Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1626

Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów

Analysis of attitudes of young people towards organs transplantation

MARZENA HUMAŃSKA1, KATARZYNA MICHALINA DUDEK1

1 Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej, CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.004

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Transplantacja jest to zabieg operacyjny, polegający na przeszczepieniu osobie chorej narządu/ów, tkanek lub komórek pobranych od innej osoby lub zwierzęcia. Zapotrzebowanie na przeszczepy ma nadal tendencję wzrostową, natomiast podaż narządów jest wciąż niewystarczająca. Istotnym problemem na całym świecie jest pozyskiwanie możliwych dawców. Obecnie poglądy etyczne oraz przekonania religijne dotyczące transplantacji narządów budzą wiele kontrowersji i dyskusji.
Cel. Celem badań była analiza postaw młodzieży w zakresie transplantacji narządów.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu. Grupę badawczą stanowiło 120 osób. Do analizy badań wykorzystano ankietę własnej konstrukcji. Zastosowano parametryczne i nieparametryczne testy istotności w celu weryfikacji postawionych hipotez. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu (KB/347/2011).
Wyniki. Analizowane badania ukazują istotną różnice między częstością odpowiedzi „Tak” i „Nie”.Z przeprowadzonych badań wynika iż, 90,0 % respondentów akceptuje pobieranie narządów od osób zmarłych oraz 93,3 % wśród badanych w sytuacji zagrożenia życia i konieczności wykonania przeszczepu przyjęłaby cudzy narząd. Ankietowani w 70,8 % byliby gotowi do bycia dawcą tkanki lub narządu parzystego za życia. Natomiast 75% z nich zgodziłaby się, aby po ich śmierci pobrano jakiś narząd w celu przeszczepienia go innej osobie. W ocenie badanych 80,8 % uważa, że wiedza społeczeństwa na temat transplantacji nie jest wystarczająca, a 88,3 % uważa, iż większa świadomość społeczeństwa na temat transplantacji może mieć wpływ na liczbę przeszczepów.
Wnioski. 1. Badana młodzież osobiście akceptuje pobranie narządów od osób zmarłych.2. Młodzież uważa, że w sytuacji zagrożenia życia i konieczności wykonania przeszczepu przyjęłaby cudzy narząd. 3. Badana młodzież byłaby gotowa do bycia dawcą tkanki lub narządu parzystego za życia. 4. Młodzież zgodziłaby się, aby po ich śmierci pobrano od nich jakiś narząd w celu przeszczepienia go innej osobie. 5. Młodzież uważa, że wiedza społeczeństwa na temat transplantacji nie jest wystarczająca. 6. Badana młodzież uważa, że większa świadomość społeczeństwa na temat transplantacji może mieć wpływ na liczbę przeszczepów.

Abstract:
Introduction. Transplantation is a surgical procedure during which the ill person receives as in form of transplant theorgan(s), tissues or cells taken from another person or animal. The demand for transplants has been continuously on the rise; still the supply of organs is insufficient. An important world problem is to attract potential donors. Currently, ethical views and religious beliefs relating to organ transplantation have triggered a lot of controversy and provoked numerous debates.
Aim. The aim of the study was to analyze the stance of young people on organ transplantation procedures.
Material and methods. The study was conducted at the School Complex No. 1 named after Pope John Paul II [Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II],in Inowrocław, and the Complex of Secondary Schools named after Pope John Paul II [Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II] in Kościelec. The group researched upon consisted of 120 people. A questionnaire developed by the paper’s author was used for the purpose of collecting data and their respective analysis. Furthermore, parametric and non-parametric tests of significance were conducted in order to verify the already supported hypotheses. The survey had been primarily approved of by the Bioethics Committee of the Medical College named after L. Rydygiera in Bydgoszcz, and the Nicolaus Copernicus University in Torun.
Results. The study results indicate that 90.0% of respondents approve oforgansprocurement from deceased people; what is more, the 93.3% of respondentsif placed in life-threatening situation and theneed of transplantation - would agree to receive someone else's organ.70.8% of respondents would be willing to be donors of any tissue or an even organ during their life. At the same time 75% of survey participants would agree to have their organ substracted after their death so that it might be transplanted to any other alive person in need. According to 80% of respondents, the knowledge on transplantation held by society members is not enough. 88.3% of respondents, however, believe that any bigger public awareness of transplantation may affect the quantity of transplantations.
Conclusions. 1. The young people accept organ donation from deceased people;2. The young people claim that in life-threatening situations and if in need of transplantation they would approve of having another person’s organ transplanted into their body; 3. The researched young people would be willing, during their life, to be donors of any tissue or any even organ;4. Young people agree to have, after their death, their organs transplanted to another person; 5. Young people believe that public knowledge of transplantation is not enough; 6. The researched young people believe that bigger public awareness of transplantation may affect the quantity of transplantations.

