Podatek od nieruchomości - aktualne problemy po ostatnich nowelizacjach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1063

Podatek od nieruchomości – aktualne problemy po ostatnich nowelizacjach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Real estate tax – the current problems after last amendments of The Local Taxes and Fees Act

ADAM MUDŁAW

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.005

Abstrakt:
Niniejszy artykuł poświęcony został nowelizacji art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej opodatkowania gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną. Przedstawione zostały w nim rozwiązania funkcjonujące do dnia 31 grudnia 2015 r., jak i nowy stan prawny, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Autor wskazuje na podstawowe problemy w stosowaniu znowelizowanego przepisu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnej, w szczególności problemy spowodowane brakiem przekazania przez wspólnotę mieszkaniową informacji o jej powierzchni.

Abstract:
This publication applies to amending Art. 3 sec. 5 of The Local Taxes and Fees Act which pertain to taxation of land and parts of the building posing a common property. It presents solutions in both the old legal status, before of the 31st of December 2015 and the new legal status, from the 1st of January 2016. The author presents the current problems applying the new tax regulation about of real estate taxation common property, especially problems caused by the lack of information from the housing cooperative (condominium) about the area of common property.

Słowa kluczowe:
podatek od nieruchomości; wspólnota mieszkaniowa; nieruchomość wspólna

Keywords:
real estate tax; housing cooperative (condominium); common property

Pełny tekst:
PDF – 68-85

Bibliografia:
Borszowski P., Art. 3 [w:] Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, Publikacje Elektroniczne ABC LEX Wolters Kluwer.
Dauter B. (red.), Podatki i opłaty lokalne, Podatek rolny, Podatek leśny, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009.
Etel L. [w:] Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne, Podatek rolny, Podatek leśny. Komentarz, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Etel L., 20 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – kilka refleksji, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 4.
Kupień Ł., Opodatkowanie części wspólnej nieruchomości od 1 stycznia 2016 roku, Publikacje Elektroniczne ABC LEX Wolters Kluwer.
Morawski W. (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. ODDK Gdańsk, 2013,
Morawski W. (red.), Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Wyd. LEX, Warszawa 2013, Publikacje Elektroniczne ABC LEX Wolters Kluwer,
Morawski W., Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 roku – drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 11.
Odpowiedź Wiceministra Finansów Jarosława Nenemana z dnia 4 września 2015 r. na interpelację poselską nr 34158 posła Jana Warzechy i posła Bogdana Rzońcy (pismo znak: PL-LS.054.24.2015).
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy i zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Druk nr 2656, źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2656.

Drukuj