Rola, znaczenie i wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zadań własnych samorządów na interdyscyplinarne podejście w realizacji zadań publicznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 803

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.018

PAWEŁ ADAMCZYK
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rola, znaczenie i wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zadań własnych samorządów na interdyscyplinarne podejście w realizacji zadań publicznych

The role, significance and impact of public-private partnership in the scope of own tasks of local governments on cross-disciplinary approach in the implementation of public tasks

Streszczenie:
Wyzwaniem stojącym przed administracją publiczną jest zapewnienie realizacji zadań publicznych w sposób skuteczny i efektywny oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Dążenie do skuteczności i efektywności prowadzić powinno do szukania rozwiązań optymalnych w zakresie form organizacyjno-prawnych, jak i metod realizacji oraz finansowania zadań publicznych. Optymalizacja wymaga jednak podejścia kompleksowego do szeregu zagadnień związanych z realizacją zadań publicznych. W referacie podjęto próbę wskazania uwarunkowań optymalnej realizacji zadań publicznych. Ponadto przedstawiono modele realizacji zadań publicznych, które w różnym stopniu adoptują rozwiązania prowadzące do skuteczności i efektywności.

Słowa kluczowe:
partnerstwo publiczno-prywatne; samorząd terytorialny; zadania publiczne; skuteczność; efektywność; optymalizacja

Abstract:
It is a challenge for public authorities to ensure the implementation of public tasks in an effective, efficient and rational management of public funds. The pursuance for efficiency and effectiveness should lead to a search for optimal solutions in terms of organizational and legal forms as well as methods of implementation and funding of public tasks. Such optimization requires a comprehensive approach to the range of issues related to the implementation of public tasks. The paper attempts to identify the optimal conditions for the implementation of public tasks. In addition, it presents models of public tasks, which in varying degrees adopt measures leading to the effectiveness and efficiency.

Keywords:
public-private partnership; local government; public tasks; effectiveness; efficiency; optimization

Pełny tekst:
PDF- 273-283

Bibliografia:
Dolewska Z., Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy, http://www.ue.katowice.pl/
fileadmin/_migrated/content_uploads/3_Z.Dolewka__Zarzadzanie_w_jednostkach_organizacyjnych_gminy.pdf (dostęp: 30.06.2016 r.).
Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne – wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Płonka-Bielenin K., Moll T., Partnerstwo publiczno-prywatne – komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Difin, Warszawa 2012.

Drukuj