Proces wydawniczy

  • Kategoria: Monografie
  • Odsłony: 1421

Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku publikuje książki (monografie, materiały konferencyjne, podręczniki i skrypty) pracowników PANS we Włocławku, które zostały ujęte w rocznym planie wydawniczym i tym samym mają zagwarantowane finansowanie ze strony Uczelni. Szczegółową procedurę w tym zakresie określa Zarządzenie nr 30/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 23 marca 2010 r. Koszty wydania publikacji obejmują w szczególności cenę składu, łamania i druku oraz inne koszty opcjonalne takie jak np. honorarium recenzenta, honorarium autorskie, projekt okładki, tłumaczenie fragmentów pracy, korektę językową itp. Wydawnictwo organizuje i koordynuje proces wydawniczy oraz zawiera z Autorami umowy wydawnicze / licencyjne. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny.

Proces wydawniczy jest wieloetapowy i obejmuje:
 
1. Wstępną kalkulację kosztów oraz złożenie materiałów w Wydawnictwie
Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa powinien być następujący: strona tytułowa, spis treści, wykazy skrótów i oznaczeń, wstęp/przedmowa, tekst główny z przypisami, aneksy, bibliografia, indeksy, wykazy ilustracji, tabel itp., streszczenia. Wskazówki edytorskie dla Autorów są zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa. Autorzy, opracowując maszynopis zobowiązani są do przestrzegania ww. wskazówek. Autorzy proszeni są o przygotowanie i dostarczenie wraz z maszynopisem krótkiej notki o książce, która zostanie opublikowana na stronie Wydawnictwa. Ostateczna wersja pracy  powinna zostać złożona w formie drukowanej oraz zgodnej z nią wersji elektronicznej (na nośniku USB, płycie CD/DVD, przesłana e-mailem).

2. Kontrolę antyplagiatową
Teksty złożone w Wydawnictwie powinny mieć oryginalny charakter i być wolne od znamion takich czynów jak plagiat bądź autoplagiat. Wydawnictwo dokonuje sprawdzenia przekazanego tekstu korzystając z usługi Similarity Check dostarczanej przez Crossref. W przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje na możliwość występowania jakichś nieprawidłowości, Autor proszony jest o złożenie stosownych wyjaśnień.

3. Proces recenzowania
Wydawnictwo przesyła publikacje do wybranych recenzentów, którzy sporządzają recenzje w formie pisemnej, na formularzu dostarczonym przez Wydawnictwo bądź w postaci opisowej. Zasady recenzowania prac dostępne są w odrębnej zakładce na stronie Wydawnictwa. Dopuszczalne są też przypadki, gdy książka jest dostarczana przez Autora już po recenzji. W przypadku opracowań monograficznych i podręczników zalecane są dwie recenzje, a w przypadku skryptów i materiałów do ćwiczeń - wymagana co najmniej jedna. Jeżeli honorarium recenzenta zostało uwzględnione w kalkulacji, Wydawnictwo sporządza umowę o dzieło i rachunek. Dalsze prace redakcyjne uzależnione są od uzyskania pozytywnych recenzji wydawniczych bądź dokonania przez Autora poprawek zaleconych w recenzji.

4. Zawarcie z Wydawnictwem umowy
Wydawnictwo sporządza i przekazuje Autorom umowy wydawnicze lub licencyjne do wypełnienia i podpisania. Złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych umów jest warunkiem wydania publikacji.

5. Pierwszą korektę
Pierwsza korekta z elementami redakcji obejmuje przede wszystkim korektę językowo-stylistyczną i interpunkcyjną, korekta merytoryczna pozostaje w gestii Autora i recenzentów.

6. Korektę techniczną, skład i łamanie
Ostateczna korekta techniczna, dostosowanie pracy do wymogów Wydawnictwa oraz skład i łamanie tekstu dokonywane są przez profesjonalny podmiot zewnętrzny, świadczący usługi w tym zakresie. Termin realizacji zadania określa umowa zawarta z tym podmiotem.

7. Korektę autorską
Autor otrzymuje próbny wydruk ksiażki (tzw. szczotkę drukarską) oraz plik z wersją elektroniczną. Zobowiązany jest on do dokładnego zapoznania się z wydrukiem próbnym i oznaczenia zauważonych omyłek i błędów technicznych. W tym momencie możliwe jest jeszcze dokonanie ostatecznej, drobnej korekty merytorycznej tekstu lub jego aktualizacji, np. gdy w międzyczasie w istotny sposób zmienił się stan prawny.

8. Projekt okładki
Wydawnictwo zleca grafikowi opracowanie projektu okładki i przedstawia go Autorowi do akceptacji. Autor może dostarczyć także własny projekt okładki. W przypadku podręczników oraz skryptów obowiązują ustandaryzowane wzory okładek dla danej serii wydawniczej.

9. Wydruk próbny
Praca w formie dwóch plików (wnętrze oraz okładka) jest przekazywana do drukarni. Drukarnia dostarcza do wydawnictwa wydruk próbny, który jest przeglądany ostatecznie i akceptowany do druku. Brak błędów oznacza akceptację książki do druku.

10. Druk i dystrybucję książki
Druk książki realizowany jest zazwyczaj w terminie jednego tygodnia od momentu przekazania plików z ostateczną wersją pracy do drukarni. Gotowe egzemplarze przekazywane są według obowiązującego w Uczelni rozdzielnika, obejmującego w szczególności egzemplarze autorskie, egzemplarze obowiązkowe oraz egzemplarze przeznaczone dla Biblioteki PANS we Włocławku. Pozostała część nakładu trafia do dystrybucji zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 13 listopada 2017 r.

11. Publikację wersji cyfrowej
Jeżeli umowa z Autorem tak stanowi, dzieło może zostać opublikowane w wersji elektronicznej na stronach internetowych Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku lub w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

12. Dodruk dzieła
W przypadku wyczerpania nakładu książki, gdy jest to uzasadnione potrzebami dydaktycznymi lub rynkowymi, może zostać zlecony dodruk pracy. Obowiązują w tym zakresie ogóle zasady publikowania prac w Wydawnictwie oraz ustalenia poczynione z Autorem.

Drukuj