Kara śmierci jako aktualny dylemat w opinii mieszkańców Włocławka i okolic

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 943

Kara śmierci jako aktualny dylemat w opinii mieszkańców Włocławka i okolic

Death penalty as a current dilemma in opinion of Włocławek and environs society

KAROLINA ROŻKO

PWSZ Włocławek

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.020
ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Przedmiotem artykułu jest stosunek mieszkańców Włocławka i okolic do problemu zasadności kary śmierci. Autorka odwołuje się do badań socjolo¬gów, filozofów oraz teologów i drobiazgowo rekonstruuje sam fenomen kary głównej. Omawia pokrótce jego historię, genezę, aspekty filozoficzne i religijne. Następnie ukazuje – na przykładzie samodzielnie przeprowadzonych badań (ankieta) – stosunek społeczeństwa Włocławka i okolic do problemu. Jednocześnie autorka zastanawia się, jakie czynniki mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się poglądów człowieka dotyczących tej kwestii.

Abstract:
The subject of the article is an attitude of Włocławek society towards the death penalty issue. The author refers to sociological, philosophical and the¬ological researches and reconstructs precisely the phenomenon of the capital punishment. She analyses its history, genesis, as well as philosophical and religious aspects. Furthermore she shows – using an example of her own research (questionnaire) – an attitude of Włocławek community towards the problem. At the same time the author figures out which conditions influence on opinions in this particular matter.

Słowa kluczowe:
kara śmierci, opinia społeczna, Włocławek

Keywords:
death penalty, social opinion, Włocławek

Pełny tekst:
PDF 104-133

Bibliografia:
Bartula P., Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 1998.
Bartusiak B., Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa 2011.
Beccaria C., O przestępstwach i karach, (przeł.) E. S. Rappaport, Warszawa 1959.
Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, (przeł.) T. Komendant, Warszawa 2009.
Grześkowiak A., Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1982.
Haag E. van den, Deterrence and Uncertainty, [in:] T. A. Mapprs, J. S. Zembaty (ed.), Social Ethics. Morality and Social Policy. An Anthology, New York 1987.
Hernik-Pikulska B., Kara śmierci. Studium socjologiczne, Kraków 2006.
Katana K., Pozytywne przykłady (wywiad z Lidią Olejnik), [w:] H. Bortnowska, M. Sopyło (red.), Przeciw karze śmierci, Warszawa 2011.
Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1982.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009.
Machinek M. MSF, Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001.
Mounier E., Ogólna idea osoby, [w:] J. Pawlak (red.), Kierunki filozofii współczesnej, cz. I, Toruń 1995.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
Seitz T., The Killing Chair, „North Carolina Historical Review” 2004, nr 81.
Stępniewska K., Pampersy też są resocjalizacją (wywiad z M. Łagodzińskim), [w:] H. Bortnowska, M. Sopyło (red.), Przeciw karze śmierci, Warszawa 2011.
Ślipko T. SJ, Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia, Kraków 2000.
Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007.

Drukuj