Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - studium przypadku

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3010

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - studium przypadku

Selected Aspects of Nursing Care of Older Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease- Case Study

KAROLINA FILIPSKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.023

Streszczenie:
Wstęp. POChP jest chorobą przewlekłą płuc o progresywnie wzrastającej liczbie zachorowań i śmiertelności. Charakteryzuje się postępującym i nieodwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Wykazano, iż schorzenie to diagnozowane jest u blisko 8-10% Europejczyków po 30 rż. Wraz z wiekiem istotnie statystycznie wzrasta występowanie chorób przewlekłych.
Prezentacja przypadku. Opis przypadku dotyczy pacjentki w wieku 65 lat chorującej na POChP. Obejmuje on także problemy pielęgnacyjne, jakie występują u chorej oraz interwencje, które powinna podjąć pielęgniarka, by zredukować bądź całkowicie wyeliminować zdiagnozowane i zaobserwowane problemy. Prezentowane studium przypadku jest opisem teoretycznym.
Dyskusja. POChP ze względu na swój przewlekły charakter i szerokie rozpowszechnienie uznawana jest za jeden z najistotniejszych problemów zdrowia publicznego. Częstotliwość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. Odnotowano, że szczyt zachorowań najczęściej występuję w szóstej dekadzie życia. Główną rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tą jednostką chorobową jest wykonywanie profesjonalnych czynności pielęgnacyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych i diagnostycznych. Istotny aspekt stanowi również edukacja, która powinna być przeprowadzana przez pielęgniarki w trakcie pobytu chorego na oddziale.
Wnioski. W obliczu pogorszającego się sukcesywnie funkcjonowania psychospołecznego osób starszych z POCHP warto byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem przesiewowych badań w kierunku wczesnego wykrywania tej jednostki chorobowej np. w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Należy także dążyć do wprowadzania licznych programów przeciwdziałających POCHP, a także uświadamiających społeczeństwo o identyfikowaniu POCHP z oddzielną jednostką chorobową, a nie utożsamianiu jej z naturalnym elementem procesu starzenia się.

Abstract:
Introduction. COPD is a chronic pulmonary progressively increasing the number of morbidity and mortality. It is characterized by progressive and irreversible airflow limitation by inhalation. It has been shown that the disease is diagnosed here it is nearly 8-10% of Europeans after 30 years of age. As people age significantly increasing incidence of chronic diseases.
Case Presentation. Case report refers to a patient at the age of 65 sufferers of COPD. It also includes nursing problems that occur in the patient and interventions that should take a nurse, to reduce or eliminate diagnosed and observed problems. The presented case study is a description of the theoretical.
Discussion. COPD because of its chronic nature and wide dissemination is considered one of the most important public health problems. The incidence increases with age. It was noted that the peak incidence occurs most often in the sixth decade of life. The main role of nurses in the care of patients with this disease entity is to perform professional tasks care, treatment, rehabilitation and diagnostics. A significant aspect is also education, which should be carried out by nurses during the patient's stay in the ward.
Conclusions. In the face of more and worse psychosocial functioning of older people with COPD it would be worthwhile to consider introduction of screening tests for the early detection of this disease, for example in primary care. It should also seek to introduce a number of programs to counter COPD, as well as public awareness of COPD identification of a separate entity, rather than equating it with a natural part of the aging process.

Słowa kluczowe:

przewlekła obturacyjna choroba płuc, opieka pielęgniarska, osoby starsze, problemy pielęgnacyjne

Key words:
Chronic obstructive pulmonary disease, nursing care, elderly people, nursing problems

Pełny tekst:
PDF: 41-49

Bibliografia/Bibliography:
1.Markiewicz E., Skawina I. Polityczna orientacja państw w zakresie społeczeństw starzejących się. Gerontologia Polska. 2015;1:34-40.
2.Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzie w Polsce W: Błędowski P. (red.) Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. PolSenior. Termedia. 2012:123-136.
3.Celli B.R., Wand M. Standars for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a Sumary of the ATS/RRS position paper. European Respiratory Journal and Committee Members. 2004;23:932-946.
4.Mannino D.M. Chronic obstructive pulmonary disease: definition and epidemiology. Respiratory Care 2003;48:1185-1191.
5.Kozak-Szkopek E. Ocena kliniczna chorego w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Gerontologia Polska. 2007;15(3):61-68.
6.Kara M., Kirkil G., Kalemci S. Differential Expression of MicroRNAs in Chronic Obstructive Pulmonary Diseas, Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2016;25(1):21-26.
7.Mizumura K., Cloonan S.M., Nakahira K., i in. 2014. Mitophagy-dependent necroptosis contributes to the pathogenesis of COPD. Journal of Clinical Investigation. 2014;124(9):3987-4003.
8.Kwon H.Y., Kim E. Factors contributing to quality of life in COPD patients in South Korea. International Journal Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2016;11:103-109.
9.Vestbo J. COPD: definition and phenotypes. Clinics in Chest Medicine. 2014;35(1)1-6.
10.Bednarek M., Maciejewski J., Woźniak M., i in. Prevalence, severity and underdiagnosis of COPD in the primary care setting. Thorax. 2008;63:402–407.
11.Siatkowska H., Kozielski J., Ziora D. Chorzy na przewlekłą oburacyjną chorobę płuc w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotne. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2010;78(2):112-120.
12.Przybylska-Kuć S., Bartoszek E., Dec M., i in. Świadomość pacjentów dotycząca powikłań związanych z paleniem papierosów. Family Medicine & Primary Care Review. 2014;16(2)153–154.
13.Grzelewska-Rzymowska I. Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Alergia Astma Immunologia. 2006;11(4):188-194.

Drukuj