Wpływ wieku studentów kierunku pielęgniarstwo na nastawienie psychiczne i nawyki prozdrowotne

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 837

Wpływ wieku studentów kierunku pielęgniarstwo na nawyki psychiczne i nawyki prozdrowotne

The nursing students’ age impact on health-improving habits and mental attitude

NATALIA PAWLAK, IDA SZLACHCIAK, ZUZANNA WALASIEWICZ, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.016

ISSN 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Styl życia określa się jako indywidualny dla każdego człowieka zespół codziennych zachowań. Może on być ukształtowany przez warunki życia, czynniki kulturowe i cechy osobiste.
Cel badań. Celem podjętych badań było zweryfikowanie wpływu wieku studentów na kształtowanie się ich nawyków zdrowotnych i nastawienia psychicznego.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, metodę szacowania oraz technikę ankietowania i technikę skali szacunkowej. Narzędziem badawczym był Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) uzupełniony o autorską metryczkę.
Wyniki. Zaprezentowane wyniki badań przedstawiają różnice w nastawieniu psychicznym i nawykach zdrowotnych studentów z uwagi na ich wiek.
Wnioski. Wiek nie wpływa istotnie na różnicę w zakresie nastawienia psychicznego i prezentowanych przez studentów nawykach zdrowotnych.

Słowa kluczowe:
zachowania zdrowotne, styl życia, zdrowie

Abstract:
Introduction. Lifestyle is defined as a individual set of daily habits. It can be shaped by living conditions, cultural factors, and personal chracteristics /qualities.
Aim. The aim of this survey was to verify the impact of students' age on their health habits and psychological attitude.
Material and methods. A group of first year nursing students took part in the survey. The diagnostic method, the estimation method , survey technique as well as estimation technique were used.
Results. The results of the survey show differences in psychological attitude and health habits on grounds of age.
Conclusions. Students' age is not a significant factor influencing their psychological attitude and health habits.

Keywords:
health habits, lifestyle, health

Pełny tekst:

PDF 66-85

Bibliografia/Bibliography:
1.Siciński A. (red), Styl życia: koncepcje i propozycje. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1976.
2.http://interklasa.pl/portal/dokumenty/zdrowie/11.html(dostęp: 16.02.2017r.)
3.Binkowska – Bury M., Marć M., Januszewski P. Wiedza o zdrowiu a zachowania ryzykowne w środowisku młodzieży akademickiej. Medycyna Ogólna. 2010;16(XLV),1:100 – 112.
4.http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia (dostęp: 17.02.2017r.)
5.Woynarowska B. Edukacja Zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
6.Baranowicz I., Majchrowska A., Kawczyńska-Butrym.: Elementy socjologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2000.
7.Markowski A. (red), Słownik wyrazów obcych i trudnych. Wyd. WILGA. Warszawa 2003;318.
8.Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
9.Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.
10.Cymes M., Andrzejewska M., Nowicki M., Kałos U., Klimczak M. Nawyki żywieniowe lekarzy oraz osób z wyższym wykształceniem niemedycznym – analiza porównawcza. Endokrynol Otyłość. 2009;5(3):141-142.
11.Rasińska R., Nowakowska I. Palenie tytoniu wśród studentów – porównanie badań własnych z literaturami. Przegl Lek. 2012;69(10):888-892.
12.Lewko J., Polityńska-Lewko B., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E. Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa. Ann. Univ. Mariae. Curie. Sklodowska. (Med.) 2005;60(16,3):260–264
13.Muszalik M., Kędziora-Kornatowsk K., Marzec A., Klawe J. Analiza zachowań zdrowotnych, samooceny oraz zagro- żeń zdrowia pielęgniarek studiujących zaocznie. Probl. Hig. Epidemiol. 2007;88(3):354–359.
14.Buławska K. Wartość zdrowia a zachowania zdrowotne młodzieży. Sztuka Leczenia. 2001;7(4):57-61.

Drukuj