Wykorzystanie elastyczności przepisów w konstrukcji podatku od nieruchomości poprzez określenia nieostre

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 845

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.025

PAWEŁ BORSZOWSKI
Uniwersytet Wrocławski

Wykorzystanie elastyczności przepisów w konstrukcji podatku od nieruchomości poprzez określenia nieostre

The use of flexibility provisions in the construction of real estate tax by determining the focus

Streszczenie:
W artykule podjęto tematykę wykorzystania elastyczności przepisów w podatku od nieruchomości na podstawie określeń nieostrych. Autor wskazuje dwie płaszczyzny, w ramach których można rozważać zastosowanie określeń nieostrych. Pierwsza płaszczyzna została wyznaczona przez samego ustawodawcę podatkowego, który wykorzystuje określenia nieostre w różnych elementach konstrukcji tego podatku. Druga płaszczyzna dotyczy kompetencji rady gminy, która może korzystać z określeń nieostrych w ramach różnicowania stawek podatkowych, czy też wprowadzania zwolnień przedmiotowych. Autor podkreśla, iż ustawodawca nie zawsze w sposób właściwy posługuje się określeniami nieostrymi, a ponadto postuluje ich szersze wykorzystanie przez organy stanowiące gmin.

Słowa kluczowe:
elastyczność przepisów; podatek od nieruchomości; określenia nieostre

Abstract:
The article deals with the subject of the use of flexibility provisions in the property tax on the basis of vague terms. The author identifies two planes, where you can contemplate the use of vague terms. The first plane has been designated by the legislature of the tax, which is used to determine focus of this tax. The second layer concerns the competence of the municipal council, which may use vague terms in the context of differentiation in tax rates or introducing exemptions concerned. The author emphasizes that the legislature did not always properly uses vague terms, and also advocates their wider use by regulatory authorities of municipalities.

Keywords:
flexibility regulations; property tax; determine the focus

Pełny tekst:
PDF- 385-395

Bibliografia:
Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2002.

Drukuj