Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1064

Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji

Storytelling as a strategic approach of building a brand image and a tool for operational communication

CEZARY AUGUSTYNOWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.006
ISSN 1896-4087

Streszczenie:
W referacie omówiono koncepcję budowania marki poprzez storytelling. Storytelling jest jedną kluczowych kompetencji w epoce kreatywnej. Wskazano elementy opowieści marki. Wskazano także przykłady marek posługujących się koncepcją storytellingu. Przedstawiono stan badań nad skutecznością koncepcji storytellingu.

Summary:
The aim of this article is to show the concept of branding through storytelling. The concept of storytelling as a key competence in the era of creativity. The article describes key components of brand story. It also indicated examples of brands that use the concept of storytelling. The paper presents the state of research on the effectiveness of the concept of storytelling.

Słowa kluczowe:

komunikacja, techniki narracyjne, storytelling

Keywords:

communication, narrative techniques, storytelling

Pełny tekst:
PDF 162-176

Bibliografia:

   

Bargiel-Chiappni F. (red.), The Handbook of Business Discourse, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009.
   

Barthes R., Wstęp do analizy strukturalnej opowiadania [w:] Antropologia twórczości słownej, A. Karpowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
   

Boje, D. M., The storytelling organization: A study of story performance in an office supply firm, „Administrative Science Quarterly” 1991, nr 1.
   

Boje D. M., STORIES of the Storytelling Organization: A Postmodern Analysis of Disney as „Tamaraland”, „Academy of Management Journal” 1995, nr 4.
   

Boje D. M., Narrative Methods for Organizational and Communication Research, Sage Publications, London 2001.
   

Boje D. M., Storytelling Organizations, Sage Publications, London 2008.
   

Boje D. M., The Future of Storytelling and Organizations: An Antenarrative Handbook, Routledge, New York-London 2011.
   

Boje D. M., Tourani N., Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
   

Czarniawska, B., Narratives in social science research, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 2004.
   

Denning S., The Springboard. How Storytelling Ignites Action in Knowledge – Era Organizations, Routledge, London 2000.
   

Dijk T. A. van, Działanie, opis działania a narracja, [w:] Narratologia, M. Głowiński (red.), wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
   

Dijk T.A. van (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
   

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
   

Dziob A., Badanie narracji – miedzy psychologia, socjologią a językoznawstwem, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 2.
   

Emmott C., Narrative Comprehension: A Discourse Perspective, Oxford University Press, Oxford 1997.
   

Fisher W., Paradygmat narracyjny [w:] E. Griffin (red.), Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
   

Flannery M.S., „She discriminated against her own race”. Voicing and identity in a story of discrimination, „Narrative Inquiry” 2008, nr 1.
   

Florida R., The Rise of the Creative Class, and How it’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
   

Fludernik M. The Historical Present Tense Yet Again: Tense Switching and Narrative Dynamics in Oral and Quasi-Oral Sorytelling, „Text” 1991, vol. 11, nr 3.
   

Fludernik M., Towards a „Natural” Narratology, Routledge, London 1996.
   

Fog K., Budtz C., Yakaboylu B., Storytelling. Branding in Practice, Springer, Berlin 2005.
   

Fog K., Budtz Ch., Munch Ph., Blanchette S., Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, wyd. Saatchi & Saatchi, Warszawa 2013.
   

Frawley W., Linguistic Semantics, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1992.
   

Gabriel Y., Storytelling in Organizations – Facts, Fictions and Fantasies, Oxford University Press, Oxford 2000.
   

Hajdas M., Storytelling – nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej, „Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Qu¬arterly” 2001, nr 1.
   

Jung G., Archetypy i symbole, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1993.
   

Kurcz, I., Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2000.
   

Labocha J., Tekst, wypowiedź, dyskurs procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  

Labov W., Some Further Steps in Narrative Analysis, „Journal of Narrative and Life History” 1997, nr 1-4.
   

Labov W., Uncovering the Event Structure of Narrative [w:] Linguistic, Language, and Real World: Discourse and Beyond. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics, D. Tannen, J. E. Alatis (red.), Georgetown University Press, Washington 2001.
   

Labov W., Narrative Pre-construction, „Narrative Inquiry” 2006, nr 16.
   

Labov W., Waletzky J., Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience [w:] Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceedings of the 1966 An¬nual Spring Meeting of the American Ethnological Society, J. Helm (red.), University of Washington Press, Seattle-London1967.
   

Lyons, J., Semantyka. T. I-II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 1989.
   

Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wydawnictwo Helion Gliwice 2011.
   

Pellowski, A., The World of Storytelling: A Practical Guide to the Origins, Development and Applications of Storytelling, The H. W. Wilson Co, New York 1990.
   

Pink D., Całkiem nowy umysł. Dlaczego przyszłość należy do prawopółkulowców?, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2009.
   

Poulton M.S., Organizational Storytelling, Ethics and Morality: How Stories Frame Limits of Behavior in Organizations, „Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies” 2005, nr 2.
   

Rosen E., Fama. Anatomia marketingu szeptanego, wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.
   

Ryan M.-L., Narrative across Media. The Languages of Storytelling. University of Nebraska Press, Lincoln 2004.
   

Stączek M., Storytelling. Sztuka opowiadania przekonujących i ciekawych historii dla lidera, trenera, sprzedawcy, wyd. EdisonTeam.pl, Warszawa 2014.
   

Wurman R.S., Information Anxiety, Doubleday, New York 1989.

Drukuj