Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 1312

Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Assessment of chronic disease acceptance based on the example of patients with chronic obstructive pulmonary disease


MAGDALENA GOŚCICKA


ISSN: 2451-1846    
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.010

Streszczenie:
Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Stanowi ona jeden z najważniejszych problemów społecznych powodując wysoką śmiertelność. Zmiany powstające w płucach charakteryzują się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Leczenie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc polega na zapobieganiu postępowi choroby oraz ograniczeniu czynników wywołujących chorobę i jej zaostrzenia. Na jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc ma znaczący wpływ rehabilitacja oddechowa, która jest jednym z elementów terapii. Rehabilitacja obejmuje całość działań mających na celu poprawę stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta.
Cel. Celem badań jest ocena poziomu akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz zbadanie wpływu czynników kształtujących określony poziom akceptacji choroby.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy. Badania przeprowadzono metodą szacowania i metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze posłużyła Skala Akceptacji Choroby oraz kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Wykonane badania dowiodły, że pacjenci akceptują chorobę na poziomie średnim. Na ocenę akceptacji choroby wpływają czynniki zdrowotne, psychiczne i społeczne.
Wnioski. 1. Poziom akceptacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc nie zależy istotnie od płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego oraz sposobu zamieszkania. 2. Poziom akceptacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zależy istotnie od miejsca zamieszkania. Pacjenci zamieszkujący w mieście przejawiają wyższy poziom akceptacji choroby w porównaniu z pacjentami mieszkającymi na wsi. 3. Poziom akceptacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zależy istotnie od chorób współistniejących. Pacjenci mający choroby współistniejące prezentują niższy poziom akceptacji choroby w odniesieniu do pacjentów pozbawionych innych chorób.

Abstract:
Introduction. Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most common diseases in the world. It is one of the most important social problems causing high mortality. The changes occurring in the lungs are characterized by not fully reversible airflow limitation through air passages. Treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease consists in the prevention of the disease progression and reduction of the factors that cause the disease and its exacerbation. The quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease is significantly affected by pulmonary rehabilitation, which is part of the therapy. Rehabilitation includes all measures aimed at improving the physical, mental and social health of the patient.
Aim. The aim of the study is to assess the level of acceptance of chronic disease based on the example of patients with chronic obstructive pulmonary disease and to study the impact of factors forming a certain level of the disease acceptance.
Material and Methods. The study was conducted at the Provincial Hospital in Plock. The study group consisted of 100 patients in the Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis. The research was carried out by means of an estimating method and a diagnostic survey. The Disease Acceptance Scale as well as the survey questionnaire were used as the research tools.
Results. The studies have shown that patients accept the disease at the secondary level. The disease acceptance assessment are affected by health, psychological and social factors.
Conclusions. 1. The acceptance level of chronic obstructive pulmonary disease does not depend significantly on gender, age, education, marital status and the way of residing. 2. The acceptance of chronic obstructive pulmonary disease depends significantly on the place of one’s residence. Patients residing in the city exhibit a higher level of acceptance of the disease compared with those living in the countryside. 3. The acceptance of chronic obstructive pulmonary disease depends significantly on comorbidities. Patients with concomitant diseases present a lower level of acceptance of the disease than patients without other diseases.

Słowa kluczowe:
przewlekła obturacyjna choroba płuc, akceptacja choroby, pacjent

Keywords:
chronic obstructive pulmonary disease, acceptance of the disease, the patient

Pełny tekst:
PDF 63-78

Bibliografia / Bibliography:

   

 1. Jasik A., Marcinowska - Suchowierska E. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Postępy Nauk Medycznych. 2009;(22)5:340-344.
     
 2. Chyczewska E., Górecka D. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Medycyna Praktyczna. 2008;2:12-89.
     
 3. Matynia A., Porzych K., Porzych M., Kędziora-Kornatowska K., Motyl J., Polak A. Zachowania zdrowotne osób w podeszłym wieku. W: Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J. (red.), Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Tom I. Wydawnictwo Akademia Medyczna w Białymstoku. Białystok 2007:376-384.
     
 4. Zieliński J. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Wrocław 2006:21-30,60-70.
     
 5. Kozielski J. i wsp. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia POChP. Medycyna po Dyplomie. 2003;(wyd. spec.):9-10.
     
 6. Pierzchała W., Barczyk A., Górecka D., Śliwiński P., Zieliński J. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Rozpoznawanie i leczenie POChP. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2010;(78)5:17-35.
     
 7. Kasiborska-Kuźniar K., Jankowska R., Kuźniar T. Wpływ rehabilitacji oddechowej na jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Wiadomości Lekarskie. 2007;60(3-4):158-161.
     
 8. Kozielski J. Czy chory na POChP odnosi korzyści z rehabilitacji skojarzonej z leczeniem farmakologicznym? Pneumonologia i Alergologia Polska. 2012;(80)4:463-466.
     
 9. Bąk-Drabik K., Ziora D. Jakość życia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2004;(72)supl.1:128-133.
     
 10. Felton B,J., Revenson T.A., Hinrichsen G.A. AIS. Adaptacja: Z. Juczyński. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012.
     
 11. Majda A., Józefowska H. Zasoby osobiste pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Problemy Pielęgniarstwa. 2009;(17)4:283-293.
     
 12. Olek D., Uchmanowicz I., Chudiak A., Jankowska-Polańska B. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Problemy pielęgniarstwa. 2014;(22)4:471-476.
     
 13. Kowalczyk-Soroka B., Marmurowska -Michałowska H., Knap M. Stopień akceptacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a wsparcie społeczne. Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. 2008;(152)5:6-10.
     
 14. Iwanicka - Michałowicz M., Grzelewska-Rzymowska I. Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2009:(5)1:27-32.
Drukuj