Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat niepełnosprawności ruchowej - raport z badań

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1070

Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat niepełnosprawności ruchowej –raport z badań

Knowledge of Secondary School Students about Physical Disability –Study Report

MAGDALENA WĘDZIŃSKA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.020

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wiedzy studentów na temat niepełnosprawności fizycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań opisujących stan wiedzy i czynników, które mogą różnicować wiedzę uczniów, takich jak rodzaj szkoły, w których respondenci się uczą (liceum, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa). W badaniach potwierdzono zależność dotyczącą zróżnicowania wiedzy przez typ szkoły, w których respondenci pobierają naukę.

Abstract:
The objective of this paper is to present the results of research on the students’ knowledge about physical disability. In the paper are presented the results of studies describing the state of students' knowledge and factors that may differentiate knowledge such as the type of school in which respondents are learning (high school, technical school and vocational school). In the studies were confirmed the dependence on the differentiation of knowledge by type of school in which respondents are learning.

Słowa kluczowe:
uczniowie, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, niepełnosprawność ruchowa.

Keywords:
secondary school students, high school, technical school, knowledge, physical disability.

Pełny tekst:
PDF – 114-131

Bibliografia:

Błaszak M., Przybylski Ł., Rozszerzony model wsparcia osób niepełnosprawnych, [w:] Brzezińska A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa 2010.
Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Impuls, Kraków 2010.
Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
Janiszewska-Nieścioruk Z., Problem edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Impuls, Kraków 2009.
Kirenko J., W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wyd. UMCS, Lublin 2001.
Kirenko J., Indywidualne i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1977.
Nęcka E., Orzechowski, J., Szymura B., Psychologia poznawcza, GWP, Gdańsk 2006.
Nowak-Łojewska, A., Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna uczniów z perspektywy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
Ochonczenko H., Od inwalidy do osoby niepełnosprawnej – przemiany w definiowaniu osób niepełnosprawnych, [w:] H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej. Impuls, Kra-ków 2005.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warsżawa 2001.
Pielecki A., Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
Reber, A. S., Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2000.
Sękowski A., Witkowska, B., W kierunku typologii uwarunkowań postaw wo-bec osób niepełnosprawnych, „Rocżńiki Psychologicżńe” 2002, ńr 5.
Shapiro J., Rich R., Facing Learning Disabilities in the Adults Years. Under-standing Dyslexia, ADHD, Assessment, Intervention, and Research, Oxford University Press, New York 1999.
Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Impuls, Kraków 2002.
https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
Leszczyńska M., Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 23, s. 125–134.
Łysik Ł., Machura P., Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo” 2014, ńr 4, s. 15–26.
Makuch M., Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, CEdu Sp. ż o.o., Wrocław, 2014.
Maliszewska P., Programy, projekty, fundusze, czyli słów kilka o finansowaniu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych, „Socius” 2009, nr 2, s. 21–24.
Oleksa K., Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowywanie się studentów do wyzwań zawodowych, [w:] T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, LIBRON, Kraków 2015.
Oleksiejczuk E., Oleksiejczuk A., Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2009, nr 5, s. 57–68.
Orzoł I., Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2010.
Pietrzak D., Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością, [w:] Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka: wybrane aspekty, Warszawa 2010.
Rosińska M., Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy przedsiębiorstwa – fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, nr 209, s. 331–342.
Stępnicka N., Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 110, s. 123–130.
Styk K., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Ekspertyza opracowana na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, http://wrzos.org.pl/ download/opracowanie_konwencja.pdf [dostęp: 1.01.2017].
Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, 2008, nr 4 (35), s. 31–40.
Tusińska M., Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 19, s. 151–161.
Walter N., Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 217–228.
Zamorska K., Wartości polityki społecznej w zderzeniu ze zmianami w obszarze pracy, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, CEdu Sp. ż o.o., Wrocław 2014.
Zelek A., Maniak G., Kapitał Ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwoju firm w fazie startowej, [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 110, s. 153.
Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, Praca i integracja społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2011.
Ziemba E., Eisenbardt T., Technologie informacyjno-komunikacyjne determinantą przemiany kulturowej człowieka oraz transformacji społecznych, biznesowych i gospodarczych, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 100, s. 159–170.

Drukuj