Finansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 975

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.021
KRZYSZTOF CZARNECKI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Finansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych

The financial aspects of cooperation between local self-government units and NGOs while realizing public services

Streszczenie:
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do realizacji różnego rodzaju zadań wynikających z przepisów licznych ustaw. Zadania te wykonywane są w interesie ogólnospołecznym. Część z nich może zostać powierzona podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – organizacjom pozarządowym. Organizacje pozarządowe, w tym ich szczególna forma, jaką są organizacje pożytku publicznego, niejednokrotnie są w stanie realizować zlecone im zadania publiczne efektywniej i taniej, niż czyniłby to samorząd za pomocą swoich własnych jednostek organizacyjnych. Współpraca j.s.t. i organizacji pozarządowych jest wielowymiarowa. Jednym z istotnych jej aspektów jest kwestia finansowania zadań zleconych NGOs. Aby organizacja pozarządowa mogła realizować zlecone jej zadania publiczne, samorząd musi zapewnić niezbędne środki finansowe. Celem artykułu jest ogólna charakterystyka dotacyjnego mechanizmu finansowania organizacji pozarządowych ze budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe; organizacje pożytku publicznego; dotacje celowe; finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Abstract:
Local self-government units are obliged to perform numerous public tasks that are demanded by the provisions of law. These tasks are performed in the interest of the society. Some of them may be entrusted to entities known as non-governmental organizations. Non-governmental organizations, a part of so-called non-profit sector, are usually able to perform assigned tasks more efficient and cheaper than local self-government would do itself. Cooperation between local self-governments and non-governmental organizations is multidimensional. One of its most important aspects is the matter of financing NGOs. Non-governmental organization could carry out public tasks only if sufficient financial resources are provided. The aim of the article is to present the general characteristics of the grant funding mechanism for non-governmental organizations involving the local governments budgets.

Keywords:
non-governmental organizations; public benefit organizations; budgetary grants; financial system of local self-government units in Poland

Pełny tekst:
PDF- 317-328

Bibliografia:
Blicharz J., Prawna możliwość powierzenia wykonywania zadań publicznych na drodze umownej organizacjom pozarządowym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 2770, Prawo CCXCV, Wrocław 2005.
Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003.
Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z, Sawicka K, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010.
Małecki J., Rola zasobów publicznych w finansowaniu sektora non profit (uzasadnienie, źródła, metody i perspektywy), [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011.
Musiałkiewicz R., Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, Toruń 2008.
Ofiarska M., Zasady zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań gminy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2012, Sectio H, Vol. XLVI, 3.
Ofiarski Z., Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2012, Sectio H, Vol. XLVI, 3.
Płonka-Bielenin K., Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym, „Ius et Administratio” 2006, nr 1.

Drukuj