Słowa kluczowe:
Transplantacja, postawa, narząd, dawca

Keywords:
Transplantation, attitude, organ, donor

Pełny tekst:

PDF 69-85

Bibliografia/Bibliography:
1.Tokarczyk R.: Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji. Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009, 214-232.
2.Guzik-Makaruk E.M.: Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Wydawnictwo Termida 2. Białystok 2008, 25-66.
3.http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/cywilnoprawny-aspekt-transplantacji-organow, 28.02.2017, godz. 17.15.
4.http://www.zgapa.pl/zgapedia/Transplantacja.html, 28.02.2017, godz. 23.15.
5.http://www.transplantacja.org.pl/pytania.php, 28.02.2017, godz.23.25.
6.http://sjp.pwn.pl/szukaj/przeszczep, 28.02.2017, godz. 23.40.
7.http://www.iss.it/binary/ecet/cont/slownik.1194360764.pdf,28.02.2017, godz. 22.50.
8.Kruszyński Z.: Intensywna terapia stanu astmatycznego. Przygotowanie dawcy narządów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009. 55-59.
9.Olszewski W.L. Międzygatunkowe przeszczepianie tkanek i narządów (ksenotransplantacje) problemy biologiczne i kliniczne. W: Transplantologia kliniczna. Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L. (red). Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2004. 276.
10.Musielak M., Baum E.: Zabiegi transplantacyjne w perspektywie etycznej i społecznej. W: Transplantologia w zarysie. Dyszkiewicz W., Jemielity M., Wiktorowicz K (red). Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu. Poznań 2009. 231-252.
11.Rowiński W., Wałaszewski J., Safjan D.: Problemy etyczno-obyczajowe przeszczepiania narządów. W: Transplantologia kliniczna. Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L (red). Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2004. 307-312.
12.Kośmider – Cichomska A.: Postawy wobec przeszczepu narządów. Raport z badań. IPSOS. Warszawa 2002. 4-56.
13.Makruk – Studzińska M., Kowalska A.J., Jakubowska K.: Poziom wiedzy oraz opinie pielęgniarek na temat transplantacji organów. Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu, 2012, 18,1, 31-36.
14.Pietruszka M., Falkowska – Pijagin.: Zjawisko transplantacji w opinii środowiska medycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie. Zeszyty Naukowe nr 40. Łomża 2009. 21-36.
15.Dereczyński W.: Opinie o przeszczepianiu narządów. Komunikat z badań. Warszawa BS/161/2005. 2-10.
16.Majchrowicz B., Sadowska L.: Problemy społeczne w świetle badań poziomu akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców Podkarpacia. Onkol. Pol. 2012, 15, 1, 9-16.
17.http://drugieserce.jaw.pl/aktualnosci/?dar-zycia-i-jego-spoleczny-kontekst,8, 28.02.2017, godz. 20.20.
18.Gorzkowicz B., Majewski W., Tracz E i wsp.: Opinia na temat dawstwa narządów wśród studentów uczelni wyższych Szczecina. Problemy Pielęgniarstwa 2010, 18, 2, 111–116.
19. Borkowska B., Falkowska – Pijagin E.: Zagadnienia transplantologii w Społecznej świadomości mieszkańców Ostrołęki. Zeszyty Naukowe nr 40. Łomża 2009. 5-20.

Drukuj