Zatrudnienie skazanych w świetle danych statystycznych na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-2015

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 788

Zatrudnienie skazanych w świetle danych statystycznych na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-2015

The convicts employment based on the statistics of Penitentiary in Inowrocław between 2011 and 2015

DOROTA KANAREK-LIZIK

PWSZ we Włocławku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.019

Streszczenie:
Celem wykonania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych po¬staw. Dla osiągnięcia tego celu stosuje się szereg środków oddziaływań resocjalizacyjnych, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się pracę, zwłaszcza taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 121 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy, ponieważ jako pozbawiony wolności nie może tej pracy sam znaleźć. Zatrudnienie skazanych jest korzystne zarówno dla samych skazanych, jak i dla pracodawców. Ogromne znaczenie mają także względy resocjalizacyjne. W artykule zaprezentowano analizę poziomu zatrudnienia skazanych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w latach 2011-2015. Autorka dokonała przeglądu poszczególnych kate¬gorii zatrudnienia skazanych, a także wskazała na zarysowujące się w tym zakresie kierunki zmian.

Abstract:
The aim of the imprisonment penalty is to arouse the willingness of cooperation of the convict in order to shape the preferable social attitudes. To achieve this goal a number of rehabilitation means are applied. The priority here is an employment which helps to acquire professional qualifications. If possible, the convict is provided a workplace because as a liberty deprived person, he is unable to do it personally, in accordance to Rule 121§ 1 of Penal Code. Employing the convicts is profitable for both sides; the convicts and the employers. Additionally, rehabilitation reasons are also significant. This article presents the analysis of the level of the convicts employment in Penitentiary in Inowrocław between 2011-2015. The author surveyed the individual categories of the convicts employment and mentioned the new directions of changes in this area.

Słowa kluczowe:
zatrudnienie, skazani, zakład karny

Keywords:
employment, convicted, penitentiary

Pełny tekst:
PDF 90-103

Bibliografia:
Kodeks karny wykonawczy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015..
Analiza stanu zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego w 2011 roku, OISW, Bydgoszcz 2012.
Analiza stanu zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego w 2012 roku, OISW, Bydgoszcz 2013.
Analiza stanu zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych inspektoratu bydgoskiego w 2013 roku, OISW, Bydgoszcz 2014.
Informacja o stanie zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w 2014 roku, Inowrocław 2015.
Informacja o stanie zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w 2015 roku, Inowrocław 2016.
Kanarek-Lizik D., Stankowski W., Dzieje Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Z dziejów polskich jednostek penitencjarnych, Tom II, POZKAL, Inowrocław 2014.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 777.
Garbat M., Praca dla osób z niepełnosprawnościami- wartość, rehabilitacja czy konieczność?, [w:] Labor czy opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer (red.), Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
Informacja analityczna dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w IV kwartale 2014 r., Raport BAEL, www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 5.01.2016)..
Kott T., Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, Wyd. Impuls, Kraków 2005.
Majewski T., MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni na rynku pracy, „Biuletyn Ośrodka Informacyjnego Rady Europy” 1997, nr 4.
Morysińska A. i in., Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania, Wyd. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2014.
Opioła D., Znaczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym [w:] Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, E. Wojtasik, M. Wolan-Nowakowska (red.), Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.
Sikorska A., Wielowymiarowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, R. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2013.
Wolska D., Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
Zakłady Aktywności Zawodowej w 2013 roku. Informacja z badania, Pań¬stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, styczeń 2014, www.pfron.org.pl/download/1/3431/zaz2013.pdf (dostęp: 20.01.2016).
Zegarek M., Rola doradcy zawodowego w procesie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych [w:] Kalbarczyk A., Ławniczak B., Magnuszewska-Otulak G, Zegarek M., Poradnictwo zawodowe dla osób niepełno¬spraw¬nych, Wyd. MPiPS, Warszawa 2009.
Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Dz.U. 2004 Nr 63 poz. 587.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz. U. 2007 Nr 242 poz. 1776.
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1991 Nr 46.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.

Drukuj