Wybrane aspekty doświadczania bólu przez pacjentów po zabiegu cholecystektomii

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1539

Wybrane aspekty doświadczania bólu przez pacjentów po zabiegu cholecystektomii

Selected aspects of pain experienced by patients after cholecystectomy

GAWARKIEWICZ PAULINA, ŚLUSARZ ROBERT

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.015

ISSN 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Cholecystektomia jest to zabieg polegający na usunięciu pęcherzyka żółciowego. Wykonywany jest techniką laparoskopową albo tradycyjną po otwarciu powłok brzusznych. Zabiegowi towarzyszy ból, który powstaje jako efekt zadziałania bodźców uszkadzających tkankę.
Cel. Celem pracy jest analiza wybranych aspektów bólu pooperacyjnego u pacjentów po zabiegu cholecystektomii.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród pacjentów w 1 dobie po zabiegu cholecystektomii, hospitalizowanych w oddziale chirurgii ogólnej. Zastosowano metodę szacowania i sondażu diagnostycznego, technikę skali szacunkowej i ankietowanie. Wykorzystane narzędzia badawcze to skala VAS, skala Laitinena oraz kwestionariusz ankiety własnej.
Wyniki. Odnotowano statystycznie istotną różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami jednie w zakresie czasu odczuwania bólu po cholecystektomii. Wiek i wykształcenie badanych pozostawały w istotnej statystycznie, średniej korelacji z wynikami czasu odczuwania bólu bezpośrednio po zabiegu. Mieszkańcy wsi znacznie częściej niż osoby mieszkające w mieście odczuwały całkowitą ulgę lub znaczne zmniejszenie dolegliwości po otrzymaniu preparatu przeciwbólowego.
Wnioski. Odczuwanie dolegliwości bólowych przez pacjentów po zabiegu cholecystektomii istotnie różni się w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych.

Słowa kluczowe:
cholecystektomia, ból, okres pooperacyjny

Abstract:
Intoduction. Cholecystectomy is a procedure which consists in removing the gallbladder. It is performed by laparoscopic or traditional technique after opening the abdominal wall. The treatment is accompanied by pain, which arises as a result of the action of stimuli that damage the tissue.
Aim. The aim of the study is to analyze selected aspects of postoperative pain in patients after cholecystectomy.
Material and methods. The study was performed among patients 1 day after cholecystectomy, hospitalized in the general surgery ward. The method of estimation and diagnostic survey, estimation technique and questionnaire were used. The research tools used are the VAS scale, the Laitinena scale and the questionnaire survey.
Results. There was a statistically significant difference between men and women in terms of pain intensity after cholecystectomy. The age and education of the subjects were statistically significant, with a mean correlation with the results of pain intensity immediately after the procedure. Residents of the village much more often than people living in the city felt complete relief or significant reduction of ailments after receiving an analgesic.
Conclusions. The pain experienced by patients after cholecystectomy varies significantly depending on selected sociodemographic variables.

Keywords:
cholecystectomy, pain, postoperative period

Pełny tekst:

PDF 44-65

Bibliografia / Bibliography:
1.Juda M. Rola pielęgniarki w zwalczaniu bólu pooperacyjnego. Pielęgniarstwo Polskie. 2015;3:333-336.
2.Ścisło L. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby. [w:] Walewska E. (red.), Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2007; 304,424-431.
3.Wordliczek J., Dobrogowski J. Ból pooperacyjny i pourazowy. [w:] Wordliczek J., Dobrogowski J. (red.), Leczenie bólu. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013;263.
4.Jurczak A., Kiryk A., Kotwas A., Pawlik J, Celewicz A., Szkup M., Grochans E. Ocena jakości opieki pielęgnacyjnej w zakresie bólu pooperacyjnego. Family Medicine & Primary Care Review. 2015;17(2):107-110.
5.Laitinen J. Acupuncture and transcutaneous electric stimulation in the treatment of chronic sacrolumbalgia and ischialgia. The American Journal of Chinese Medicine. 1976;4:169–175.
6.Oderda G. Challenges in the Management of Acute Postsurgical Pain. Pharmacotherapy. 2012;32(9 Pt 2):6S–11S.
7.Allegri M., Grossi P. Management of postoperative pain: how accurate and successful is our acute pain management? Minerva Anestesiologica. 2012; 78(1):1-3.
8.Misiołek H., Cettler M., Woroń J., Wordliczek J., Dobrogowski J., Mayzner-Zawadzka E.: Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014. Ból. 2014:15(3):22-50.
9.Duncan F., Day R., Haigh C., Gill S. First Steps Toward Understanding the Variability in Acute Pain Service Provision and the Quality of Pain Relief in Everyday Practice Across the United Kingdom. Pain Medicine. 2014;15: 142–153.
10.Kołodziej W., Karpel E. Ból pooperacyjny na oddziale chirurgicznym w ocenie ankietowanego badania z zastosowaniem kwestionariusza McGilla-Melzacka- doniesienia wstępne, Problemy Pielęgniarstwa. Via Medica. 2008; 16(3):231-236.

Drukuj