Pielęgnacja pacjenta z rurką tracheostomijną po leczeniu chirurgicznym nowotworu krtani - studium przypadku w oparciu o ICNP®

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4502

Pielęgnacja pacjenta z rurką tracheotomijną po leczeniu chirurgicznym nowotworu krtani – studium przypadku w oparciu o ICNP®

Patient care with tracheostomy tube after laryngeal cancer surgery - case study based on ICNP®

PAULA JANKOWSKA, MARZENA KIKOLSKA, DOROTA KOCHMAN, MARIOLA GŁOWACKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.017

ISSN 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Tracheostomia jest to przetoka miedzy tchawica a skórą, która jest wykonywana w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. Zabieg jest wykonywany w celu udrożnienia dróg oddechowych. Najczęściej nowotwór krtani umiejscawia się w nagłośni (55%), głośni (40%) oraz jamie podgłośniowej (5%). Odmianą histopatologiczną jest rak płaskonabłonkowy. Objawami występującymi w przebiegu choroby są: narastająca chrypka, zmieniona barwa głosu, ból podczas przełykania, powiększone węzły chłonne, krwioplucie. Wymienione wyżej objawy choroby wskazują na jej wczesne stadium przez co szybko można podjąć odpowiednie leczenie.
Cel pracy. Celem opracowania jest prezentacja planu opieki wobec pacjenta z rurką tracheotomijną po leczeniu chirurgicznym nowotworu krtani wraz z odwołaniem się do terminów zaczerpniętych z ICNP®.
Prezentacja przypadku. Pacjent przyjęty do szpitala z powodu narastającej duszności, problemów z przełykaniem, chrypki oraz powiększonych węzłów chłonnych. Wykryto u pacjenta nowotwór krtani przez co mężczyzna został zakwalifikowany do całkowitej laryngektomii. Chory czuje się nieswojo w nowo zaistniałej sytuacji, nie potrafi zaakceptować zmian dotyczących swojego ciała i przystosować się do nowego funkcjonowania. Brak wiedzy oraz umiejętności pielęgnacji rurki tracheostomijnej doprowadza pacjenta do stanu depresji.
Dyskusja. Zdiagnozowanie u chorego choroby nowotworowej powoduje reakcję stresową we wszystkich jego sferach: somatycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W sferze somatycznej stres powoduje wzrost natężenia dolegliwości. W sferze emocjonalnej reakcje stresowe nasilają się powodując apatie, przygnębienie, rozpacz oraz panikę nowo zaistniałą sytuacją. Często reakcja stresowa w płaszczyźnie społecznej wywołuje izolację, wycofanie się oraz zerwanie kontaktów z innymi ludźmi. Nasilenie się stresu zależy od stopnia zawansowania nowotworu, rokowania, lokalizacji, ogólnego stanu zdrowia oraz odpowiednich metod leczniczych. Lekarz oraz psycholog powinien udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane przez pacjenta bowiem zmniejsza to lęk chorych przed przyszłością.
Wnioski. Zastosowanie ICNP® w projektowaniu planu opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z rurką tracheostomijną, umożliwi monitorowanie liczby, charakteru i jakości udzielanych świadczeń. Zastosowanie odpowiedniego planu opieki pozwoli pacjentowi na lepszą jakość życia. Rozpoznanie aktualnych problemów pielęgnacyjnych u pacjenta jest podstawą do stworzenia właściwego planu opieki nad pacjentem.

Słowa kluczowe:
nowotwór krtani, rurka tracheostomijna, laryngektomia, ICNP®

Abstract:
Introduction. Tracheostomy is an operative procedure that creates a surgical airway in the cervical trachea. The most common larynx cancer is localized in the epiglottis (55%), loud (40%) and subacute (5%). Histopathological variation is squamous cell carcinoma. Symptoms that occur in the course of the disease are: increased hoarseness, altered voice color, swallowing pain, enlarged lymph nodes, hemoptysis. The symptoms mentioned above indicate that it is an early stage of the disease so that appropriate treatment can be applied quickly.
Aim. The purpose of this study is to present a care plan to a tracheotomy patient after laryngeal cancer surgery with reference to the terms taken from ICNP®.
Case study. Patient admitted to hospital due to increased dyspnoea, problems with swallowing, hoarseness and enlarged lymph nodes. The larynx cancer was diagnosed in the patient and the man was qualified for total laryngectomy. The sick feels uncomfortable in the new situation, unable to accept changes in his or her body and adapt to the new condition. Lack of knowledge and skills in the care and care of tracheostomy tubes leads the patient to depression.
Discussion. Diagnosing a patient suffering from a cancer disease causes stressful reactions in different spheres: somatic, cognitive, emotional and social. In the first somatic sphere stress increases the intensity of the ailment. In the emotional sphere, stress is exacerbated by apathy, depression, despair, and panic in the newly emerging situation. Often, social stress triggers isolation, withdrawal , and breaking relationships with other people. Stress level depends on the degree of tumor progression, prognosis, localization, general health and appropriate medicinal methods. The physician and psychologist should provide exhaustive answers to patient questions as it reduces the anxiety of patients from the future.
Conclusions. The use of ICNP® in the design of a nursing care plan for a tracheostomy tube patient will allow monitoring of the number, nature and quality of benefits provided. Applying a suitable care plan will allow the patient to have a better quality of life. Recognition of the current nursing care issues in the patient is the basis for creating a proper patient care plan.

Keywords:
larynx cancer, tracheostomy tube, laryngectomy, ICNP®

Pełny tekst:
PDF 88-105

Bibliografia/Bibliography:
1.Wójtowicz P. Leczenie zwężeń części podgłośniowej krtani i szyjnej części tchawicy. Praca doktorska. Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii AM, Warszawa 2000.
2.Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studium medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 160-173.
3.Noszczyk W. Chirurgia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013: 90-300.
4.Ścisło L., Walewska E.2012. Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 347-353.
5.Studzińska K., Obrębowski A., Wiskirska - Woźnica B., Obrębowska Z. Problemy psychologiczne w rehabilitacji chorych po operacjach całkowitego usunięcia krtani. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012; 1(2): 124:128.
6.Gronkiewicz Z i wsp.. Przedłużona intubacja i tracheotomia w etiologii zwężeń krtani i tchawicy. Otorynolaryngologia. 2015; 14(3): 117-126.
7.Forastiere A.A. and all. Concurrent chemotherapy and radiotherapy for organ preservation in advanced laryngeal cancer. The New England Journal of Medicine. 2003; November 27, 349 (22): 2091-2098.

Drukuj