Państwa skandynawskie wobec zagrożeń społecznych i politycznych związanych z imigracją

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1048

Państwa skandynawskie wobec zagrożeń społecznych i politycznych związanych z imigracją

Scandinavian countries in the face of social threats and political issues related to immigration

MARCIN WYSOCKI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.028

Streszczenie:
W wyniku zachodzących przemian na świecie w XXI wieku poważnym wyzwaniem jest migracja. Artykuł ma na celu ukazać główne zagrożenia wynikające z imigracji. Analiza powstałych zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego i politycznego państwa w wyniku imigracji pozwoli na określenie możliwych działań. Doświadczenia państw skandynawskich pozwolą na ukazanie możliwych działań minimalizujących zagrożenia. Artykuł opisuje zarys problemu, ze względu na złożoność i obszerność tematu.

Abstract:
Migration is a serious challenge as a result of global changes in the 21st century. The article aims to show the main threats resulting from immigration. Analysis of the emerging threats to the social and political security of the state as a result of immigration will allow to identify possible actions. The experience of the Scandinavian countries` experience allows us to show possible actions to minimize threats. The article describes the outline of the problem, due to the complexity and broadness of the topic.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo polityczne, migracja

Keywords:
social security, political security, migration

Pełny tekst:
PDF – 26-55

Bibliografia:
Banaś M., Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki model polityki integracyjnej, Instytut Studiów Regionalnych UJ, http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/
documents/3337228/64d5af4d-167e-4f49-bf92-120135d1a1df. [dostęp: 02-05-2018].
Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Denmark, Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277159. [dostęp: 02-05-2018].
Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Sweden, Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277159. [dostęp: 02-05-2018].
Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, wyd. Difin, Warszawa 2010.
Grzela J., Równość płci jako fundament zrównoważonych społeczeństw nordyckich,
wyd. PTSM, http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/ptsm-4-tom-2-grzela.pdf. [dostęp: 02-05-2018].
Grzymała-Kazłowska A., „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, [w.] A. Dąbrowska-Korzus (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, wyd. UW, Waraszawa 2008.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji, wyd. MUZA SA, Warszawa 2001.
Iternational Religious Freedom Report 2017: Sweden, Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index.htm?year=2017&dlid=280964. [dostęp: 02-05-2018].
International Religious Freedom Report 2017: Denmark, Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index.htm?year=2017&dlid=280900, [dostęp: 02-05-2018].
International Religious Freedom Report 2017: Norway, Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index.htm?year=2017&dlid=280944. [dostęp: 02-05-2018].
Kobierecka A., Kobierecki M., W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej atrakcyjności Szwecji. Wymiar kulturowy, „Politeja” 2017 nr 3 (48), wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.
Kowol A., Wariant szwedzki ekonomii dobrobytu. Teoria i praktyka, http://szwecja.
adamkowol.info/ [dostęp: 02-05-2018].
Kubitsky J., Alfabet szwedzki , wyd. Difin, Warszawa 2011.
Lieder W., Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego, [w.] W. Anioł (red.), Analizy Norden Centrum, nr 1 (21), wyd. Fundacja Naukowa Norden Centrum, Warszawa 2014.
Lewandowska K., Tematyka imigracyjna w literaturze norweskiej od połowy lat 80-tych XX wieku, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
Pawlik A., Słownik wiedzy ekonomicznej, wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2010
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2007, http://mighealth.net/pl/
images/3/36/Promocja_zatrudnienia.pdf. [dostęp: 02-05-2018].
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, wyd. WSGE, Józefów 2010.
Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl.
Wiśniewski J., Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego, Biuletyn Analiz UKIE Nr 19, https://www.msz.gov.pl/resource/33fa04e3-d22f-43b3-a348-fab07b8c28f1:JCR.
Zawadzki K., Szwecja i Dania, [w.] Z. Wiśniewski (red.), K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, wyd. Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń 2010.
Zięba R., O tożsamości nauki o bezpieczeństwie, „Zeszyt Naukowy AON” 2012, nr 1 (86).

Drukuj