Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - zarys problemu

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 933

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – zarys problemu

Management control in territorial self-government units - outline of the problem

ELŻBIETA JANKOWSKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.006

Streszczenie:
Kontrola zarządcza została zdefiniowana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. Zastąpiła wcześniejsze pojęcie kontroli finansowej. Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza nie ogranicza się wyłącznie do procedur, instrukcji i zarządzeń kierownictwa. Skuteczność kontroli zarządczej zależy w dużym stopniu od sposobu, w jaki pracownicy jednostki wykonują wynikające z niej obowiązki . Najogólniej, przez kontrolę rozumie się badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tego ustalenia, a czasem i wynikających stąd dyspozycji zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak i podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu.

Abstract:
Management control has been defined in the Public Finance Act 2009 with effect from January 2010. Replaced the earlier concept of financial control. In line with article 68 of the Public Finance Act, management control in public finance sector bodies is generally a step taken to ensure that objectives and tasks are implemented in a lawful, efficient, cost effective and timely manner. Management control is not limited to procedures, instructions and executive orders. The effectiveness of management control depends to a large extent on the way in which individuals perform their obligations. The legal provision cited here draws its source of management science in combination with the teaching of administration. Generally, the control is understood as a study of the compliance of the existing condition with the postulancy state, determination of the extent and causes of discrepancies, and transmission of results of this determination, and sometimes the resulting dispositions both to the controlled entity and to the organizationally superior entity.

Słowa kluczowe:
kontrola zarządcza, samorząd terytorialny, sektor finansów publicznych

Keywords:
management control, local government, public finance sector

Pełny tekst:
PDF – 86-100

Bibliografia:
Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Wyd. Warszawa 2010.
Gawroński H., Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-samorzadzie terytorialnym.
Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
Martyniuk O., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – wynik badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014.
Nadolna B., Przestrzeganie zasad etycznego postępowania jako przedmiot kontroli zarządczej w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, Wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014.
Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i Polityka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.
Starościak J., Zarys nauki administracji, Warszawa 1961.
Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Wyd. Instytut im. J. Mianowskiego, Warszawa 1931.
Winiarska K., Ocena realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, tom 86 (142).

Drukuj