Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1565

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.005

SEBASTIAN KOZŁOWSKI
Uniwersytet Warszawski

Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej

Systemic evolution of the Capital City of Warsaw towards new organizational reform

Streszczenie:
Warszawa często doświadcza zmian organizacyjnych. Utrudnieniem dla budowania wspólnoty lokalnej jest bliskość politycznego centrum decyzyjnego. Oddziaływanie interesów partyjnych nie sprzyja decentralizacji i rozwojowi. Nie wypracowano optymalnej konstrukcji organizacyjnej. Ostatnia zmiana ustrojowa z 2002 r. jest przykładem recentralizacji władzy publicznej. W perspektywie nowej reformy należy uwzględnić dotychczasowe doświadczenia i wyeliminować niebezpieczeństwo realizacji doraźnych interesów.

Słowa kluczowe:
transformacja systemowa; samorząd lokalny; ustój Warszawy; decentralizacja; reforma

Abstract:
Warsaw is often experiencing the organizational changes. Obstacle for building a local community is the proximity to the center of political decision-making. The influence of interests of political parties is not conducive to decentralization and development. Nor has been implemented the optimal organizational structure. The last change of local system, implemented in 2002 is an example of recentralisation of public authority. With a view to the new reform we must take into account past experience and eliminate the risk of implementing short-term interests.

Keywords:
systemic transformation; local self-government; local system of Warsaw; decentralization; reform

Pełny tekst:
PDF- 71-84

Bibliografia:
Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Faliński S., Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Difin, Warszawa 2013.
Faliński S., Warszawskie warianty. Zrealizowane i niezrealizowane koncepcje ustroju Warszawy w latach 1990–2002, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2013.
Gawroński H., Seredocha I., Patologie w relacjach między sferami władzy publicznej oraz między organami, [w:] P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 519–541.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.
Izdebski H., Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Tekst z komentarzem, Omnia, Warszawa 1994.
Jagielski J., „Ustawa warszawska” – prawo niedoskonałe (uwagi na marginesie wdrażania ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy), „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 12, s. 59–67.
Mazuryk M., O ustroju miasta stołecznego Warszawy w latach 1990–2010, [w:] M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, Wydawnictwo Idealit, Warszawa-Siedlce 2011, s. 269–283.
Niezgódka-Medek M., Jak nie należy pisać prawa (uwagi na temat formalnoprawnej strony ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy), „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4, s. 38–43.
Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Szpala I., Układ warszawski: „Coś takiego nie występowało”, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa, 24.07.2008 r.
Zawadzka B., Ustawa warszawska do poprawki!, „Wspólnota” 1994, nr 52–53.

Drukuj