myślenia prospektywnego, ale same treści takiego myślenia nie są niczym nowym w dziejach człowieka. Książka jest próbą zbliżenia fenomenu, jakim bez wątpienia była futurologia, swego rodzaju „projektonauka”, która pojawiła się w latach 60-tych XX wieku (…)”.

 

 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950)
Konrad Jacek Jędrzejczyk
Włocławek, 2006, 152 ss.
ISBN 83-60607-01-X

Spis treści

Pan Konrad Jędrzejczyk od kilku lat bada działalność  PTK i stał się dobrym znawcą działalności tego towarzystwa. Zbadał działalność PTK w trzech okresach o odmiennych uwarunkowaniach politycznych.
Praca , w podtytule określana jak zarys dziejów przedstawia proces tworzenia Towarzystwa, przemiany organizacyjne, zmiany w statucie – służące jako wytyczne działania i organizacji, zasięg terytorialny, liczebność i informacje o członkach działających lub współpracujących z Towarzystwem.

 

  Gerhart Hauptmanns Freundeskreis
Klaus Hildebrandt, Krzysztof A. Kuczyński
Włocławek, 2006, 335 ss.
ISBN 83-91860-4-4

Spis treści


Praca zbiorowa, wydana w języku niemieckim, dotycząca niemieckiego dramaturga i powieściopisarza , laureata Nagrody Nobla ,Gerharda Hauptmanna. Autorami poszczególnych artykułów są cenieni badacze niemieccy i polscy, od lat interesujący się postacią Gerharta Hauptmanna. Analizują oni zarówno mniej znane aspekty życia pisarza, jak i jego krąg przyjaciół. Punkt ciężkości jest położony właśnie na znajomych i przyjaciołach pisarza, wśród których są znane postacie niemieckiego życia politycznego i kulturalnego.
Tom jest znaczącym przyczynkiem do naszej wiedzy o wielkim dramaturgu XX wieku.

 

Drukuj