Bezpieczeństwo polityczne państwa (III RP). Refleksja teoretyczna

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3719

Bezpieczeństwo polityczne państwa (III RP). Refleksja teoretyczna

Political security of the country (the Third Republic). Theoretical reflection

KRZYSZTOF GRABOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.009

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W artykule podjęta zostanie próba zdefiniowania oraz wyjaśnienia złożoności najistotniejszych zdaniem autora obszarów znaczeniowych konstytuujących bezpieczeństwo polityczne państwa z uwzględnieniem stosowanego przez współczesne nauki dyskursywne, zajmujące się sferą bezpieczeństwa, podziału w obrębie przywołanej kategorii. W opracowaniu zwrócona będzie uwaga na rozumienie pojęć dotyczących suwerenności w obszarach wewnętrznym i zewnętrznym państwa, a także wynikający z właściwego rozpoznania znaczeniowego obszaru związek opisywanych derywatów z: władzą, zakresem jej stosowania oraz z suwerennością narodu. Za nader ważkie dla podjętych dociekań uważa się przybliżenie oraz wyjaśnienie współczesnego oglądu organizacji społeczno-politycznej, jaką jest państwo, a także roli, jaką winni pełnić w nim obywatele, naród czy społeczeństwo obywatelskie. Nie mniej ważne w związku z powyższym będzie zwrócenie uwagi na cechy własne składające się na osobowość przywódcy oraz rozumienie przez niego istoty współczesnej władzy.

Abstract:
The following article will attempt to define and explain the complexities of the most significant (in the author’s view) semantic areas to constitute a nation’s political security, while taking into account the division within the connoted category, practiced by modern discursive studies dealing with security areas. This paper will also point out towards understanding the notions of sovereignty in the internal and external areas of a country, as well as the connection of described derivatives with authority, its range of use and a nation’s sovereignty, resulting from correct recognition of the semantic area. It is very important for the undertaken research to come near and explain the modern overview of a sociopolitical organization that a country is, as well as the expected role of its citizens, its nation or its civil society. It is nevertheless important due to foregoing statements to point out the qualities consisted of a leader’s personality as well as his understanding of the essence of modern government.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo, polityka, państwo, władza

Keywords:
security, politics, country, authority

Pełny tekst:

PDF - 157-174

Bibliografia:

Dokumenty:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997 roku.

Dzieła zwarte:
Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne. Pojęcia. Formy i rodzaje zagrożeń politycznych oraz uwarunkowania i badania bezpieczeństwa politycznego [w:] Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, Warszawa 1958.
Buhler P., O potędze w XXI wieku, Warszawa 2014.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
Czaputowicz J., Suwerenność, Warszawa 2013.
Dahl R.A., Współczesna analiza polityczna, Warszawa2007.
Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, Poznań 2014.
Fromm E., Mieć czy być?, Poznań 2014.
Goćkowski J., Woźniak A., O rozsądku politycznym Polaków [w:] Kultura polityczna Polaków, B. Gołębiewski (red.), Łomża 2004.
Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
Jaworska K., Dąbrowski S., Historia instytucji politycznych, Legnica 2005.
Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.
Kołakowski L, Niepewność epoki demokracji, Kraków 2014.
Kostecki W., Strach i potęga, bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Kranz J., Suwerenność państwa i prawo międzynarodowe [w:] Spór o suwerenność, W.J. Wołpiuk (red.), Warszawa 2001.
Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 1996.
Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, E. Maj, A. Wójcik (red.), Lublin 2008.
Orzechowski M, Polityka władza panowanie w teorii Max Webera, Warszawa 1984.
Prawo międzynarodowe publiczne, R. Bierzanek, J. Symonides (red.) Warszawa 2005.
Sepkowski A., Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej, Łódź 2014.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

Prasa:
Wendt A., Anarchy is what States make of it; the social Construction of Power Politics, International Organization 1992, No. 46 (2).

Źródła internetowe:
Arystoteles, Polityka, [w:] Dzieła wszystkie, t. 1, opr. L. Piotrowicz, Warszawa 2003, www.zrodla.historyczne.prv.pl.
http://niezalezna.pl/65294-putin-przemawial-na-krymie-teksty-jak-u-hitlera-po-ataku-apolske.

Drukuj