Proces recenzji

 • Kategoria: Monografie
 • Odsłony: 1645

Procedura recenzji naukowej monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową obowiązująca
w Wydawnictwie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

 Podstawa prawna

   1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.).
   2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 349).

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

   1. Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, zwane dalej Wydawnictwem, wprowadza procedurę recenzji naukowej, zwaną dalej procedurą.
   2. Procedura recenzji naukowej dotyczy wszystkich publikowanych i zlecanych do publikacji przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.
   3. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor recenzowanej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, recenzent i autor) zobowiązane są do przestrzegania ustalonej procedury recenzji naukowej z uwzględnieniem Zasad etyki publikacji obowiązujących w Wydawnictwie (dostępnych pod adresem: https://wyd.edu.pl/index.php/zasady-etyki-publikacji).

 Rozdział II
Procedura recenzji naukowej

   1. Procedura recenzji naukowej publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych oraz monografii pod redakcją naukową jest dwuetapowa:
    • pierwszy etap: ocena wewnętrzna – dyrektor wydawnictwa dokonuje wstępnej analizy monografii z punktu widzenia zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego oraz poziomu merytorycznego i podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania. W przypadku odrzucenia monografii dyrektor zwraca tekst do autora, a w przypadku pozytywnej oceny dokonuje wyboru recenzenta/recenzentów monografii z zastosowaniem zasady double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji);
    • drugi etap: ocena zewnętrzna – monografie recenzowane są minimum przez jednego eksperta z danej dziedziny, którym jest samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego; w uzasadnionych przypadkach, wynikających zwłaszcza z tematyki recenzowanej pracy, dopuszcza się możliwość sporządzenia recenzji przez pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora.

   2. Recenzent zawiera z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku stosowną umowę, która określa wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji, zapewniający wiarygodność ich konkluzji.
   3. Wydawnictwo gwarantuje kandydatowi na recenzenta swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu dzieła do recenzji.
   4. W celu zapewnienia bezstronności oceny recenzent otrzymuje tekst zanonimizowany. W Wydawnictwie stosowana jest zasada double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). W przypadku, gdy wykorzystanie przez recenzenta wiedzy o wcześniejszych badaniach autora jest niezbędne do rzetelnej oceny tekstu, dyrektor wydawnictwa/redaktor naukowy podejmuje decyzję o zastosowaniu zasady single blind review (tzw. ślepej recenzji). W przypadku tego rozwiązania recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (załącznik nr 1).
   5. Wydawnictwo gwarantuje niezależność opinii recenzentów. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
   6. Ekspert przygotowuje stosowną recenzję (załącznik nr 2) i przekazuje ją do Wydawnictwa. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do:
    • przyjęcia pracy bez poprawek;
    • przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek;
    • odrzucenia pracy.

   7. Wydawnictwo może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa.
   8. W przypadku pozytywnej/pozytywnych recenzji autor wprowadza ewentualne sugerowane przez recenzenta/recenzentów poprawki. Po wprowadzeniu modyfikacji w proponowanej monografii autor dostarcza do Wydawnictwa finalną wersję publikacji.
   9. W przypadku otrzymania recenzji negatywnej/negatywnych tekst jest odrzucany.
   10. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej powoływany zostaje dodatkowy recenzent.

Powyższe zasady są zgodne z przedstawionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. zbiorem „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Drukuj