Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplatantycyjnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1907

Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

The role and tasks of the hospital transplant coordinator

KLAUDIA RUTKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.024

Streszczenie:
Jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny jest rozwój transplantologii. Dzięki niej poprawiła się jakość i przeżycie wielu osób, które nie mogą funkcjonować z niewydolnym narządem. Transplantacja jest dla nich nadzieją na nowe, lepsze życie. Tematyka ta wywołuje wiele kontrowersji wśród społeczeństwa, gdyż większość narządów pozyskiwana jest od osób zmarłych. Procedura pobrania narządu od dawcy wymaga zaangażowania w pracę wielu osób, pracujących w różnych instytucjach w całej Polsce. Szpitale mają prawny obowiązek zgłaszania potencjalnych dawców, którzy najczęściej przebywają w Oddziałach Intensywnej Terapii, gdzie roztacza się opiekę nad zmarłym potencjalnym dawcą narządów. Dawcy są to najczęściej osoby młode, a ich śmierć jest szokiem dla osób bliskich, którym ciężko wypowiedzieć się na temat woli zmarłego na dawstwo narządów. Lokalny koordynator transplantacyjny jest osobą, która zajmuje się monitorowaniem potencjału dawstwa na obszarze swojego działania. Czuwa nad sprawnym przebiegiem całości działań związanych z wysunięciem podejrzenia śmierci mózgu i jej potwierdzenia. Jego zadaniem jest zgłoszenie potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. transplantacji “Poltransplant” i dokonanie autoryzacji pobrania. Wspomaga współpracowników w opiece nad dawcą do momentu pobrania narządów. Organizuje pobranie wielonarządowe w swoim szpitalu. Posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji wyznaczonych zadań. Jest to osoba, która kreuje wizerunek transplantologii w społeczeństwie.

Abstract:
One of the greatest achievements of modern medicine is the development of transplantology. It improved survival and quality of life of people with organ failure. It gives them hope for a new and better life. This issue of is controversial among the public as most organs are obtained from deceased donors. The procedure of organ procurement from a donor requires commitment of many individuals working in various institutions throughout the country. Hospitals have a legal obligation to report potential donors whoare usually managed in the intensive care units. Organ donors include mostly young people whose death is a shock to relatives, for whom it is hard to comment on the will of the patient regarding organ donation. A Local transplant coordinator is a person monitoring institutional organ donation within the administered area. They supervise activities related to the confirmation of brain death, notify the Local Organ Procurement Organisation (Poltransplant) about potential donors.They support colleagues in the care of the donors, organise and authorise taking organs from deceased donors in their institutions. Coordinators have the qualifications, knowledge and skills necessary to perform those tasks. They are the people who create the image of transplantology in society.

Słowa kluczowe:
transplantologia, koordynator transplantacyjny, dawca narządów

Keywords:
transplantology, transplant coordinator, organ donation

Pełny tekst
PDF: 51-57

Bibliografia/Bibliography:
1. Antoszkiewicz K., Mańkowski M., Czerwiński J. Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce w 2015 r., Poltransplant. Biuletyn Informacyjny. 2016;1(24):14-32.
2. Lewandowska D., Hermanowicz M., Przygoda J., Podobińska I., Barczon S., Mańkowski M. Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie. Poltransplant. Biuletyn Informacyjny. 2016;11(24):35-47.
3.Danek T., Czerwiński J., Kochut W. Sieć szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych w Polsce w 2014 r., Poltransplant. Biuletyn Informacyjny. 2014;1(23)144-148.
4.Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1411 ze zm.).
5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2016, poz. 1674).
6.Iwańczuk W. Śmierć mózgu. Cornetis. Wrocław 2010.
7.Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia. (M.P. 2010 nr 59 poz. 784).
8.Szkolenie podyplomowe koordynatorów transplantacyjnych. XVIII edycja, Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM. Warszawa 2016.
9.Kruszyna T., Mileniak I. Koordynacja pobrania narządów od dawcy zmarłego – krok po kroku. MP. 2009.
10.Saucha W., Maruszewski M., Kucewicz-Czech E. Opieka nad dawcą – rola nie tylko anestezjologa. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2010;7(4):424-426.
11 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. M.P. 2007, nr 46, poz. 547.
12.Jakubowska-Winecka A. Psychologiczne aspekty komunikowania się z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia [w:] Rolka H. i wsp. Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2017.
13.Milecka A. Problemy związane z koordynacją pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek. Forum Nefrologiczne. 2010;2(3):95-100.

Drukuj