Kompetencje nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji muzycznej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 810

Kompetencje nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji muzycznej

Teaching skills of early childhood teachers in the field of music education

LUCYNA MATUSZAK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.001

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Treść artykułu przedstawia kwalifikację zakresu kompetencji nauczycieli. Ukazuje, jak niemożliwe obecnie jest, aby jedna osoba - nauczyciel uczący w klasach I-III szkoły podstawowej - posiadał wysokie kompetencje w zakresie wszystkich edukacji, a szczególnie w zakresie edukacji muzycznej. Wysokie kompetencje nauczyciela należycie wspomagają edukację i rozwój osobowości dzieci, jednak wadliwa polityka oświatowa nie bierze tego pod uwagę.

Abstract:
The content of the article presents the classification of the competence of teachers. It shows how nowadays it is impossible for one person - a teacher teaching in classes I-III of primary school – to have a high level competence in all education, especially in the field of music education. High competence of the teacher duly support education and personality development of children, but flawed education policy does not take this into account.

Słowa kluczowe:
kompetencje nauczyciela, sylwetka współczesnego nauczyciela, edukacja muzyczna

Keywords:
competence of the teacher, silhouette of the contemporary teacher, musical education

Pełny tekst:

PDF - 7-24

Bibliografia:
Bartkowicz Z., Nauczyciel kompetentny, teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.     
Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.     
Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), t. II, PWN, Warszawa 2004.     
Matuszak L., Wędruj po krainie muzyki, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Włocławek 2014.     
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2007.     
Sacks O., Muzykoflia. Opowieści o muzyce, Zysk i S-ka, Poznań 2009.
Sempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reform edukacji w Polsce, WSP, Rzeszów 2000.     
Stech K., Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenie na problem [w:] Kompetencje nauczyciela wychowawcy, K. Ferenz, E. Kozioł (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002.     
Strykowski W., Nauczyciel i jego kompetencje [w:] Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wyd. eMPi2, Poznań 2007.
Śniadkowski M., Kompetencje animacyjne nauczyciela szansą w oddziaływaniu wychowawczym [w:] Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość, M. Gwoździcka-Piotrowska, N. Zduniak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2007.     
Wojciechowska K., Próba określenia kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole, Wychowanie Muzyczne w Szkole nr 3/2007

Drukuj