Dzieci wiejskie na starcie edukacyjnym - bariery i szanse

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1040

Dzieci wiejskie na starcie edukacyjnym - bariery i szansę

Children from rural areas at their educational outset -barriers and opportunities

KAROLINA KASZLIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.002

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Artykuł odnosi się do postulatu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich poprzez edukację przedszkolną. Ukazuje istniejące w tym obszarze bariery, lecz także szansę. Autorka analizuje zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły w dostępie do różnych form wychowania przedszkolnego na wsi. Zwraca uwagę zarówno na poziom upowszechnienia tej edukacji, jak i jej jakość. W konkluzji zwraca uwagę na szansę, jakie dla wiejskiej edukacji przedszkolnej rodzi wcielona w życie idea szkoły środowiskowej.

Abstract:
The article addresses the postulate of providing eąual educational opportunities for children from rural areas through pre-school education. It presents both the barriers as well as opportunities that exist in this area. The author analyses the changes that have occurred in recent years in the access to various forms of pre-school education in the country. Both the level at which this education has been spread as well as its ąuality are highlighted. In conclusion, the attention is drawn to the opportunities provided to the pre-school education in rural areas by the implemented idea of community school.

Słowa kluczowe:
edukacja przedszkolna, szansę edukacyjne, edukacja na wsi, szkoła środowiskowa

Keywords:
pre-school education, educational opportunities, education in the country, community school

Pełny tekst:

PDF - 25-39

Bibliografia:
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
Borowicz R., Młodzież na pierwszym progu selekcyjnym: deprywacja i selekcje społeczne, Kultura i Edukacja 1/2001, s. 77-94.
Dryll E., Interakcja wychowawcza, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2001.
Ferenz K., Wstęp, Rocznik Lubuski, t. XXIX, cz. 2: Dziecko w codzienności szkolnej, K. Ferenz (red.), Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003, s. 7-14.
Jankowski D., Edukacja wobec zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003. Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, PWN, Warszawa 1977.
Kaleta W., Przedszkola na wsi, Przed Szkołą 3/2013, s. 27-31.
Kamper-Kubańska M., Kaszlińska K., Dom i szkoła. Pole walki? [w:] Jaka jesteś szkoło?, M. Banasiak, A. Wołowska (red), Warszawa 2015.
Kawula S., Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń [w:] Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność - perspektywy, S. Kawula (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
Kłobuszewska M., Kobus M., Kopańska A., Rokicka M., Tomasik M., Siergiejuk M., Analiza najważniejszych trendów w polskiej oświacie oraz szkolnictwie wyższym [w:] Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, M. Fedorowicz, M. Sitek (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2007.
Osiecka}., Oświata na wsi - wybrane zagadnienia, KS Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1998.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Sochaczewska G., Czynniki warunkujące przygotowanie dziecka do przedszkola [w:] Studia pedagogiczne XLVIII. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, B. Wilgocka-Okoń (red.), Wydawnictwo „Ossolineum", Warszawa 1985.
Swianiewicz P., Krukowska }., Lackowska-Madurowicz M., Łukomska }., Edukacja przedszkolna. Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo ICM, Warszawa 2012.
Turowski}., Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Drukuj