Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1196

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce

Professional activation of the disabled in Poland using information and communication technologies (ICT)

EDYTA POLACZEK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.019

Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na terenie Polski w latach 2015–2017. Celem publikacji jest wskazanie obszarów wymagających wdrożenia nowych rozwiązań na poziomie instytucji Państwowych w celu minimalizowania nierówności rozwojowych. Autor podjął analizę porównawczą, której wyniki wskazują na brak uściślonych wymogów co do konieczności stosowania ICT w ramach aktywizacji zawodowej, a tym samym niedostateczną eksploatację niesionego przez nie potencjału. Osłabia to pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy dla których technologie te stwarzają nowe możliwości zatrudnienia. Stąd też konieczne jest podjęcie działań, które umożliwią wyrównanie szans bezrobotnych niepełnosprawnych na aktualnym rynku pracy.

Abstract:
The paper takes the subject of professional activation of disabled persons by the use of the information and communication technologies (ICT) in Poland in the years 2015–2017. The purpose of this publication is to identify the areas that require the implementation of new solutions to minimize disparities. The authors performed a comparative analysis. The results indicate a lack of requirements on the need to apply the ICTs in this area in recent years. As a result, the technological potential of the ICTs is not fully utilized. This fact weakness the position of disabled persons in the labour market. Therefore, it is necessary to undertake various actions that aim at levelling the employment opportunities for disabled persons

Słowa kluczowe:
ICT, Internet, niepełnosprawni, rynek pracy, aktywizacja zawodowa.

Keywords:
ICT, Internet, disabled, labour market, professional activation.

Pełny tekst:
PDF – 86–112

Bibliografia:
Arendt Ł., Hryniewicka A., Kukulak-Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, Publikacja w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, 2012.
Badzińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 35, s. 24–40.
Batorski D., Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników i bezrobocie technologiczne, [w:] Warunki życia gospodarstw domowych, „Diagnoza Społeczna. Warunki i Jakość Życia Polaków” 2015, s. 186–200.
Becker-Pestka D., Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – problemy i wyzwania, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2012, nr 4, s. 29–50.
Błachnio A., Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 2007, tom 2, nr 3–4 (5), s. 225–233.
Borowski G., Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 4, s. 89–120.
Buchalski Z., Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalności biznesowej, „Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą: Studia i Materiały” 2011, nr 56, s. 15–27.
Buchwald T., Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy a polityka społeczna w Polsce, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015, nr 2, s. 74–94.
Chirkowska-Smolak T., Grobelny J., Człowiek na rynku pracy Wyzwania i zagrożenia, LIBRON, Kraków 2015.
Dżiekański P., Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 24, s. 387–403.
Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005.
Jaworska Ż., Metody aktywizujące jako sposób podniesienia jakości i skuteczności szkoleń, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. ż o.o., Wrocław 2014.
Kałkowska J., Migas W., Nadolna D., Włodarkiewicż-Klimek H., Koncepcja modelu kształtowania kierunków i treści kształcenia na uczelniach wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy, [w:] D. Kotlorz (red.), Mikro- i makro-ekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, „Studia Ekońomicżńe” 2012, nr 111, s. 129–138.
Kaszycka A. K., Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2009, nr 58 (3–4), s. 559–570.
Kęsy M., Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6, s. 74–92.
Kijek T., Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 110, s. 29–35.
Kisilowski M., Urbaniak K., Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 169, s. 63–78.
Kocór M., Strzebońska A., Zapotrzebowanie na pracowników. Edukacja a rynek pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
Kos-Łabędowicż J., Talar S., Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 170, s. 168–189.
Kryńska E., Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013.

Drukuj