Polski samorząd terytorialny w Europie. Aktualne problemy i wyzwania

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1610

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.001

HUBERT IZDEBSKI
SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

Rola, znaczenie i wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zadań własnych samorządów na interdyscyplinarne podejście w realizacji zadań publicznych

The role, significance and impact of public-private partnership in the scope of own tasks of local governments on cross-disciplinary approach in the implementation of public tasks

Streszczenie:
Artykuł, o tytule odpowiadającym tytułowi tomu, przedstawia ogólne problemy polskiego samorządu terytorialnego, związane z przemianami dokonującymi się w skali polskiej, europejskiej i globalnej. Wychodząc od zasad pomocniczości i decentralizacji, szczególną uwagę poświęcono pozycji samorządu w ramach konstrukcji podziału władz, tradycyjnym i nowym zagrożeniom dla pozycji samorządu, w tym w ramach współczesnych kierunków zarządzania publicznego, specyfice samorządu regionalnego oraz aspektom sieciowości w obecnym i perspektywicznym funkcjonowaniu jednostek samorządu.

Słowa kluczowe:
samorząd terytorialny; pomocniczość; podział władz; sieciowość; zarządzanie wielopoziomowe

Abstract:
The article, the title of which corresponds with the title of the whole volume, sketches general problems of the Polish territorial self-government, connected with changes occurring on a Polish, European, and global scale. Starting with the principles of subsidiarity and decentralization, particular attention is paid to the position of self-government within the theory of separation of powers, to traditional and present threats to the self-government position, also within the framework of contemporary currents of public governance, to specifity of regional self-government, as well as to present and perspective functioning of the self-government entities within the general phenomenon of networking.

Keywords:
territorial self-government; subsidiarity; separation of powers; networking; multi-level governance

Pełny tekst:
PDF- 15-30

Bibliografia:
Dolewska Z., Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy, http://www.ue.katowice.pl/.
fileadmin/_migrated/content_uploads/3_Z.Dolewka__Zarzadzanie_w_jednostkach_organizacyjnych_gminy.pdf (dostęp: 30.06.2016 r.).
Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne – wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Płonka-Bielenin K., Moll T., Partnerstwo publiczno-prywatne – komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Difin, Warszawa 2012.
Barber B.R., Gdyby burmistrzowie rządzili światem: dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa 2014.
Bergh A.E., (red.), Writings of Thomas Jefferson. Definitive Edition Containing His Autobiography, Notes on Virginia, Parliamentary Manuals, Official Papers, Messages and Addresses, and Other Writings, Official and Private, t. 14, Washington D.C. 1907.
Bober J. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
Bosiacki A., Władza municypalna w ujęciu Benjamina Constanta a teorie podziału władzy, „Studia Iuridica” 2008, t. 48.
Bożek M., Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] R.M. Małajny, Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, Katowice 2008.
Chmielnicki M., Lewandowski K., Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarzadzania UKW” 2015, t. 3.
Constant B., O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych, red. A. Bosiacki, Warszawa 2016.
Greta M., Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Łódź 2013.
Gwizdała J.P., Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855 – „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74: 2015, t.2.
Izdebski H., Konstytucjonalizm – legicentryzm – ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, „Państwo i Prawo” 2016, nr 6.
Izdebski H., Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010.
Izdebski H., Rola standardów Rady Europy w dziedzinie organizacji i działania administracji publicznej w Polsce, [w:] H. Machińska (red.), Polska i Rada Europy. 1990–2005, Warszawa 2005.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i funkcjonowania, wyd. 3 [8], Warszawa 2014.
Izdebski H., Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8.
Jańczak J., Integracja i dezintegracja w Europe Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy zagranicznej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.
Lauc Z., The Vertical Separation of Powers, IXth World Congress of the IACL, Oslo 2015, https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws15/w15-lauc.pdf (dostęp: 01.06.2016 r.).
Maravic P. v., Decentralized Corruption in Germany, „Public Administration Quarterly” t. 30: 2006/7 nr 3–4.
Mazur S., Współzarządzanie a administracja publiczna, [w:] S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Warszawa 2015.
Miasta partnerskie. Co nam daje ta współpraca?, „Wyborcza.pl Kraków” z 7 października 2013 r., krakow-wyborcza.pl/krakow/1,44425,14732542 (dostęp: 30.6.2016 r.).
Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
Szmytkie R., W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych, „Przegląd Administracji Publicznej” 2013, nr 2.
Taylor E. jr., Vertical Separation of Powers – Key to Domestic Tranquility, 2004, http.//www.xmission.com/nccs/newsletter/nov.04nl.html (dostęp: 23.05. 2014 r.).
Wytrążek W., Decentralizacja administracji publicznej, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2014.
Żardecka-Nowak M., Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN” 2008.

Drukuj