Jakość życia pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 1324

Jakość życia pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

Quality of  Life in case of Patients with Gastric and Duodenal Ulcer Disease


MARIOLA RYBKA, RENATA WINNICKA


DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.014
ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest przewlekłym schorzeniem w przebiegu, którego dochodzi do ograniczonych, głębokich ubytków w ścianie przewodu pokarmowego. Podstawowym objawem choroby wrzodowej jest ból w jamie brzusznej, któremu mogą towarzyszyć inne objawy jak nudności, wzdęcia czy wymioty. Do najczęstszych przyczyn wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy zalicza się zakażenie bakteriami Helicobacter pylori oraz przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Choroba wrzodowa  żołądka i dwunastnicy może wpływać niekorzystnie na ocenę jakości życia pacjentów w różnych jego dziedzinach: fizycznej, psychologicznej, społecznej jak również środowiskowej. Możliwość określenia deficytów  w poszczególnych sferach życia może doprowadzić do zrozumienia zachowań  i sytuacji pacjentów chorujących na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.
Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości życia pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w sferze fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej oraz w korelacji powyższych dziedzin ze zmiennymi społeczno-demograficznymi: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny, status zatrudnienia, sposób zamieszkania, palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Oddziale Chirurgicznym, Oddziale Wewnętrznym i Pracowni Endoskopowej Szpitala w Lipnie. Badania jakości życia pacjentów przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy zastosowaniu jako narzędzia badawczego kwestionariusza WHOQOL-BREF oraz ankiety (metryczki), zawierającej 9 pytań dotyczących ogólnych informacji o osobach ankietowanych.                    
Wyniki. Analiza uzyskanych wyników wykazała obniżenie jakości życia chorych na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy we wszystkich dziedzinach. Najwyżej została oceniona dziedzina społeczna, a najniżej środowiskowa. Badania korelacji jakości życia ze zmiennymi społeczno-demograficznymi wykazały istotny statystycznie związek pomiędzy samooceną jakości życia a wiekiem pacjentów, stanem cywilnym, aktywnością zawodową, sposobem zamieszkania.
Wnioski. Ankietowani wyżej ocenili swoje zadowolenie z jakości życia niż stanu swojego zdrowia. Zaobserwowano różnice w ocenie jakości życia  w poszczególnych dziedzinach. Najwyżej oceniona została jakość życia w dziedzinie społecznej. Wśród badanych osób zaobserwowano korelację pomiędzy jakością życia a zmiennymi społeczno – demograficznymi, takimi jak: wiek, stan cywilny, aktywność zawodowa, sposób zamieszkania, spożywanie alkoholu.

Abstract:
Introduction. Gastric and duodenal ulcer disease is a chronic affliction, the process of which leads to limited, deep decline in digestive tract wall. The main symptom of peptic ulcer disease is abdominal pain which may be accompanied by nausea, bloating and vomiting. Helicobacter pylori infection and taking non steroidal anti-inflammatory drugs belong to the most frequent causes of gastric and duodenal ulcer disease prevalence. The disease may affect the quality of patients’ live i.e. the physical, psychological, social as well as environmental aspects of life. The possibility of specifying deficits in particular walks of life may prove to be helpful in understanding behaviour and situation of patients stricken with the disease.
Aim. The aim of this paper is to evaluate the quality of  life of the patients suffering from gastric and duodenal ulcer disease in terms of physical, psychological, social and community life conditions as well as in correlation of above mentioned aspects with social-demographic variables i.e. sex, age, education, place of residence, marital status, employment status, way of residence, cigarette smoking, and alcohol consumption.
Material and methods. The research was carried out in the Surgical Ward, the Internal Diseases Department and the Endoscopy Unit of the Hospital in Lipno. The research of the quality of patients’ lives was conducted by means of diagnostic survey method. There were two research tools applied i.e. WHOQOL-BREF questionnaire and respondent’s particulars which consisted of nine questions concerning general information about the interviewees.
Results. The analysis of acquired results proved that the quality of people’s lives who suffer from gastric and duodenal ulcer disease decreased in all the areas. The social walk of life was evaluated at the highest level, whereas the community walk of life  was evaluated the lowest.  Social area was rated higher than community area. The research concerning correlation of the quality of life with social demographic variables showed that there is statistically significant relation between the self-evaluation of life quality made by patients and the patients’ age, marital status, professional activity, and the whereabouts of the patient.
Conclusions. The interviewees evaluated their satisfaction with the quality of life higher than their satisfaction with their health condition. The differences in evaluation of the quality of life in particular fields were observed. The quality of life in social sphere was evaluated as the most precious. Correlation between the quality of life and social-demographic variables such as age, marital status, professional activity, standard of residential place and alcohol consumption was observed among the respondents.

Słowa kluczowe:
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, jakość życia, pacjent

Keywords:
gastric and duodenal ulcer disease, quality of life, patient

Pełny tekst:
18-26

Bibliografia/Bibliography:

   

 1. Szmidt J., Kużdżał J. Podstawy chirurgii. Tom II. Medycyna Praktyczna. Kraków 2010: 39.
     
 2. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna. Kraków 2012: 892.
     
 3. WHOQOL. Group. The Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med. 1995: 1403-1409.
     
 4. Bączewska-Mazurkiewicz D., Rydzewska G. Choroba wrzodowa – nadal ważny problem w gastroenterologii. Nowa Klinika 2006. Gastroenterologia; 13; 11-12: 1104-1109.
     
 5. Mokrowiecka A., Małecka-Panas E. Współpraca pacjenta w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Medycyna po Dyplomie 2008. 3: 22.
     
 6. Greenberg N.J.,Blumberg R.S., Burakoff R. Gastroenterologia, hepatologia i endoskopia. Tom I. Lublin 2013: 187.
     
 7. Schribel A., Reichert A., Roll S. et all Impact of pain on health – related quality of life in patient with inflammatory bowel disease. World J. Gastroenterol. 2010; Jul 7;16(25):3168-77.
     
 8. Bączyk G., Karoń J., Krokowicz P. Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia osób z nieswoistym zapaleniem jelit leczonych na oddziale chirurgicznym. Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (3):173.
     
 9. Lame IE., Peters ML., Vlaeyen J.S. et all. Quality of life in chronic pain is more associated with beliefs about pain than with pain intensity. Eur J Pain 2005; 9: 15-24.
     
 10. Banaszkiewicz Z., Szewczyk M., Cierzniakowska K., Jawień A. Jakość życia osób ze stomią jelitową. Współczesna Onkologia 2007; 11; 1: 22.
Drukuj