Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z marskością wątroby w przebiegu choroby Wilsona

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1817

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z marskością wątroby w przebiegu choroby Wilsona

Selected aspects of nursing care for a patient with liver cirrhosis in the course of Wilson's disease

JULITA SZAMBELAN, MONIKA PIETRZAK , BEATA HAOR

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.005

Streszczenie:
Wstęp. Choroba Wilsona stanowi realne zagrożenie dla jakości życia pacjentów. Prowadzi bowiem do istotnych deficytów neurologicznych, zaburzeń o podłożu psychiatrycznym a głównie poważnych dysfunkcji wątroby.
Cel pracy. Celem opracowania analiza wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki w przebiegu choroby Wilsona,
z wykorzystaniem terminów zaczerpniętych z ICNP®.
Prezentacja przypadku. Opis przypadku dotyczy pacjentki w młodym wieku hospitalizowanej w związku z zaostrzeniem objawów choroby Wilsona.
Dyskusja. Choroba Wilsona dotyczy głównie osób młodych. Niezbędne jest zatem projektowanie takiej opieki pielęgniarskiej, która poza rozwiązywaniem somatycznych problemów chorego, nie narusza ich autonomii i minimalizuje deficyty w zakresie dotychczas pełnionych ról społecznych.
Wnioski. Zastosowanie ICNP® w planowaniu opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki w przebiegu choroby Wilsona może istotnie sprzyjać wdrażaniu systematycznych działań służących poprawie jakości jej życia.

Abstract:
Introduction. Wilson's disease is a real threat to patients' quality of life. It leads to significant neurological deficits, psychiatric disorders and mainly severe liver dysfunctions.
Aim. The aim of the study is to analyse selected aspects of nursing care for a patient in the course of Wilson's disease, using terms derived from ICNP®.
Case study. The case report concerns a patient at a young age ,hospitalised due to exacerbation of Wilson's disease symptoms.
Discussion. Wilson's disease mainly affects young people. Therefore, it is necessary to design such nursing care, which, apart from solving the somatic problems of the patient, does not affect their autonomy and minimizes deficits in the scope of social roles performed so far.
Conclusions. The use of ICNP® in the planning of nursing care for a patient in the course of Wilson's disease may significantly support the implementation of systematic actions aimed at improving the quality of her life.

Słowa kluczowe:
Choroba Wilsona, proces pielęgnowania, ICNP®, marskość wątroby

Keywords:
Wilson's disease, nursing process, ICNP®, liver cirrhosis

Pełny tekst:
PDF - 82-103

Bibliografia / Bibliography:
1.Tarnacka B., Członkowska A. Choroba Wilsona. Polski Przegląd Neurologiczny. 2008;4, 3: 125–128.
2.Litwin T., Członkowska A. Choroba Wilsona – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie Postępy Nauk Medycznych. 2012; XXV,1: 34-44.
3.Damjanov I. Choroby wątroby i dróg żółciowych W: Damjanov I. Patofizjologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010: 273–278.
4.Szczeklik A., Gajewski P. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014:1049.
5.Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia Podręcznik dla studentów medycyny. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012:811.
6.Habior A., Kraszewska E, Goś-Zając A. i wsp. Minimalna encefalopatia u chorych z marskością wątroby – ocena metod diagnostycznych i częstości występowania. Postępy Nauk Medycznych. 2008;11: 769-778.
7.Habior A. Choroby wątroby zagrożeniem Europy w XXI wieku. Postępy Nauk Medycznych. 2009;2: 77-83.
8.Jurkowska G., Łagoda K. Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011:219- 226.
9.Sarnowska A. Pielęgniarstwo Internistyczne w praktyce szpitalnej. Wydawnictwo Tekst sp. z o.o., Piła 2009:133-135.
10.Ciechaniewicz W. (red.). Pielęgniarstwo ćwiczenia. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014:545-546.
11.Mędrzycka-Dąbrowska W., Ogrodniczuk M., Dąbrowski S. Udział pielęgniarki w procesie monitorowania i terapii bólu pooperacyjnego. Anestezjologia i Ratownictwo. 2014; 8: 200-205.
12.Nowakowska H., Grabowska H., Mielnik M. Terapie wspomagające opiekę pielęgniarską nad pacjentami z zaburzeniami połykania. Problemy Pielęgniarstwa. 2012: 20, 1:126-132.
13.Dąbrowski A. Wielka interna – gastroenterologia. Część 1. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 552- 562.
14.Szczeklik A. Wielka interna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014:1088-1090.
15.Jurczyk K. Zakażenia bakteryjne u chorego z marskością wątroby. Hepatologia. 2014;14: 94-101.
16.Talarska D. Zozulińska- Ziółkiewicz D. (red.). Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2017:198-199.
17.Korzeniowska K., Szałek E. Ból. Farmacja Współczesna. 2010;3:9-14.
18.Płaszewska –Żywko l. (red.) Modele opieki nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 17-25.
19.http://www.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser

Drukuj