Scentralizowany model rozliczenia podatku od towarów i usług jako nowe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 901

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.022

MARZANNA BRYLEW
Urząd Skarbowy w Chełmnie

Scentralizowany model rozliczenia podatku od towarów i usług jako nowe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

The centralized model of settlement of tax on goods and services as a new challenge for local government units in 2017

Streszczenie:
Dnia 29 września 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-276/14, EU:C:2015:635 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów uznając, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności gospodarczej przewidzianej w art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.).
Oznacza to, iż zgodnie z publikowanym wyrokiem samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej w podatku od towarów i usług, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.
Artykuł jest prezentacją nowych zadań, systemowych rozwiązań oraz problemów wynikających z wdrożenia nowego scentralizowanego modelu rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe:
scentralizowany model rozliczenia; podatek od towarów i usług; jednostki samorządu terytorialnego

Abstract:
On the 29th September 2015, the European Union’s Court of Justice delivered its judgment in Case C-276/14, EU: C: 2015: 635 Municipality of Wroclaw against the Minister of Finance, recognizing that public bodies such as municipal budgetary units cannot be considered as taxpayers of value added tax, because they do not meet the criteria of economic independence as provided for in Article. 9 paragraph. 1 of Council’s Directive 2006/112/EC from the 28th November 2006, on the common system of value added tax (Official Journal of the European Union L 347 of the 11th December 2006).
This means that, according to the published ruling, local government’s budgetary units do not have a tax distinction on goods and services tax, so all activities performed by them in favour of third parties should be settled by the local government units that created them.
The article is a presentation of new tasks, system solutions and problems arising from the implementation of a new centralized model of goods and services tax settlement in local government units.

Keywords:
centralized model of settlement; tax on goods and services; local government units

Pełny tekst:
PDF- 329-347

Bibliografia:

Bober J. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
Borodo A., Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2000.
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2011.
Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J. P., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1999.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.
Izdebski H., Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2008.
Kisiel W., Komentarz do art. 2, [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, LexisNexis, Warszawa 2003.
Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
Zubrzycki J., Leksykon VAT 2014, t. 1, Unimex, Wrocław 2014.

Drukuj