Determinanty wprowadzania opłaty reklamowej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 963

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.027

KLAUDIA STELMASZCZYK
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Determinanty wprowadzania opłaty reklamowej

The determinants of advertising fee introduction

Streszczenie:
W opracowaniu podjęto próbę ustalenia determinantów wprowadzenia opłaty reklamowej. Ta nowa danina publiczna wprowadzona w 2015 r. może stanowić istotne narzędzie wspomagające funkcjonowanie gmin. Ustawodawca wprowadzając tę opłatę nie tylko określił jej konstrukcję normatywną, ale jednocześnie powiązał tę daninę publiczną z działaniami na rzecz kształtowania krajobrazu. Stąd też już w samej konstrukcji tej opłaty, jak również w obszarze jej stosowania istotne jest dostrzeżenie tych determinantów, które mają nie tylko ,,wymiar podatkowy”, ale także ,,pozapodatkowy”.

Słowa kluczowe:
opłata reklamowa; daniny publiczne; podatki i opłaty lokalne

Abstract:
The aim of the article is to attempt to establish determinants of advertising fee introduction. This new form of public tribute introduced in 2015 may constitute an important tool to support the functioning of local authorities. The legislator introducing above fee established not only its normative construction, but also linked this public tribute with efforts towards landscaping. Therefore already both in the construction of this fee and in the field of its application decisive are such determinants, which have not only “tax dimension” but also “extra-tax dimension”.

Keywords:
advertising fee; public levies; local fees and taxes

Pełny tekst:
PDF- 413-425

Bibliografia:
Gliniecka J., Fiskalne i pozafiskalne funkcje opłat jako władczej formy dochodów publicznych, [w:] W. Miemiec (red.), Księga jubileuszowa profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009.
Huchla A., Pojęcie i rodzaj opłat publicznych, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.
Kosikowski C., [w:] C. Kosikowski. L. Etel, J. Brolik, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013.
Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa 2016 r.
Ruśkowski E., Salachna J.M., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Warszawa.

Drukuj