Tworzenie spółek wodnych w świetle aktualnych regulacji prawnych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 787

Tworzenie spółek wodnych w świetle aktualnych regulacji prawnych

Creating water companies in light of current legal regulations

ARKADIUSZ JĄKALSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.026

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Nieodłącznym elementem tej gospodarki są spółki wodne. W Polsce zagadnienia te są uregulowane w odpowiednich przepisach, a ich podstawę stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne .
Spółki wodne jako forma działalności organizacyjnej, zostały ujęte już w ustawie prawo wodne z 1922r. Mają one więc swoje prawne umocowania od wielu lat. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prawie wodnym z 2001 r. W myśl przepisów tam zawartych urządzenia melioracyjne służące do nawadniania lub odwadniania gruntów utrzymywane są przez właścicieli gruntów lub inne podmioty, które odnoszą z tego tytuły korzyści. Dlatego dla usprawnienia i ulepszenia realizacji właściwego gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi przez właścicieli gruntów i wszystkich odnoszących korzyści tworzone są dobrowolne organizacje zwane spółkami wodnymi, które przejmują wykonywanie obowiązków związanych z utrzymywaniem urządzeń melioracji szczegółowych od zainteresowanych.

Abstract:
Water economy is an inseparable part of life and modern societies development. An inseparable part of the water economy are water companies. In Poland such issues are organized by proper regulations and their basis is a legal act set up on the 18th of July, 2001, called Water Law.
Water companies as a form of organized activity has been implemented in legal act Water Law since 1922 thus having been fixed for many years. It was reflected in in the Water Law in 2001. According to the legal regulations in the Water Law, the devices used for irrigation and desiccation of the arable lands are maintained by the land owners and other business entities who benefit from the usage of these lands. Therefore, for the improvement of the usage of water and water devices by land owners and other entities, voluntary organizations called water companies are set up. Water companies take over the responsibilities concerned with the land improvement from the people concerned.

Słowa kluczowe:
spółka wodna, zarząd spółki, prawo wodne, komisja rewizyjna, katastrat

Keywords:
water company, company board, Water Law, audit committee, katastrat

Pełny tekst:
PDF – 94-111

Bibliigrafia:
Kierzkowska K., Rozwiązanie spółki wodnym w prawie polskim, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, Nr 2.
Opaliński Ł, Melioracje – aspekty prawne –opracowanie, Wrocław 2013.
Paczuski R., Spółki wodne, historia, podstawy prawne działania, nowe tendencje, Warszawa 1989.
Paczuski R., Spółki wodne – cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz perspektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń 2006,
Pikor D., Tworzenie spółek wodnych, http://www.naukaibiznes.tv/artykuly/ pokaz/ tworzenie-spolek-wodnych.
Rakoczy B., Prawo wodne - Komentarz, Warszawa 2013.
Rakoczy B., Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa 2013.
Szachułowicz J., Prawo wodne, komentarz, Warszawa 2010.
Suchoń A., Członkostwo w spółce wodnej nie jest obowiązkowe, [w:] „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/prawo/ czlonkostwo-w-spolce-wodnej-nie-jest-obowiazkowe.

Źródła internetowe:
http://www.lir.lublin.pl/download/20130730spolkiwodne.pdf
http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tworzenie-spolek-wodnych

Drukuj