Funding of Municipalities in Slovak Republic, Related Application Problems and Future Challenges

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 844

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.010

ANNA ROMÁNOVÁ, IVANA FORRAIOVÁ
Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Funding of municipalities in Slovak Republic, related application problems and future challenges

Abstract:
Authors to the chapter provide for the picture of revenue sources of municipalities in Slovakia with an emphasize on local taxes as one source of their revenues and subsequently deal with particular application problems thereto related. Due to the European Charter of Local Self-Government, local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate financial resources of their own of which they may dispose freely within the framework of their powers. A relatively wide degree of autonomy of local taxes administrators in Slovak Republic, especially as regards the authority to decide on tax rates, represents a source of application problems. Authors will analyse the above mentioned issues in order to evaluate the overall situation and confirm or disprove the hypothesis that (a) current own revenue resources of local self-government are insufficient and systematic changes need to be made and (b) providing the local self-government with autonomy regarding determination of their revenue sources and/or some aspects of their legislation is necessary however capable of being misused and/or misconducted. Especially the methods of analysis, synthesis, comparison and historical methods will be applied.

Keywords:
municipality; self-government; budget; revenue local taxes; real estate tax; autonomy; tax administration

Pełny tekst:
PDF- 127-145

Bibliografia:
Antošová N., Quantitative parameters and their concepts as a way of comparing technical and economical indicators of buildings, [in:] “Nehnuteľnosti a bývanie” 2013, no. 1, pp. 26–38.
Babčák V. et al., Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii, Eurokódex, Bratislava 2012.
Babčák V., Fiskálna decentralizácia a reforma miestnych daní, [in:] Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej republike a na Slovensku, Košice 2004.
Bujňáková M. et al., Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015.
Bujňáková M., Románová A., Zamyslenie sa nad ideou zavedenia zdaňovania nehnuteľností na princípe trhovej hodnoty, [in:] Právo, obchod, ekonomika IV: zborník vedeckých prác, Košice 2014, pp. 61–75.
Červená K., Podpora rozvoja podnikania malých a stredných podnikateľských subjektov v SR, [in:] Stretnutie finančných právnikov, Bratislava 2007.
Kicová A., Štrkolec M., Vzjomné finančno-právne vzťahy jednotiek územnej, [in:] Finanse samorzadu terytorialnego, Random 2012.
Prievozníková K., Vojníková I., Autonómia vs. svojvôľa správcu dane pri stanovení sadzieb z nehnuteľnosti. [in:] Dny práva 2014 – Days of Law 2014: Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti, část VIII, Brno 2015, pp. 359–374.
Prievozníková K., Vojníková I., Východiská a prognózy miestnych daní, [in:] Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy II, Košice 2014, pp. 58–63.
Románová A., Miestne dane ako zdroj príjmov rozpočtov územnej samosprávy, [in:] Verejné financie Slovenskej republiky – vybrané aspekty a tendencie vývoja, Košice 2011, p. 63–68.
Štrkolec M., Daň z nehnuteľnosti a jej vyrubovanie a platenie v rámci daňového konania, [in:] Stretnutie finančných právnikov, Bratislava 2007.
Vernarský M., Obec ako subjekt oprávnený ukladať miestne dane, [in:] Územná samospráva ako forma verejnej moci, Košice 2012, pp. 155–164.

Drukuj