polskiego samorządu terytorialnego droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1993

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.003

AGNIESZKA LIPSKA-SONDECKA
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Polskiego samorządu terytorialnego droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacji

Polish local government road to modernity. Dilemmas of the transformation period

Streszczenie:
Polski samorząd terytorialny przebył długą drogę, by stać się integralną częścią systemu władz publicznych. Prawo do samorządu stało się podstawową zasadą towarzyszącą procesom ustrojowej demokratyzacji. Zgodnie z ideą decentralizacji i dekoncentracji powierzono samorządowi terytorialnemu do realizacji istotną część zadań publicznych. Dzięki tym działaniom polski samorząd terytorialny wkroczył na drogę nowoczesności rozumianej jako demokratyzacja ładu ustrojowego i stosowanie w procesie zarządzania państwem europejskich wzorców i standardów.

Słowa kluczowe:
samorząd terytorialny; transformacja; decentralizacja; recentralizacja

Abstract:
Polish local government has come a long way to become an integral part of the public authorities. The right to self-government has become a fundamental principle which accompanies processes of political democratization. According to the idea of decentralization and deconcentration, the local government had to carry out important part of the public tasks. Thanks to these actions Polish local government stepped on the path of modernity which is understood as the democratization of the governance body and use of European patterns and standards in the process of state management.

Keywords:
local government; transformation; decentralization; recentralization

Pełny tekst:
PDF- 53-60

Bibliografia:
Lipska-Sondecka A., Administracja publiczna w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ku europejskim standardom, Wydawnictwo MASS, Bydgoszcz 2011.
Lipska-Sondecka A., Prawo do samorządu jako podstawowa zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] Plecka D., Osmólska Z. (red.), Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Lipska-Sondecka A., Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2015.
Lutrzykowski A. (red.), Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Regulski J., Kilka uwag i refleksji na tle raportu: „Narastające dysfunkcje. Zasadnicze dylematy, konieczne działania”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2013, http://www.frdl.szczecin.pl/manager_pliki/18/Uwagi_o_raporcie_prof_Jerzego_
Hausnera.pdf (dostęp: 25 .06.2016r.).
Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Drukuj