Rynek pracy z perspektywy osób niesłyszących i słabo słyszących

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1149

Rynek pracy z perspektywy osób niesłyszących i słabo słyszących

The labour market from the perspective of deaf and hard of hearing people

EMILIA WIECZOREK

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.012

Streszczenie:
Sytuacja zawodowa osób z wadą słuchu jest tematem niechętnie podejmowanym w li¬teraturze przedmiotu. Bez wątpienia ma na to wpływ hermetyczny styl życia opisywanej grupy. Artykuł składa się z części teoretycznej przygotowanej w oparciu o literaturę przedmiotu. Przedstawiono w niej definicję niepełnosprawności oraz klasyfikację uszkodzenia słuchu. Ponadto dokonano analizy badań dotyczących specyfiki funkcjonowania osób z wadą słuchu na rynku pracy. Drugą część publikacji stanowi opracowanie i analiza badań własnych. W badaniach wzięło udział 40 respondentów. Badania miały na celu poznanie sytuacji zawodowej osób z wadą narządu słuchu oraz przyczyn braku aktywności zawodowej. Całość kończą wnioski sformułowane na podstawie zgromadzonych informacji z literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych.

Abstract:
The professional situation of people with hearing impairment is a topic that is not readily undertaken in the literature of the subject. Undoubtedly, the hermetic lifestyle of the described group has an impact on it. The article consists of the theoretical part prepared on the basis of the literature on the subject. It presents the definition of disability and the classification of hearing impairment. In addition, research on the specificity of the functioning of people with hearing impairments in the labor market is analyzed. The second part of the publication is the development and analysis of the author`s own research. 40 respondents took part in it. The research was aimed at understanding the occupational situation of people with hearing impariment and the reasons for inactivity. The conclusions are formulated based on the collected information from the subject literature and the results of the author`s own research.

Słowa kluczowe:
niepełnosprawność, głusi, słabo słyszący, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, narząd słuchu, bezrobocie, aktywność zawodowa

Keywords:
disability, deaf, hard of hearing, labor market, employment support, hearing organ, unemployment, professional activity

Pełny tekst:
PDF 72-88

Bibliografia:
Domagała-Zyśk E, Postrzeganie predyspozycji zawodowych osób z uszkodzeniami słuchu, [w:] D. Bis, J. Ryś (red.), Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, Wyd. Studio Format, Lublin 2000.
Jung D., Bhattacharyya N., Association of hearing loss with decreased employ-ment and income among adults in the United States, „Annals of Otology, Rhinology and Laryngology”, New York 2012.
Luft P., Employment and Independent Living Skills of Public School High School Deaf Students: Analyses of the Transition Competence Test Battery Response Patterns, Wyd. „JADARA”, New York 2012.
Skarżyński H, Mueller-Malesińska M, Wojnarowska W, Klasyfikacje zaburzeń słuchu, „Audiofonologia” 1997, tom X.
Traxler C. B., The Stanford Achievement Test, 9th edition: National norming and performance standards for deaf and hard-of-hearing students, „Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, New York 2000.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Wagner M, Newman L, Cameto R, N. Garza, After high school: A first look at the postschool experiences of youth with disabilities: A report from the National Longitudinal Transition Study-2(NLTS2), Institute of Educational Sciences, National Center for Special Education Research, U.S. Depart¬ment of Education; http://www.nlts2.org/reports/2005_04/index.html [dostęp: 18-03-2018].

Drukuj