Municipalities and NGOs in Poland: A New Framework for Stable Cooperation?

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1158

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.014

MARIUSZ POPŁAWSKI
Nicolaus Copernicus University in Torun

Municipalities and NGOs in Poland: A New Framework for Stable Cooperation?

Abstract:
Public institutions need private for-profit sector to execute their strategies. There is also no doubt that it is a well organized symbiosis, but why it is so obvious. The answer is different nature of 1st and 2nd sector, its different strengths and weaknesses. Why not to use an analogy to prove that such cooperation is also obvious between 1st and 3rd sector? We can use the same rationality to explain bureaucrats why they must cooperate with 3rd sector actors.

Keywords:
NGOs; municipalities; non-profit; governance

Pełny tekst:
PDF- 195-210

Bibliografia:
Bird R. M., Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization, “National Tax Journal” 1993, No. 46 (3), p. 207–227 .
Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
Cheema G.S., Rondinelli D.A., Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices, Brookings Institution Press, Harvard 2007.
Chroś B., Skrabacza E., Biurokracja w Polsce: Piętno korupcji, [in:] K. Zuba (ed.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Cohen J.M., Peterson S.B., Methodological Issues in the Analysis of Decentralization, “Development Discussion Papers”, October 1996, p. 1–25.
Conyers D., Decentralization and development: A review of the literature, “Public Administration and Development” 1984, Vol. 4, No. 2, 187–197.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Furniss N., The Practical Significance of Decentralization, “Journal of Politics” 1974, 36 (4), pp. 958–982.
Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [in:] K. Zuba (ed.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Hughes O.E., Public Management & Administration. An Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2008.
Kettl D.F., Public Bureacracies, [in:] R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockman (eds.), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford Handbook, Oxford 2006.
Kisilowski M., Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonowania, LexisNexis, Warszawa 2009.
Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Kurleto M.H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008
Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa 2004.
Meier K.J., Hill G.C., Bureaucracy in the Twenty-First Century, [in:] E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., C. Pollitt (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford Handbook, Oxford 2007.
Modzelewski P., Świadczenie usług administracyjnych przez urzędy jako dobro publiczne, [in:] J. Kleer (ed.), Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, CeDeWu, Warszawa 2009.
Olsen P., Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy, “Journal of Public Administration Research and Theory” 2006, No. 16 (1), p. 1–24.
Osiński J., Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, [in:] J. Czaputowicz (ed.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Pietras-Goc B., Cztery klucze. Pasywność w ocenie doradcy lokalnego, [in:] W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (eds.), Gmina pasywna, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2007.
Pius XI, Quadragesimo Anno, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html, (accessed 28.07.2016).
Popławski M., Municipalities and Local Associations as Subjects of Public Power Decentralization, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Przybyszewski R., Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Regulski J., Kulesza M., Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981–1989), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Rondinelli A., Nellis J.R., Cheema G.S., Decentralization in Developing Countries. A Review of Recent Experience, “World Bank Working Papers” 1983, No. 581.
Rondinelli D.A., Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries, “International Review of Administrative Sciences” 1980, Vol. 47, 133–145.
Śliz A., Szczepański M., Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych, [in:] E. Ganowicz, L, Rubisz (eds.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2008.
Tarno J.P., Polski model samorządu terytorialnego, [in:] J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimirski, J. Wyporska (eds.), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2004.
Tokarski Z., Wolontariat w Polsce. Raport z badań w Polsce w latach 2000–2003, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2008.
Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Drukuj