Korzenie zagrożeń asymetrycznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 812

Korzenie zagrożeń asymetrycznych  

The Roots of Asymmetric Threats  

ANDRZEJ SEPKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.008

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W końcu wieku XX zaczęło erodować poczucie sensu bezpieczeństwa w jego wielu wymiarach: politycznym, socjalnym, indywidualnym. Epoka, w jaką weszliśmy, jest bardziej dojmująca, bolesna niż ta, jaką przeżyliśmy. Po upadku Związku Sowieckiego i końcu zimnej wojny wielkie nadzieje świata wzrastały na różne sposoby, wpływając na wzrost ekonomiczny i polityczną liberalizację. Przez dekadę zauważaliśmy tak widomy wzrost tych czynników. Ale z początkiem nowego wieku pojawiło się wiele niepokojących trendów. Jako społeczeństwa musimy się uczyć życia z nowymi strachami i terroryzmem jako jednym z nich. W takim sensie możemy mówić o tym, że wszystko się zmieniło i sytuacja stała się paradoksalna, bo żyjemy nową sumą wszystkich strachów na co dzień. Niezgoda na taką rzeczywistość jest o wiele lepsza niż alternatywa błogiego usypiania się i zdawania na los szczęścia.

Abstract:
The end of 20 century, to be sure, eroded the sense of political, social and individual safety. The era, we’ve just entered – whatever we decide to call it – is bound to be more painful than the one we’ve just left. After the collapse of a Soviet Union and the end of the cold war, the great hopes was the world would develop in benign ways, focusing on economic development and political liberalization. For decade there was signifcant progress in that direction. But there have also been some disturbing trends. As a society we will have to learn to live with new threats and terrorism is one of this. It is in that sense, more than any other, that people are right when they say that everything has changed. This leads to a paradoxical situation. Overnight, living with a threat of terrorism became part of everyday life. Disagreeable as that reality is, it’s better than the alternative of lulling ourselves into false complacency, sloppy protection and haphazard responses.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo, nowe zagrożenia, terroryzm

Keywords:
security, modern threats, terrorism

Pełny tekst:  

PDF: 7-24

Bibliografia:
Ambrose S.E., Brinkley D.G., Rise to Globalism, Penguin, New York 1997.     
Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.     
Bolechów B., Terroryzm w świecie dwubiegunowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.     
Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.     
Braudel F., Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1971.     
Brzeziński Z., Plan gry USA–ZSRR, Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa 1990.     
Celente G., Trendy 2000, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1999.     
Davis E., TechGnoza, Rebis, Poznań 2002.     
Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
Demerath N.J. III, Crossing the God. World Religions and Worldly Politics, Rutgers University Press, London 2001.
Dennet D.C., Natura umysłów, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1997.     
Dobroczyński M., Postęp cywilizacji a dysproporcje światowe [w:] Wiek wielkich przemian, M. Dobroczyński, A. Jasińska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.     
Greefe Ch., Greffrath H., Schumann M., Czego chcą krytycy globalizacji - ATTAC, WAM, Kraków 2004.     
Greider W., The Betrayal of American Democracy. Who will Tell the People, Simon & SchusterNew York 1992.
Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.     
Haynes J., Religion in Global Politics, Longman, London 1998.     
Hellinger D., Judd D.R., The Democratic Facade, CA: Wadsworth, Belmont 1994.     
Heriman R., Political Style. The Artistry of Power, University of Chicago Press, Chicago 1995.     
Ismael T. I J., The Iraqui Predicament, Pluto Press, London 2004.     
Jean C., Geopolityka, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wrocław 2003.     
Kessler D., Inside the Congress, Pocket Books, New York 1997.     
Kissinger H., Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 2002.     
Klein N., No logo, Świat Literacki, Warszawa 2004.     
Korten D.C., Świat po kapitalizmie, Wydawca Stowarzyszenie "Obywatel", Łódź 2002.
Kuźniar R., Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003.     
Kuźniar R., Międzynarodowa tożsamość Europy [w:] Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, E. Haliżak (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.     
Marmor T.R., Mashaw J.L., Harvey P.L., America’s Misunderstood Welfare State, Basic Books, New York 1992.     
Mayor F., Memory of the Future, UNESCO Publishing, Paris 1995.     
McLuhan M., Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001.     
Mesarowić M., Pestel E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa 1977.    
Morone J.M., The Democratic Wish. Popular Participation and the Limits of American Government, Basic Books, New York 1990.     
Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997.     
Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, G.H. Brundtland (red.), PWE, Warszawa 1991.     
Neustadt R.E., May E.R., Thinking in Time. The Use of History for Decision Makers, Free Press, New York 1988.     
Nowakowski K., Globalizacja a korupcja [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie, W. Kaute (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
Partner P., Wojownicy Boga, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
Pious R.M., American Politics and Government, McGraw Hill, New York 1986.     
Postmodernism and Society, R. Bone, A. Rattanani (eds.), Macmillan, London 1996.     
Sen A., Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2002.     
Solomon S., Gra o zaufanie, Philip Wilson, Warszawa 2000.     
Staniszkis J., Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Stiglitz J., Globalizacja, PWN, Warszawa 2005.     
Wittfogel K.A., Władza totalna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.   

Drukuj