Nauczanie przez sztukę jako metoda wychowawcza i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 768

Nauczanie przez sztukę jako metoda wychowawcza i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną

Teaching by art as educational and therapeutic method for healthy and afflicted by intellectual disability children

WIKTORIA KABAT

UMK w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.018

 Streszczenie:

Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia twórczości w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wraz ze wzrostem zainteresowania różnorodnymi metodami edukacyjnymi pojawiło się sporo możliwości. Wiele z nich odnosiło się do aktywnego wychowania w relacji ze sztuką i przez nią. Przekonanie, że styczność z twórczością artystyczną i zachęcanie dziecka do aktywnego kontaktu z nią stanowi główne założenie pracy. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że zachęcanie dzieci do niecodziennych rozwiązań i wyrażania ich przez prace plastyczne przynosi korzystne skutki w ich późniejszym życiu. Ważne jest to tym bardziej w kontekście dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Poniższy tekst jest jedynie zarysem problematyki i kilku wybranych zagadnień teoretycznych z obszaru wychowania przez sztukę.

Abstract:
This article refers to the idea of creativity in reference to people with intellectual disabilities. With the growing interest in a variety of educational methods there appeared many opportunities for the active education in relation with art and through it. The belief that contact with artistic creativity and encouragement child to similar activities are important factors in its development, is the main topic of this work. In addition, it is worth noting that encouraging children to unusual solutions and expressing them through art works is beneficial in their further life. It is of a great importance, especially regarding children and adults with intellectual disabilities. The following is only an outline of the issue and of a few selected theoretical problems in this area.

Słowa kluczowe:
wychowanie przez sztukę, arteterapia, twórczość, niepełnosprawność intelektualna

Keywords:
art therapy, creativity, education, mental subnormality

Pełny tekst:
PDF 62-88

Bibliografia:

Bilska M., Golanko R., Wpływ aktywności ruchowej na wspomaganie rozwoju i doskonalenie mowy artykułowanej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, [w:] M. Biska, R. Golanko, A. Kędra (red.), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Biała Podlaska 2012.
Dłużewska-Martyniec W., Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009.
DSM – 5. Kryteria diagnostyczne, American Psychiatric Association, Wrocław 2015.
Eichstaedt C. B., Lavay B. W., Physical Activity for Individuals with Mental Retardation, Champaign 1992.
Nadolska A., Wilski M., Etyczne aspekty aktywizacji ruchowej osób niepełno-sprawnych, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009.
Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics, przeł. R. Banasik-Zarańska i in., oprac. Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 2005.
Parandowski J., Mitologia, Londyn, 1992.
Wieczorek M., Kuriata B., Sport niepełnosprawnych intelektualnie jako czynnik ich akceptacji i integracji społecznej [w:] M. Wilski, J. Gabryelski (red.), Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, Poznań 2013.
Wieczorek M., Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie, http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-2-235.pdf (dostęp: 20.02.2016).
Zuchora K., Przestrzeń wartości olimpijskich w ujęciu Pierre`a Coubertina, [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, T. 2, Warszawa 2006.
Netografia:
http://www.specialolympics.org
http://www.olimpiadyspecjalne.pl
http://www.inas-fid.org
http://www.niepełnosprawni.info

Drukuj