Opłata reklamowa jako instrument ochrony krajobrazu - uwagi de lege lata i de lege ferenda

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 914

Opłata reklamowa jako instrument ochrony krajobrazu – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Advertising fee as a tool for landscape protection - remarks de lege lata and de lege ferenda

SYLWIA GONTOWSKA

ROBERT KWAŚNIEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.004

Streszczenie:
W artykule podjęto próbę przedstawienia konstrukcji prawnej szczególnej daniny publicznej, wprowadzonej przez ustawodawcę ponad dwa lata temu, jaką jest opłata reklamowa. Opłata reklamowa to danina o charakterze fakultatywnym stanowiąca dochód budżetu gminy. Kwalifikowana jest ona do kategorii obciążeń publicznoprawnych nieruchomości. Publikacja ma na celu przedstawienie charakteru prawnego tej opłaty oraz wskazanie podstawowych problemów praktycznych powstających na etapie stosowania tych przepisów przez podmioty występujące w stosunkach podatkowoprawnych. Artykuł został wzbogacony o uwagi de lege ferenda, które po wprowadzeniu przez ustawodawcę zniwelują wątpliwości natury prawnej.
Artykuł powstał w oparciu o analizę aktualnych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłaty reklamowej oraz bogatej literatury przedmiotu autorstwa cenionych teoretyków prawa podatkowego.

Abstract:
The article attempts to present the legal structure of the special public tribute, introduced by the legislature more than two years ago, which is the advertising fee. The advertising fee is an optional tribute constituting the income of the commune budget. It is qualified to the category of public real estate charges. The publication was aimed at presenting the legal nature of this fee and an indication of the basic practical problems arising at the stage of the application of those rules by operators occurring in relations tax and legal. The article has been enriched with the remarks de lege ferenda, which, when introduced by the legislature, eliminates doubts of a legal nature.
The article was based on an analysis of the current provisions of the Local Taxes and Fees Act on advertising fees and rich literature of the subject of esteemed theorists of tax law.

Słowa kluczowe:
reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, opłata reklamowa, opłaty lokalne

Keywords:
advertisement, billboard, advertising device, advertising fee, local fees

Pełny tekst:
PDF – 50-67

Bibliografia:
Antonów D., Charakter prawny opłaty reklamowej, [w:] „Finanse Komunalne” 2017, nr 1–2.
Antonów D., Świadczenia pieniężne związane z działalnością administracji publicznej, [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Wydawnictwo RS Druk, Rzeszów 2016.
Antonów D., Pojęcie opłaty administracyjnej w polskim języku prawnym i prawniczym, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym: ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
Brzezicki T., Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklam, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 8.
Brzezicki T., Komentarz do art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016.
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Wyd. TNOiK, Toruń 2008.
Brzeziński B., Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Wyd. TNOiK, Toruń 2017.
Czarnecki S. Opłata reklamowa – wątpliwe źródło dochodów gmin?, ,,Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 3.
Fogel A., Goleń G. (red.), Komentarz do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (stan prawny: 1 grudnia 2015 r.), LEX el.
Fogel A., Goleń G., Staniewska A. (red.), Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Wyd. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Gdańsk 2007.
Hadel M., Opłata reklamowa jako instrument kształtowania gminnej polityki przestrzennej, „Finanse Komunalne” 2016, nr 7–8.
Łyczek M., Opłata reklamowa – nowa opłata lokalna jako instrument ochrony krajobrazu, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015, nr 6, s. 18–24.
Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Wyd.LexisNexis, Warszawa 2013.
Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Stelmaszczyk K. Komentarz do art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Wantoch-Rekowski J., O opłacie reklamowej, [w:] Miemiec W. (red.), Księga Jubileuszowa Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, Wyd. Oficyna Wydawnicza ,,Unimex”, Wrocław 2017.

Drukuj