Kobieta z zespołem Turnera na rynku pracy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 936

Kobieta z zespołem Turnera na rynku pracy

A Woman with Turner Syndrome in the Job Market

KATARZYNA WALICZEK

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.014

Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcony jest sytuacji kobiet z zespołem Turnera na rynku pracy. Pacjentki, o których mowa, dotknięte są schorzeniem genetycznym, prowadzącym do niskorosłości, bezpłodności, wad narządów wewnętrznych oraz tendencji do zapadania na liczne choroby przewlekłe. Codzienne funkcjonowanie kobiet z ZT w żaden sposób nie różni się od funkcjonowania kobiet o prawidłowym kariotypie, choć bezpłodność i choroby towarzyszące mają wpływ na różne aspekty ich życia. Potencjalnie mogą one doświadczać dwojakiej formy dyskryminacji w swoim miejscu pracy – ze względu na płeć i ze względu na niepełnosprawność. Przebadano 14 dorosłych kobiet z zespołem Turnera. Zaproponowany kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące stanu zdrowia i historii leczenia, sytuacji rodzinnej, ścieżki edukacyjnej oraz doświadczeń na polu zawodowym. Załączono również rekomendacje do wdrożenia w środowisku kobiet z ZT w celu kształtowania dobrych praktyk.

Abstract:
The article is about the situation of women with Turner Syndrome in the job market. The patients are suffering from a genetic disorder that leads to short stature, infertility, organ malformation and higher risk of many long-term diseases. The daily functioning of TS women does not differ from the functioning of women with a normal karyotype, though it is true that infertility and health problems do affect many aspects of their lives. Potentially they may experience the two types of discrimination in their working place – discrimination against women and discrimination against people with disabilities. The research engaged 14 adult women with TS. The questionnaire included questions about health history, family situation, education and career experience. The recommendations for good practices were also included.

Słowa kluczowe:
zespół Turnera, rynek pracy, niskorosłość, praca kobiet, praca osób z niepełnosprawnością

Keywords:
urner syndrome, job market, short stature, women at work, persons with disabilities at work

Pełny tekst:
PDF 126-143

Bibliografia:
Jeż W. i in., Zespół Turnera, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010.
Little People of America, FAQ, http://www.lpaonline.org/faq-#Operation, [dostęp: 14-04-2018].
Łącka K., Zespół Turnera – korelacja między kariotypem a fenotypem, „Endo-krynologia Polska 2005, Tom 56, Nr 6.
Rovet J., Turner Syndrome: a Review of Genetic and Hormonal Influences on Neuropsychological Functioning, „Child Neuropsychology” 2004, Vol. 10 No 4.
Świątkiewicz-Mośny M., Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera, Nomos 2010.
Tabelka z danymi MZ opublikowana przez Fundację Pro, http://stopaborcji.pl /dane-z-ministerstwa-zdrowia-potwierdzaja-ponad-37-aborcji-to-dzieci-z-zespolem-downa/; [dostęp: 14-04-2018].
Zadrożna I., Social Functioning of Women with Turner Syndrome. Research & Discussion, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2013, nr 1.
Zadrożna I., Zespół Turnera [w:] M. Buchnat i K. Pawelczak (red.), Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi i wadami wrodzonymi, Wyd. UAM, Poznań 2011.

Drukuj