Wpływ zaburzeń słuchu dzieci w wieku szkolnym na pracę aparatu artykulacyjnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 751

Wpływ zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym na pracę aparatu artykulacyjnego

The influence of hearing impairment in school age children on the articulation apparatus

IWONA ELŻBIETA PALIŃSKA-KACPROWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.003

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Prawidłowe słyszenie warunkuje psychofizyczny rozwój dziecka; umożliwia poprawne nadawanie i rozumienie mowy, czyli satysfakcjonującą komunikację z otoczeniem. Właściwa higiena narządu słuchu, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi pośrednio wpływają na stan narządów mowy, a te odpowiedzialne są za emisję głosu, jakość wymawianych dźwięków. W artykule uzasadniono potrzebę dbania i promowania zdrowia przez nauczycieli i uświadamiania jej dzieciom od najwcześniejszych lat edukacji.

Abstract:
Correct hearing determinates a child’s psycho-physical development; it enables correct speech transmission and comprehension’ in other words satisfactory communication with its surroundings. Correct hygiene of the hearing apparatus and protection from atmospheric factors indirectly influence the state of the speech apparatus, and these elements are responsible for voice emission, spoken sound quality. I justify the need of healthcare and its promotion by teachers and healthcare education for children from the early school years.

Słowa kluczowe:
dźwięk, głos, mowa, słuch, wymowa

Keywords:
sound, voice, speech, hearing, pronunciation

Pełny tekst:

PDF – 41-55

Bibliografia:
Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989.
Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. II, Wrocław 1989.
Durołek M., Charakterystyka rozwoju mowy dzieci z wadą słuchu, www.abcd.edu.pl (dostęp:
16 lutego 2014 r.).
Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, U. Eckert (red.), Warszawa 1998.
Head D., Free way to learning. Educational alternatives in action. Unknown Binding 1974.
Socjologia w edukacji, R. Meighan R. (red.) Toruń 1993.
Hulboj T., Specyficzne uwarunkowania rozwoju mowy u osób z wadami słuchu, [w:] U. Buryn, T. Hulboj, M. Kowalska, T. Podziemska, Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, Warszawa 2001.
Joachimowska K., Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Łódź 2013.
Mitrinowicz-Modrzejewska A., Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa1963.
Mrozińska J., Program profilaktyki logopedycznej „Spróbujmy mówić poprawnie”, www.p51opole.wodip.opole.pl (dostęp: 16 lutego 2014 r.).
Muskat K., Psychologia. Teorie z kręgu psychologii humanistycznej, [w:] Encyklopedia zdrowia, W. Gomułka, W. Rewerski (red.), t. I, Warszawa 2001.
Ossowski R., Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w polityce społecznej, lecznictwie i rehabilitacji, [w:] Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, B. Harwas-Napierała, E. Trempała (red.), Poznań 2002.
Śliwińska R., Utrudnienia wynikające z wad słuchu i zaburzeń percepcji słuchowej a trudności w nauce czytania i pisania u dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2003.
Włodarski Z., Hankała A., Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi – dialog z psychologiem, Warszawa 1991.

 

Drukuj