Rehabilitacja w domu pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym i operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej na podstawie studium przypadku

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 9574

Rehabilitacja w domu pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym i operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej na podstawie studium przypadku

Rehabilitation in the home of a patient after subarachnoid hemorrhage and anterior communicating artery aneurysm surgery on the basis of a case study


JAROSŁAW KRZYSZTOF DEMIANIUK


DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.011

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Ponad połowa chorych po krwawieniu podpajęczynówkowym umiera z powodu pierwotnego krwawienia lub jego następstw, głównie skurczu naczyniowego. Natomiast w ciągu sześciu tygodni od wystąpienia krwawienia 40% przypadków kończy się zgonem pacjenta. Podstawowymi czynnikami ryzyka są: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, alkohol, miażdżyca naczyń, nadwaga ciała.
W pracy przedstawiono studium przypadku rehabilitacji i opieki nad 58 - letnim pacjentem po krwotoku podpajęczynówkowym i operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej. Trudności w codziennym funkcjonowaniu pacjenta wynikają z obecnej sytuacji zdrowotnej oraz konsekwencji przebytego zabiegu pooperacyjnego. Warunkiem sukcesu w usprawnianiu chorego jest systematyczny i długotrwały proces leczniczo – pielęgnacyjno - rehabilitacyjny z pełnym zaangażowaniem całego zespołu.
Celem pracy jest przedstawienie procesu rehabilitacji w domu pacjenta po operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej oraz efektywności działań zespołu terapeutycznego.

Abstract:
More than half of patients with subarachnoid hemorrhage die from the initial bleeding or its consequences, mainly vasospasm. However, within the six weeks after the bleeding onset, 40% of cases are fatal for patients. The main risk factors include: smoking, hypertension, alcohol, atherosclerosis, and body overweight.
The paper presents a case study of rehabilitation and care for a 58 - year old patient after subarachnoid hemorrhage and surgery of the aneurysm of anterior communicating artery Patient’s difficulties in everyday functioning result from the current health condition and from the consequences of the post-operative treatment. The success in improving patient’s physical abilities depends on a systematic and long-term process of healing-care-rehabilitation and full commitment of the whole team.
The aim of the study is to present the process of rehabilitation at home of the patient after surgery of the aneurysm of the anterior communicating artery and the effectiveness of activities performed by the therapeutic team.

Słowa kluczowe:

rehabilitacja, tętniak, udar krwotoczny

Keywords:

rehabilitation, aneurysm, stroke hemorrhagic

Pełny tekst:
PDF 80-94

Bibliografia/Bibliography:

   

 1. Nowotny J. Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu MediPage Warszawa 2006: 167-174.
     
 2. Dowożenka A, Wald I., Członkowska A. Neurologia kliniczna. PZWL Warszawa 1980: 82-85.
     
 3. Prusiński A. Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2011: 230-243.
     
 4. van Gijn J., Kerr R.S., Rinkel G.J. Subarachnoid haemorrhage. Lancet. 2007; 369(9558): 306-18.
     
 5. Feigin VL, Rinkel GJ, Lawes CM, et al. Risk factors for subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review of epidemiological studies. Stroke. 2005; 36: 2773-2780.
     
 6. Suarez J.I., Tarr R.W., Selman W.R. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage. New England Journal of Medicine. 2006: 354(4): 387-96.
     
 7. Longmore M., Wilkinson I., Turmezei T., Cheung C.K. Oxford handbook of clinical medicine for PDA. Oxford University Press, 2007: 841.
     
 8. Kuch J. Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1989: 81.
     
 9. Talar J. Neurorehabilitacja u progu XXI wieku. Katedra i Klinika Rehabilitacji, AM Bydgoszcz 2003:32-42.
     
 10. Dolińska-Zygmunt G. Podstawy psychologii zdrowia. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011:315-329.
     
 11. Shen P. Step by step massage for pain relief. Wyd. Delta, Warszawa 1996: 8-13.
     
 12. Besowski S. Aktywna rehabilitacja. Problemy rehabilitacji społecznej i zawodowej. PZWL, Warszawa 1992: 38-47.
     
 13. Kwolka A. Rehabilitacja medyczna. Urban & Partner, Wrocław 2003: 11-50.
     
 14. Laidler P. Rehabilitacja po udarze mózgu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994: 128-149.
Drukuj