Ocena akceptacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 947

Ocena akceptacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Assessment of the Acceptability of the Chronic Disease by Patients with Osteoarthritis


ALEKSANDRA SOCHACKA


DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.013

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów należy do głównych przyczyn niepełnosprawności i dolegliwości bólowych w krajach rozwiniętych. Zmiany zwyrodnieniowe to ogólne określenie zmian degeneracyjnych w stawie charakteryzujące się bolesnym ograniczeniem jego funkcji. Zmiany te polegają na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek, które tworzą staw. Schorzenie to najczęściej obejmuje stawy kolanowe, biodrowe, a także stawy międzypaliczkowe rąk i stawy międzykręgowe.
Cel. Celem badań jest ocena poziomu akceptacji choroby przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz ustalenie wpływu czynników kształtujących określony poziom akceptacji choroby.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W badaniach uczestniczyło 100 pacjentów w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Badania przeprowadzono metodą szacowania i metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze posłużyła Skala Akceptacji Choroby oraz kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.
Wyniki. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów akceptują chorobę na poziomie średnim. Na poziom akceptacji choroby wpływają określone czynniki socjodemograficzne i zdrowotne.
Wnioski. 1. Poziom akceptacji choroby zwyrodnieniowej stawów nie zależy istotnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz chorób współistniejących osób badanych. 2. Poziom akceptacji choroby zwyrodnieniowej stawów zależy istotnie od wykształcenia osób badanych. Pacjenci z wykształceniem średnim lub wyższym wykazują wyższy poziom akceptacji choroby niż pacjenci, którzy mają wykształcenie zawodowe lub podstawowe.

Abstract:
Introduction. Osteoarthritis is one of the main causes of disability and pain in the developed countries. ‘Degenerative changes’comes as a general term for degenerative changes in the joint characterized by painful limitation of its functions. These changes consist in premature wear-off and degeneration of tissues that make up the joint. The disease most commonly involves the knee joints, hip joints, the metacarpophalangeal joints of palms and inter vertebral joints.
Aim. The aim of the research is to assess the level of acceptability of the disease by patients with osteoarthritis, and to determine the impact of factors  that precondition the respective acceptability  level of the disease.
Material and methods. The study was conducted at the Regional Hospital in Plock. The study involved 100 patients in the Trauma and Orthopaedics. The research was carried out applying the estimative method and a diagnostic survey. The research tools were: the Scale of Acceptability for the Diseases and a questionnaire survey prepared by the author of  this paper.
Results. On the basis of the research it was found that patients with osteoarthritis accept the disease at the secondary level. The level of acceptability of the disease affects certain sociodemographic factors and health.
Conclusions. 1. The acceptability of osteoarthritis does not depend significantly on gender, age, place of residence and any co-existing illnesses. 2. The acceptability of osteoarthritis depends most on education level of the respondents. Patients with secondary or higher education show a higher level of acceptability of the disease than patients who have obtained only the basic vocational education or primary education.

Słowa kluczowe:
choroba zwyrodnieniowa stawów, akceptacja choroby, pacjent

Key words:
osteoarthritis, acceptability  of illness, the patient

Pełny tekst:
PDF 9-17


Bibliografia / Bibliography:

 1. Wierusz-Kozłowska M., Łapaj Ł., Markuszewski J., Kaczmarek L. Choroba zwyrodnieniowa stawów.
 2. W: Kruczyński J., Szulc A. (red.) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015:217.
 3. Felton B,J., Revenson T.A., Hinrichsen G.A. AIS. Adaptacja: Z. Juczyński. Pracownia Testów
  Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012.
 4. Gajewski T., Woźnica I., Młynarska M., Ćwikła S., Strzemecka J., Bojar I. Wybrane aspekty jakości życia osób.
  ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu.
  2013;19(3):362–369.
 5. Sierakowska M., Sierakowski S., Wróblewska M., Krajewska-Kułak E. Problemy zdrowotne pacjentów.
  z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia   uwarunkowaną stanem zdrowia.
  Reumatologia. 2010;48(6):372-379.
 6. Rybka M., Haor B., Głowacka M. Poczucie dobrostanu w wieku podeszłym. W: Głowacka M. (red.),
  Pielęgniarstwo a rynek pracy. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej. Państwowa Wyższa Szkoła
  Zawodowa w Płocku. Płock 2014:161-168.
Drukuj