Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce – geneza, funkcjonowanie, koncepcje rozwoju

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1217

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.026
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce – geneza, funkcjonowanie, koncepcje rozwoju

Internal audit in the public sector in Poland – the genesis, functioning, conceptions of development

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą w sektorze publicznym w Polsce. Przedstawiono genezę audytu w polskim sektorze publicznym oraz zaprezentowano zasady funkcjonowania i organizacji audytu wewnętrznego. Przedstawiono również problemy związane funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego i konieczne propozycje zmian. Podkreślono rolę audytu wewnętrznego, jaką odgrywa w doskonaleniu jednostek sektora publicznego, wskazano także na potrzebę zmiany sposobu zarządzania jednostkami i konieczność wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania w administracji publicznej. Jednocześnie wskazano, że audyt może być jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, którymi mogą dysponować organizacje na rzecz stałej poprawy.

Słowa kluczowe:
audyt wewnętrzny; kontrola zarządcza; administracja publiczna

Summary:
The article presents issues related to internal audit and management control in the public sector in Poland. Presents the genesis of the audit in the Polish public sector and presented the functioning and organization of internal audit. It also presents problems related to the functioning of internal audit in the public sector institutions and the necessary proposals for amendments. The role of internal audit, it plays in improving the public sector, also pointed to the need for changes in the management of individuals and the need to implement the process approach to management in public administration. It also indicated that the audit could be one of the most effective tools that can have organizations for continuous improvement.

Keywords:
internal audit; management control; public administration

Pełny tekst:
PDF- 397-412

Bibliografia:
Cheng M., The perceived impact of quality audit on the work of academics, Higher Education Research & Development 30.2, 2011, s. 179–191.
Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, wyd. drugie rozszerzone, InfoAudit, Warszawa 2005.
Dunaj-Gryzio M., Przykłady ciekawych i kształcących niezgodności., Polskie Forum ISO 9000 materiały seminaryjne, Warszawa 2008.
Francis, Jere R., What do we know about audit quality?, The British Accounting Review 36.4, 2004, s. 345–368.
Gos W. :Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego [w:] Kiziukiewicz: T. (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin SA, Warszawa 2012.
Haber A., Szałaj M. (red.). Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
Niemczyk J., Organizacja ucząca się, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Karapetrovic S., Willborn W., Audit and self-assessment in quality management: comparison and compatibility, Managerial Auditing Journal 16.6, 2001, s. 366–377
Kiziukiewicz T., Sawicki K.: Audyt systemu kontroli zarządczej [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin SA, Warszawa, 2012.
Knedler K., Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2007.
Krishnan, Jayanthi, Audit committee quality and internal control: An empirical analysis, The accounting review 80.2, 2005, s. 649–675.
Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2002.
Lisiecka K., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w procesach doskonalenia zarządzania organizacją sektora publicznego, Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 5 grudnia 2012 r.
Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego IIA (IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych).
Power D., Terziovski M., Quality audit roles and skills: Perceptions of non-financial auditors and their clients, Journal of operations management 25.1, 2007, ss. 126–147.
Reding K.F., Internal Auditing: Assurance and Consulting Services, 2nd Edition, The Institute Of Internal Auditors Research Foundation, 2009.
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
Wiśniewska M,. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające jakość, [w:] Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 22, s. 71–84.

Drukuj