Proces recenzji

 • Kategoria: Monografie
 • Odsłony: 154
 • Monografie publikowane nakładem Wydawnictwa Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta, którym jest samodzielny pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego bądź tytuł profesorski.
 • Recenzent monografii powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dziedzinie.
 • Recenzent zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z recenzowanym dziełem. Powinien dołożyć najwyższej staranności i zachować obiektywizm tak, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 • Opracowana recenzja powinna być rzeczowa, logicznie spójna (nie może mieć ogólnikowego charakteru), zaś jej konkluzja powinna być jasna i jednoznaczna. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o: a) możliwości opublikowania pracy, b) możliwości opublikowania pracy pod warunkiem wprowadzenia w niej wskazanych poprawek, c) odrzuceniu pracy.
 • Recenzent zawiera z PUZ we Włocławku umowę, która określa wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji.
 • Wydawnictwo PUZ we Włocławku może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa.
 • Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie zaniechać recenzowania.
 • Wydawnictwo PUZ we Włocławku gwarantuje niezależność i bezstronność opinii recenzentów.
 • Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 • W sytuacji występowania konfliktu interesów bądź zachodzenia okoliczności choćby wskazujących na możliwość wystąpienia takiego konfliktu, recenzent powinien zrezygnować z wykonania zadania, informując Wydawnictwo o przyczynach decyzji.
 • Recenzowania podjąć się może wyłącznie osoba, której nie łączą z autorem recenzowanego dzieła ani z podmiotem zamawiającym recenzję relacje mogące wpłynąć na rzetelność i obiektywność recenzji oraz jej wiarygodność (np. powiązania zawodowe, więzi rodzinne, towarzyskie itp.).
 • W ramach procedury recenzyjnej realizowana jest zasada poufności.
 • W przypadku przeciwstawnych konkluzji wyrażonych dwóch recenzentów, powołany zostaje dodatkowy recenzent, którego opinia ma charakter rozstrzygający.
 • W przypadku tekstów napisanych w całości w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Sprawowanie funkcji recenzenta ma zasadniczo nieodpłatny charakter. Umowa z recenzentem może przewidywać honorarium z tytułu sporządzenia recenzji.
 • Na etapie opracowywania receznji, dane recenzenta nie są ujawniane autorowi monografii.
 • Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką wydawniczą, imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii (podręcznika, skryptu etc.).
 • Recenzja sporządzana jest w formie pisemnej. Powinna składać się z części informacyjnej oraz części oceniającej. Część informacyjna uwzględnia:
      - pełny zapis bibliograficzny recenzowanej pracy (autor/autorzy, tytuł),
      - klasyfikację recenzowanej pracy według jej formy i dziedziny wiedzy,
      - charakter publikacji (np. praca zbiorowa, zbiór dokumentów),
      - główną hipotezę oraz tezę końcową recenzowanej pracy,
      - dobór źródeł wykorzystanych przez Autora,
      - metodę badawczą zastosowaną w pracy,
      - oryginalność ujęcia tematu.

      Część oceniająca odpowiada na pytania:
      - czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy (dlaczego tak, dlaczego nie)?
      - czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
      - czy trafny był dobór i sposób wykorzystania źródeł?
      - jak można ocenić warsztat badawczy autora?

  Powyższe zasady są zgodne z przedstawionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. zbiorem „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”.
Drukuj