Próba delimitacji obszaru metropolitarnego na przykładzie Bydgoszczy i Torunia z zastosowaniem metod taksonomicznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1263

Próba delimitacji obszaru metropolitalnego na przykładzie Bydgoszczy i Torunia z zastosowaniem metod taksonomicznych

An attempt delimitation of the metropolitan area on the example Bydgoszcz and Torun using taxonomic methods

MAREK RĘKLEWSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku/Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.029

Streszczenie:
W pracy podjęto próbę empirycznej identyfikacji obszaru metropolitalnego w województwie kujawsko-pomorskim dla miast Bydgoszczy i Torunia. Uzyskanie wyniki delimitacji posłużyły do porównania z formalnie istniejącym Bydgosko-Toruńskim Obszarem Metropolitalnym (B-TOM). Do realizacji zamierzonego celu wykorzystano procedury identyfikacji zaproponowane w pracach przez P. Swianiewicza, U. Klimską oraz M. Smętkowskiego. W drugim ujęciu ze względów poznawczych do przeprowadzenia próby identyfikacji obszaru metropolitalnego na podstawie gmin zastosowano dodatkowo wybrane metody taksonomiczne tzw. metody obszarowe. Ponadto otrzymane rezultaty delimitacji poddano weryfikacji przy wykorzystaniu mierników poprawności skupień.

Abstract:
A The paper attempts to empirically identify the metropolitan area in the Kuyavian-Pomeranian for the cities of Bydgoszcz and Torun. Obtaining the results of the delimitation of the study were used for comparison with the formally existing Bydgoszcz-Torun Metropolitan Area (B-TOM). To accomplish the intended purpose of the identification procedure used in the work proposed by P. Swianiewicz, U. Klimska and M. Smetkowskiego. In the second approach for cognitive reasons to attempt to identify the metropolitan area on the basis of the municipalities used additionally selected methods of taxonomic so. Methods area. In addition, the results obtained delimitation tested using measures of correctness clusters to their verification.

Słowa kluczowe:
obszar metropolitalny, delimitacja, metody taksonomiczne, mierniki poprawności skupień

Keywords:
metropolitan area, delimitation, taxonomic methods, clustering accuracy

Pełny tekst:
PDF – 56-75

Bibliografia:
Grabiński T., Metody taksonometrii, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp: 29-07-2016].
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?d=POJ-320.html [dostęp: 22-07-2016].
Kaczmarek T., Bul R., Kaczmarek U., Mikuła Ł., Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa, Centrum Badań Metropolitalnych, Wyd. UAM w Poznaniu, Poznań 2013.
Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja – Problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2006.
Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
Hartigan J.A., Clustering algorithms, J. Wiley, New York 1975.
Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
Pasławski J., Jak opracować kartogram, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
Swianiewicz P., Klimska U., Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, tom 35. Warszawa 2005, s. 45-70.
Smętkowski M., Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce – nowe spojrzenie,
[w:] Gorzelak G., Tucholska A. (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – EUROREG, Warszawa 2007.
Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce – Diagnoza i rekomendacje, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, Warszawa 2009.
Spath H., Cluster Analysis Algorithms, Chichester, Ellis Hoorwood, England 1980.
Szymańska D., Chodakowska-Miszczuk J., Biegańska J., Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIV nr 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013.
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgosko-Toruński obszar metropolitalny w liczbach w 2007 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.

Drukuj