Samoocena dziecka - źródła i komunikaty weryfikujące

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1106

Samoocena dziecka – źródła i komunikaty weryfikujące

Self-concept of the child versus verification messages and their sources

ALEKSANDRA JĘDRZEJEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.005

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W artykule zwrócono uwagę na źródła i mechanizmy kształtowania się samooceny dziecka. Usłyszane komunikaty oceniające od osób znaczących, zarówno ich treść jak i forma, przyczyniają się do kreacji wewnętrznego obrazu siebie i świata. Badanie samooceny na poziomie jawnym, świadomym jest obarczone istotnym błędem, dlatego warto poszukiwać sposobów weryfikacji poziomu samozadowolenia w sposób ukryty, poprzez pytania „nie wprost”.

Abstract:
The article points out the sources and mechanisms of the child’s self-concept formation. Evaluation messages heard from important people, both their content and form, contribute to the creation of an internal image of oneself and the world. Examining self-concept on a conscious level, is subject to significant error; therefore, it is worth looking for ways of verifying the level of complacency in a hidden manner, through “indirect” questions.

Słowa kluczowe:

samoocena dziecka, poczucie wartości, styl wyjaśniania

Keywords:

child’s self-concept, self-esteem, style of explanation

Pełny tekst:
PDF 144-161

Bibliografia:

   

Appelt K., Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, A. I. Brzezińska (red.), GWP, Gdańsk 2005.
   

Fortuna P., Pozytywna psychologia porażki, GWP, Sopot 2012.
   

Juul J., Twoje kompetentne dziecko, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2011.
   

Kofta M., Doliński D., Poznawcze podejście do osobowości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), GWP, Gdańsk 2004
   

Kołodziejczyk A., Późne dzieciństwo - młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 201.
   

Oleś P. K., Wprowadzenie do psychologii osobowości, seria „Wykłady z Psychologii”, tom 11, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
   

Pervin L. A.,  Psychologia osobowości, GWP,  Gdańsk 2002.
   

Porębiak M. I., Samoocena jawna i utajona: model dwuskładnikowy, „Nowiny Psychologiczne” 2005, nr  2.
   

Rudkowska G., Samooceny a oceny rówieśników dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Psychologia Rozwojowa” 2005, t. 10, nr 2.
   

Schaffer H. R., Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.
   

Seligman M. E. P., Optymizmu można się nauczyć, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1993.
   

Seligman M. E. P., W małym ciele duży zuch, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
   

Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 2010.

Drukuj